ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1534 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на РЗОК Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против писмена покана издадена на основание чл.76а, ал.3 от ЗЗО с изх. № 29-02-416/17.05.2017г. от директора на РЗОК Бургас, в частта й по т.1 и т.3, по които са определени съответно неоснователно получени суми по първата т.1 в размер 545 лв., а по т.3 в размер 277 лв.

Съдът ДОКЛАДВА, че уточнение на петитума е направено допълнително от жалбоподателя с молба вх.№ 6431 от 23.06.2017г., находяща се на л.107 от делото.

ДОКЛАДВА, че вчера е постъпило становище от управителя на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, в което не се възразява да бъде даден ход на делото в отсъствие на представител на жалбоподателя, поддържа се доказателственото искане за назначаване на съдебно-медицинска експертиза и е направено изложение по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Няма да сочи нови доказателства. Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Възразявам срещу назначаването на съдебно-медицинска експертиза. Процесните случаи касаят индикации за хоспитализация и дехоспитализация, които са изброени в клиничните пътеки. В тази връзка представям за сведение на съда клинична пътека № 48 и клинична пътека № 163 от Приложение № 11 към Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото.

ПРИЕМА като веществено доказателство, представения диск, намиращ се на л.7 от делото.

 

Съдът счита че искането за назначаване на СМЕ е допустимо и относимо по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза с вещо лице със специалност педиатрия, което след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка на място при жалбоподателя, да даде заключение по формулираните в жалбата и в становище от 23.10.2017г. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 150 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на АСБ. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещо лице след внасяне на депозита.

 

Поради необходимостта от назначаване на вещото лице от друга специалност и за процесуална икономия съдът счита, че следва да раздели експертизите, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на втора съдебно-медицинска експертиза, която да бъде осъществена от вещо лице акушер-гинеколог, който след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка на място при жалбоподателя, да даде заключение по формулираните в жалбата и в становище от 23.10.2017г. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 150 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на АСБ. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещо лице след внасяне на депозита.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.01.2018 от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.58 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: