Р Е Ш Е Н И Е  1567

 

Град Бургас, 06.08.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на девети юли през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря Стоянка Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 1530 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано e по жалба на С.З.С., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Зарис - С.С.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Средец, ул.„Комсомолска“, бл.25, против заповед № ФК-193-0268846/01.06.2018г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП, с която спрямо едноличния търговец-жалбоподател е приложена принудителна административна мярка „запечатване на обект“ – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Средец, ул.“Братя Миладинови“ № 26, стопанисван от ЕТ „Зарис - С.С.“, и е забранен достъпа до обекта за срок от десет дни.

Жалбоподателят оспорва заповедта за прилагане на принудителната административна мярка (ПАМ) като незаконосъобразна и моли за отмяната й от съда. Оспорва описаните в нея констатации относно часът на контролната покупка, датата на отпечатване на финансовия отчет, както и твърдението за положителна разлика между финансовия отчет за деня и касовата наличност. В съдебно заседание поддържа жалбата и искането от съда.

Ответникът – началник отдел „Оперативни дейности“ в Дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на Национална агенция за приходите, представя административната преписка по издаване на оспорената заповед. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Видно от доказателствата по делото, на 28.05.2018г. в 15:20 часа е извършена оперативна проверка на търговски обект по смисъла на § 1, т.41 от ДР на ЗДДС – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Средец, ул.“Братя Миладинови“ № 26, стопанисван от жалбоподателя ЕТ „Зарис - С.С.“. При проверката е установено, че при извършена контролна покупка на един брой шоколад „Милка“ със стафиди и лешници на стойност 2.00 лв., заплатени в брой с банкнота от 5.00 лв. от орган по приходите, след предаване на плащането не е издаден фискален бон от функциониращото в обета фискално устройство. Констатациите са отразени в протокол за извършена проверка сер. АА № 0268846/28.05.2018г., към който са приложени събраните при проверката доказателства.

За установеното административно нарушение – нерегистриране и неотчитане на извършваните от търговеца продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон), квалифицирано по чл.118, ал.1 от ЗДДС, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на търговеца е съставен акт за установяване на административно нарушение сер. АА № F387777/04.06.2018г.

Предвид установеното от административния орган неизпълнение на законово задължение – неспазване реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за продажба, началникът на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП, е издал оспорената в настоящото производство заповед № ФК-193-0268846/01.06.2018г., с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а” от ЗДДС спрямо търговеца-жалбоподател е приложил принудителна административна мярка „запечатване на обект“ – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Средец, ул.“Братя Миладинови“ № 26, за срок от десет дни и на основание чл.187, ал.1 от ЗДДС е забранил достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка. Заповедта за прилагане на ПАМ е връчена на С.З.С., в качеството му на ЕТ „Зарис С. – С.“, на 11.06.2018г. Жалбата до съда против заповедта за прилагане на ПАМ е подадена от едноличния търговец на 14.06.2018г.

При тази фактическа установеност съдът обосновава следните правни изводи:

Жалбата е подадена против индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, от надлежно легитимирано лице, спрямо което е приложена принудителната административна мярка и засегнато с издаването на оспорената заповед, в срока по чл.149, ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Оспорената заповед е издадена в писмена форма и от компетентен орган, съгласно разпоредбата на чл.186, ал.3 от ЗДДС и представените от ответника заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018г. на изпълнителния директор на НАП за упълномощаване на началниците на отдели „Оперативни дейности“ в дирекция „Оперативни дейности“ в главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП да издават заповеди за налагане на ПАМ – запечатване на обект по чл.186 от ЗДДС.

При издаването й не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Заповедта съдържа задължителните законоустановени реквизити – наименование на органа, който я издава, наименование на акта, адресат, индивидуализация на обекта, разпоредителна част, определяща правата и задълженията на адресата, начин и срок на изпълнение на ПАМ, срок и ред за обжалването й и подпис на издателя. Заповедта е мотивирана в достатъчна степен. Съдържа изложение на фактическите основания за налагане на ПАМ – установени при извършената на 28.05.2018г. проверка факти и обстоятелства, с препращане към съставения ПИП за констатираното административно нарушение, достатъчни за извършване на проверка относно материалната законосъобразност на заповедта. Посочени са правните основания за издаването й и са изложени мотиви относно продължителността на срока на ПАМ, определен след като са взети предвид тежестта на извършеното нарушение и последствията от него, вида и характера на търговската дейност, създадената организация на работа, липсата на регистрация по ЗДДС, констатираната при извършената проверка касова разлика при разчета на касовата наличност.

Спазени са и приложимите материалноправни разпоредби на закона, като със заповедта е приложена принудителна административна мярка която съответства на посочените от административния орган и установени в административното производство фактически и правни основания за нейното прилагане.

Заповедта е издадена на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а” от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1, т.1, б.„а” от ЗДДС, принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец”, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба. Видно от цитираната правна норма, налагането на тази мярка е обусловено от установяването на посоченото деяние, което съставлява административно нарушение, определено като такова съобразно чл.185 от ЗДДС.

Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Според чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл.3, ал.1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.

В случая органите по приходите са констатирали при извършената проверка, че в търговския обект, стопанисван от жалбоподателя, при заплащане в брой от орган по приходите на извършена продажба на стока не е издадена фискална касова бележка от функциониращото в обекта фискално устройство. Тези констатации не са оборени от жалбоподателя с ангажиране на допустими и относими доказателства, нито се отричат. Поради това съдът приема за безспорно установено, че ЕТ „Зарис- С.С.“ не е изпълнил задължението си по чл.118, ал.1 от ЗДДС, вр. чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, да издаде фискален бон при извършване на плащането. Това неизпълнение на задължението е юридически факт, пораждащ правомощието на органа по приходите да наложи ПАМ по чл.186, ал.1, т.1, б.„а” от ЗДДС запечатване на обект, тъй като търговецът не спазил реда и начина за издаване на съответен документ за продажба. Налице е предвидената в закона хипотеза, обуславяща законосъобразност на приложената ПАМ.

Не се споделят от съда възраженията в жалбата за опорочаване на заповедта за налагане на ПАМ поради наличието на неточности в констатациите, относно часът на контролната покупка, датата на отпечатване на финансовия отчет, както и твърдението за положителна разлика между финансовия отчет за деня и касовата наличност. Действително в оспорената заповед за налагане на ПАМ като час на контролната покупка е посочено, че същата е извършена в 14.30 ч., както и, че е отпечатан дневен финансов отчет за 28.08.2018 г. Така посоченото съдът възприема като техническа грешка, доколкото правилно е отразена дата на контролната покупка, в какво се изразява контролната покупка, на какво стойност е тя и т.н. Още повече, че административният орган се е позовал на съставения протокол за извършена проверка сер. АА № 0268846/28.05.2018г., в който подробно са посочени обстоятелствата при които е била извършена контролната покупка. По отношение датата на отпечатания дневен финансов отчет следва да се отбележи, че доколкото същият е приложен по делото и е неразделна част от протокол за извършена проверка сер. АА № 0268846/28.05.2018г., на който както бе посочено по-горе се позовава административният орган в оспорения акт, се касае за грешка при изписване на месеца.

Неоснователно е и възражението на жалбоподателя относно мотивите за продължителността на срока на наложената ПАМ и по-точно, че е установена положителна разлика между наличните средства в касата и тези маркирани  чрез издаване на фискален бон. При определяне продължителността на мярката административният орган е взел предвид тежестта на извършеното нарушение и последиците от него, вида и характера на търговската дейност, а също така и още четири изброени основания, като на трето място е посочено – наличие на касова разлика между наличните парични средства в касата и тези, маркирани чрез издаване на фискален бон от ФУ, а в първото основание е посочено, че съгласно отпечатания дневен финансов отчет оборотът е в размер на 112.00 лева, а в описа на паричните средства в момента на започване на проверката – оборотът е в размер на 86.75 лева. Т.е. при така посоченото по несъмнен начин се установява, че в случая се касае за отрицателна разлика между наличните парични средства в касата и тези, маркирани чрез издаване на фискален бон от ФУ. Действително от административният орган като допълнение към третото основание е посочено, че „установената положителна разлика се дължи закономерно  и на други неотчетени приходи и е индиция за системно неизползване на касовия апарат“, но доколкото правилно е посочено какъв е оборота, съгласно отпечатания дневен финансов отчет и оборотът съгласно описана паричните средства в момента на започване на проверката, то недвусмислено се установява, че е налице отрицателна разлика. Наличието на отрицателна разлика също води до извод за неспазване на данъчното законодателство поради което правилно е посочена като мотив относно продължителността на срока.

Не се споделят от съда възраженията в жалбата и относно преценката на нарушението като значимо по своята тежест и изискващо налагането на ПАМ. Като израз на административна принуда, ПАМ трябва да бъде определена в такъв вид и обем, че да не ограничава правата на субектите в степен, надхвърляща тази, произтичаща от преследваната от закона цел. Налагането на принудителната административна мярка „запечатване на обект“ и забрана на достъпа до обекта има за цел да се преустанови едно противоправно поведение от страна на нарушителите. Противоправното поведение се състои в неизпълнение на задължението на субекта да издаде фискален бон при заплащане в брой от орган по приходите на извършени продажби, което безспорно обуславя необходимостта от налагането на ПАМ за да се преустанови. Ето защо съдът приема, че в случая ПАМ е приложена в съответствие с целта на закона.

За органа, прилагащ принудителната административна мярка, е налице правна възможност, след като извърши преценка на всички обстоятелства, да определи срока на действие на мярката в рамките до един месец, т.е. административният орган действа при условията на оперативна самостоятелност при определяне на срока на ПАМ, която съдът не е компетентен да контролира. Такъв контрол може да бъде извършен само по отношение на законосъобразното проявление на оперативната самостоятелност, като в случая то е налице предвид определената с оспорената заповед продължителност на срока в рамките на законовите предели и в съответствие с целта на закона.

По изложените мотиви съдът приема, че не са налице основания по чл.146 от АПК за отмяна на оспорената заповед, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предложение последно от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.З.С., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Зарис - С.С.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Средец, ул.„Комсомолска“, бл.25, против заповед № ФК-193-0268846/01.06.2018г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП, с която спрямо едноличния търговец-жалбоподател е приложена принудителна административна мярка „запечатване на обект“ – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Средец, ул.“Братя Миладинови“ № 26, стопанисван от ЕТ „Зарис - С.С.“, и е забранен достъпа до обекта за срок от десет дни.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: