ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 10.07.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  десети юли                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1532  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.М. – К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП” БУРГАС, редовно призован, се явява главен юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с входящ № 6956/06.07.2017г. и вх.№7051/10.07.2017г. от С.Д.М.-К., жалбоподател по настоящето дело, чрез пълномощникът й адв.Г.А., с която желае да се отложи делото за друга дата, поради обстоятелствата че е в отпуск, считано от 06.07.2017 година. Изразява становища по доказателствата и по същество.

 

ГЛ.Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съобразно разпоредбата на чл.139 ал.1 от АПК,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  § 2 ДР на ДОПК, извърши доклад по делото, както следва:

          Административното дело е образувано след постановяване на решение № 7171/07.06.2017г. по адм.дело № 11206/2016 г. на ВАС за отмяна на решение № 1398/19.07.2016г., постановено по адм.дело № 1470/2015г. на БАС, с което по жалба от С.Д.М.К., ЕГН ********** ***, чрез адвокат Г.А. е ПРОГЛАСЕНА НИЩОЖНОСТТА на ревизионен акт № Р—03-1305357-091-001/09.04.2015г. издаден от И.Б.Д.– началник сектор, като възложител на ревизията и И.В.А.– главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията, потвърден с решение № 189/10.07.2015г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас.                          

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че с цитирана по-горе молба от жалбоподателя същия  заявява,  поддържа изцяло жалбата на всички посочени в нея основания, включително изложените по нищожността на акта, изтекла погасителна давност  и нарушение на материалния и процесуалния  закон при постановяването му.

 Иска се съдът да постанови решение, с което да се обяви обжалвания акт за нищожен, а в условията на евентуалност да го отмени като незаконосъобразен. Претендира се за присъждане на направените по делото разноски. Заявява, че няма да сочи други доказателства.

ГЛ.Ю.К.И.- Нямам възражения по доклада. По доказателствата, имам доказателствено искане, като моля да ми дадете възможност, предвид практиката  на ВАС, да представя  доказателства за наличие на квалифициран  електронен подписа на лицата, които са подписали ревизионния доклад и ревизионния акт.

Съдът намира, че направеното искане от процесуалния представител на ответната страна е основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна да представи посочените от нея документи, имащи отношение към предмета на разглеждане на делото.

        

Съдът намира, че  делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: