Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1408                13 юли 2018  година               град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на двадесет и осми юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Г.С.

Прокурор Т.С.

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1533 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на И.Т., с ЛНЧ **********, гражданин на Израел, с постоянен адрес ***, против решение № 647 от 22.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1007/2018 г. по описа на Районен съд  Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 17-0769-006369 от 18.01.2018 г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция“/ПП/, ОД МВР Бургас, с което на касатора, за нарушение по чл.103 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.175 ал.1 т.4  с.з., е наложено наказание „глоба“ в размер от 150.00 /сто и петдесет/ лева и три месеца лишаване от право да управлява МПС и за нарушение по чл. 150а ал.1 ЗДвП, на основание чл.177 ал.1 т.2 с.з., е наложено наказание „глоба“ в размер на 100.00 /сто/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че  решението на районния съд е неправилно, поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд Бургас, с решение № 647 от 22.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1007/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 17-0769-006369 от 18.01.2018 г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция“/ПП/, ОД МВР Бургас, с което на И.Т., с ЛНЧ **********, за нарушение по чл.103 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.175 ал.1 т.4  с.з., е наложено наказание „глоба“ в размер от 150.00 /сто и петдесет/ лева и три месеца лишаване от право да управлява МПС и за нарушение по чл. 150а ал.1 ЗДвП, на основание чл.177 ал.1 т.2 с.з., е наложено наказание „глоба“ в размер на 100.00 /сто/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за доказано по несъмнен начин, че И.Т. е извършил виновно двете нарушения на правилата за движение по ЗДвП, за които му е съставен акт за установяване на административно нарушение/АУАН/, а впоследствие е издадено и наказателното постановление, а именно: не спрял на подаден сигнал със стоп-палка и продължил да управлява мотоциклет, за чието управление, съгласно СУМПС № 282960150 няма валидна правоспособност/не притежава СУМПС, валидно за категорията, към която спада управляваното от него МПС/ -административни нарушения по чл.103 ЗДвП и по чл.150А ал.1 ЗДвП.

Административнонаказателната отговорност на И.Т. е ангажирана за това, че на 29.10.2017 г., в 11.55 часа, в град Бургас, по ул.“Даме Груев“, до парк „Изгрев“, в посока бул.“Янко Комитов“, в качеството си на водач на МПС - мотоциклет марка „***“ модел „*****“ с рег. № ******, собственост на „Керенор“ ЕООД, чийто управител и собственик е той, на подаден сигнал със стоп-палка, не спрял и продължил да управлява МПС, за чието управление, съгласно СУМПС № 282960150, няма валидна правоспособност /не притежава СУМПС, валидно за категорията, към която спада управляваното от него МПС/  - административни нарушения, квалифицирани по чл.103 ЗДвП и по чл.150А ал.1 ЗДвП в съставения на Т. АУАН №17-0769-006369 от 29.10.2017 г. и издаденото въз основа на него и оспорено пред районния съд НП.

Основните възражения на касатора са за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при съставяне на АУАН, както и че не е доказано по несъмнен начин, че е извършил нарушенията, за които е ангажирана административнонаказателната му отговорност. Според касатора оспореният съдебен акт е постановен при неизяснена фактическа обстановка.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти като е обсъдил всички относими доказателства.

Неоснователно е възражението на касатора за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при постановяване на оспореното решение.

Установената от съда фактическа обстановка се подкрепя от събрания доказателствен материал, поради което настоящият касационен състав я споделя изцяло.

Фактът, че подаденият сигнал със стоп-палка е бил ясен и възприет от И.Т., но въпреки това, той увеличил скоростта и не спрял за проверка, се установява по безспорен начин от показанията на актосъставителя Райков и вписания в АУАН свидетел М. - очевидец на нарушението. Причината за това е останала неизяснена, но тъй като същата е ирелевантна за спора, настоящият касационен състав намира за неоснователно възражението на касатора, че районният съд не е обсъдил писмото на началник на отдел „Криминална полиция“/КП/, ОДМВР Бургас/л.58 от анд №1007/2018 г. на Районен съд Бургас/. В АУАН и в НП е посочен номера на притежаваното от И.Т. СУМПС № 282960150, което удостоверява, че той притежава правоспособност да управлява МПС от категория В и М, но не и от категорията, към която спада управлявания от него, към момента на проверката, мотоциклет. С оглед изложеното, неоснователни са възраженията на касатора, че обжалваното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка.

По делото са доказани по несъмнен начин двете нарушения, за които е образувано административнонаказателното производство, приключило с издаването на НП, самоличността на извършителя и неговата вина. Обстоятелството, че АУАН не е подписан от вписания в него свидетел  в конкретния случай не представлява процесуално нарушение от категорията на съществените, тъй като не е довело по никакъв начин до ограничаване правото на И.Т. на защита срещу констатациите в акта, доколкото нарушенията са подробно и ясно описани. Свидетелят е потвърдил в съдебно заседание, че е очевидец на нарушенията. Същите са правилно квалифицирани, а административнонаказателната отговорност на касатора е подведена под съответните санкционни разпоредби на чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП, предвиждаща наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и  глоба от 50.00 до 200.00 лева за водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението и на чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, предвиждаща наказание глоба от 100.00 до 300.00 лева за водач, който който управлява моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство. Размерите на наложените административни наказания на Т. са правилно определени, съобразно обществената опасност на деянието и дееца.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 АПК, Административен съд Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 647 от 22.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1007/2018 г. по описа на Районен съд  Бургас.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

  

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:     1.                                      

 

                                                                                             2.