ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 1534 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:46 часа се явиха:

 

Жалбоподателят МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът директор на РЗОК Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпил отговор от МБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна, в който е посочен педиатър-неонатолог, който да извърши допуснатата експертизата.

ДОКЛАДВА постъпило становище от пълномощника на жалбоподателя МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, в което е заявено, че няма пречки да бъде даден ход на делото. Страната знае за това, че все още не е назначено вещо лице, поддържа искането си за изготвянето на тази експертиза и счита, че е дълг на всеки лекар да съдейства на съда, за да бъде разкрита обективната истина, а липсата на съдействие не бива да бъде толерирана, поради това иска съдът да наложи глоба на вещото лице, което се е отказало.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо изх. № АД-3207/19.09.2017г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД Варна.

НАЗНАЧАВА за вещо лице по първата допусната съдебно-медицинска експертиза (в съдебно заседание от 24.10.2017г.) д-р С.А.Д., специалист педиатър-неонатолог, която да се призове незабавно.

УКАЗВА на вещото лице, че следва да представи експертното си заключение най-късно в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че съдът, като споделя виждането на страната, че лекарите следва да съдействат на съда за установяване на факти от значение за всеки правен спор, където се изисква специално знание на такъв специалист, не разполага с процесуална възможност да наложи глоба на първо място, защото по делото от съдебното заседание, когато е назначена експертизата, до настоящия момент е издирвано вещо лице, но не е назначавано такова, което да се е отказало, т.е. липсва субект, чиято отговорност да бъде ангажирана. Това е така, защото всички медицински институции, към които съдът се е обърнал, с изключение на УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна, не посочиха лекар с такава специалност, който да изготви заключението.

Отделно от това, съдът може да наложи глоба само на вещо лице, назначено да изготви експертиза, което отказва да изпълни задачата по неуважителни причини, само ако това вещо лице е в списъка на вещите лица, публикуван в ДВ. Експертизи могат да се изготвят и от специалисти извън този списък, но съдът не разполага с правомощия да санкционира вещите лица, определени от него, които отказват без уважителни причини, когато те не са част от одобрените по съответния ред списък на вещи лица.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.12.2018г. от 10.40ч., за която дата страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призован.

Да се съобщи на вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: