ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                           Дата 11 ноември 2009 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 11 ноември 2009 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                      

Секретар:……………….

Прокурор:………………

                  

 разгледа адм. дело 1530 по описа за 2007 год.

и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл.192, ал.4 от ГПК (отм., делото е образувано на 30.11.2007 год.).

         Постъпила е молба от адв. В.Г., процесуален представител на конституираната по делото заинтересована страна Т.К.Д., с която се иска допълване на постановения съдебен акт, в частта относно разноските, като в полза на тази заинтересована страна бъдат присъдени направените по делото разноски.

         Съдът, след като съобрази разпоредбите на закона, намира подадената молба за процесуално допустима, като подадена от страна в производството и в предвидения от закона срок, а по същество - основателна.

         Съгласно нормата на чл.192, ал.4 от ГПК (отм.), в срок от два месеца след влизане в сила на решението съдът по свой почин или по искане на страните може да измени постановеното решение в частта му за разноските.

В съдебното производство заинтересованата страна Т.К.Д. е оспорила основателността на жалбата и отхвърлянето й като неоснователна. Заинтересованата страна е била представлявана от адв. В.Г, за която има приложено пълномощно, видно от което страните са договорили размер на адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв., с отбелязване, че сумата е внесена.  Видно от съдебния протокол на проведеното на 19.03.2008 год. съдебно заседание, в пледоария по съществото на спора, адв. Г. е поискала присъждане на направените по делото разноски, като с оглед изхода на процеса – отхвърляне на жалбата, тези разноски са били дължими. 

         В постановения съдебен акт – Решение № 799/09.09.2008 год. съдът не се е произнесъл в частта относно направеното в тази насока искане, поради което настоящата молба следва да бъде уважена, като в полза на заинтересованата страна Т.К.Д. следва да бъдат присъдени направените  разноски в размер на 200 лв.

На основание горните мотиви и с оглед нормата на чл.192, ал.4 от ГПК (отм.), съдът 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСЪЖДА З.И.Б. *** да заплати на Т.К.Д. *** направените пред Административен съд - Бургас разноски по делото в размер на 200 лв.

                  

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                       СЪДИЯ:………………...