ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІ Административен състав

На седми ноември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1534 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Х.Х., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗА ОТВЕТНИКА по жалбата Директор на РИОСВ Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.П.Х., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Р.Г., се счита редовно уведомен по реда на чл. 47 ГПК, тъй като не беше намерен на постоянния му и настоящ адрес в гр. Малко Търново, на който беше залепено уведомление по чл. 47 ГПК, останало без резултат.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК да конституирате Окръжна прокуратура Бургас като страна в настоящото производство.

С оглед направеното искане от представителя на Окръжна прокуратура Бургас, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура за участие в настоящия процес като страна.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството по делото е образувано по жалба против решение №2314/31.05.2014г. на Директора на РИОСВ Бургас, с което е спряно производството по издаване на индивидуален административен акт по реда на ЗООС.

Ответникът е представил преписката, по която е издаден обжалваният акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Становището ми е, че считам жалбата за просрочена и като такава решението не подлежи на обжалване и е влязло в сила.

 

Съдът, във връзка с направеното възражение за просрочие на жалбата от пълномощника на ответника, установи, че още в закрито заседание на 05.08.2014 г. е приел, че не може да се установи дали е спазен срокът за обжалване, дали решението е редовно връчено на жалбоподателя на 05.06.2014 г. и дали последният е подал жалбата си при спазване на срока за обжалване. В тази връзка съдът даде указание на страните в срок до днешно съдебно заседание да ангажират допълнително доказателства за обстоятелствата кога е връчено оспореното решение на жалбоподателя и кога и по какъв начин (по пощата или в деловодството на РИОСВ) е подадена жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Решението е връчено лично на Л.Х.. Ще представя оригинала на регистъра за инвестиционни намерения, които се получават на ръка. Л.Х. лично е получил решението на 05.06.2014 г., лично е положил своя подпис и е изписал имената си. Представям Ви оригинала за сверка. Представила съм по делото и препис от този регистър. По тази причина считам, че жалбата е просрочена.

Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Господин Председател, с оглед приложените доказателства очевидно, че подадената жалба е извън срока, който е преклузивен и на практика настоящият състав няма възможност да се произнесе по същество на спора.

Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, предвид липсата на доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да приемете решението като влязло в сила, тъй като жалбата е просрочена и прекратите съответно административното производство.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Господин Председател, присъединявам се към заявеното становище от процесуалния представител на ответника. В случай, че се произнесете по същество на спора, считам че актът, издаден от Директора на РИОСВ Бургас е незаконосъобразен, тъй като това са две различни производства и спирането на производството по издаване на становище за инвестиционно предложение няма нищо общо с промяната на ПУП.

 

Съдът ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: