ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 29.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети октомври през  две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 1531 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15.40 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „МИТ 46-Дончо М.”, редовно призован не се явява лично. Представлява се от адвокат Т.М., с представено пълномощно, находящо се на лист 36 от делото. 

        

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП- Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба, подадена от ЕТ „МИТ.46-Дончо М.”, представлявано от управителя Дончо Георгиев М. против Заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС № 216/23.05.2014г., издадена от Директора на ТД на НАП-гр.Бургас „Запечатване на обект – павилион за закуски, находящ се в гр.Бургас, пазар „Краснодар” (ъгъла на ул.”Кл.Охридски” и ул.”Ивайло”) за срок от един медец, като се забранява достъпа до обекта за срока на действие на ПАМ;

 

ПОСТЪПИЛА молба от жалбоподателя с вх.№ 5917/04.08.2014г., с която представя определение № 1253/22.07.2014г. по административно дело № 1506/2014г. на Административен съд Бургас, в подкрепа на твърдението, че Заповед № 216/23.05.2014г. му е връчена на 08.07.2014г.

 

 

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените по делото доказателства. Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът, като съобрази изявленията на представителя на жалбоподателя, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

УКАЗВА на страните, че всяка от тях има тежестта да докаже положителните факти, на които основава своите искания или възражения.

 

ПРИЛАГА по делото представеното с молба вх.№5917/04.08. 2014 година Определение №1253/22.07.2014 година по адм.д.№1506/2014 година по Административен съд-Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

АДВОКАТ М.: Нямам възражение по доклада и доказателствената тежест. Нямам други доказателствени искания и моля да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ М.: Моля да бъде уважена жалбата по изложените съображения и ни присъдите направените поделото разноски.

Не представям списък за разноските, но разноските са единствено за държавната такса от 50 лева.

Моля съобщенията до жалбоподателя да бъдат изпращани на адрес-гр.Бургас, ул. „Сливница“ № 57, ет.6.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: