Р Е Ш Е Н И Е

№ 799

гр. Бургас, 09.09.2008 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                             ХII състав

на осемнадесети юни две хиляди и осма година

в съдебно заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

 

Секретар: Й.Б.

Като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1530 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 215 и сл. от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба на З.И.Б. ***, адрес ***** срещу Заповед № ДК-02-БС-34/26.10.2007 г. на началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол-гр. Бургас (РДНСК-гр. Бургас) за премахване на незаконен строеж “Пристройка към съществуваща жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХVІІІ-215, кв. 17 по плана на кв. “Лозово”, гр. Бургас, административен адрес ул. “Комуна” № 8а, собственост на З.И.Б..

В жалбата се поддържа, че заповедта на началника на  РДНСК-гр. Бургас е незаконосъобразна, тъй като процесният строеж представлява второстепенна постройка на допълващо застрояване, отговаря на техническите правила и норми за тази категория строежи и не съществуват пречки да бъде узаконен.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща процесуален представител.

Ответникът по жалбата – РДНСК-гр. Бургас, чрез процесуалния си представител изразява становище, че въз основа на събраните по делото доказателства е безспорно установено, че процесният строеж е незаконен и подлежи на премахване, тъй като е извършен без строителни книжа.

Заинтересованата страна Т.К.Д. чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата и моли да бъде отхвърлена.

Заинтересованата страна С.Н.Д. не се явява и не изразява становище по жалбата.

Заинтересованата страна община Бургас чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата и моли да бъде отхвърлена.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните, счита за изяснено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано лице, в срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, отговаря на изискванията на чл. 150 и 151 от АПК, поради което същата се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Със Заповед № ДК-02-БС-34/26.10.2007 г. началникът на РДНСК-гр. Бургас е постановил премахване на незаконен строеж “Пристройка към съществуваща жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХVІІІ-215, кв. 17 по плана на кв. “Лозово”, гр. Бургас, административен адрес ул. “Комуна” № 8а, собственост на З.И.Б..  Строежът е квалифициран като незаконен по чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ поради липса на разрешение за строеж. Заповедта е издадена въз основа на Констативен акт № 205/08.11.2006 г. Съгласно събрания доказателствен материал строежът е извършен през 2006 г., разположен е на регулационната линия с УПИ І-213, кв. 17 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, представлява пристройка към съществуваща жилищна  сграда и се състои от две помещения, съответно със следните размери: 1,50/1,10 м и височина 1,80 м и 2,50/3,50 м и височина 2,00 м. Помещенията са изградени от тухлени зидове със стоманобетонов пояс и основи. Покривът е дървен – скатен, покрит с керемиди. Водите от скатния покрив се отвеждат с улуци в имота на собственика. Сградата е завършена в груб строеж, без дограма, мазилка, ВК инсталация и електрическа инсталация.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, настоящият състав направи следните изводи от правна страна:

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган с надлежно делегирани правомощия със Заповед № РД-13-182/29.05.2007 г. на началника на ДНСК. Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗУТ премахването на незаконни строежи или на части от тях е от компетентността на началника на Дирекцията за национален строителен контрол, като законът е предвидил възможност за делегиране на това правомощие на определено от него длъжностно лице.

Спазени са изискванията за форма на административния акт, в това число за излагане на фактическите и правните основания за издаването му.

При издаването на заповедта не са допуснати процесуални нарушения. Видно от съдържанието й, заповедта се основава на Констативен акт № 205/08.11.2006 г. Съгласно констативния акт строежът е извършен през 2006 г., разположен е на регулационната линия с УПИ І-213, кв. 17 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, представлява пристройка към съществуваща жилищна  сграда и се състои от две помещения, съответно със следните размери: 1,50/1,10 м и височина 1,80 м и 2,50/3,50 м и височина 2,00 м. Помещенията са изградени от тухлени зидове със стоманобетонов пояс и основи. Покривът е дървен – скатен, покрит с керемиди. Строежът няма разрешение за строеж и е извършен без съгласието собствениците на УПИ І-213, кв. 17 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас. Видно от отбелязването върху констативния акт, същият е връчен на жалбоподателя на 11.12.2006 г. Срещу констативния акт жалбоподателят е подал възражение в законоустановения 7-дневен срок, в което моли да му бъде предоставена възможност да премахне незаконно изградената пристройка в срок от два месеца. Във възражението не са оспорени констатациите от акта.

Оспорената заповед е издадена в съответствие с материалния закон. Законността на строежа се преценява по действащата към момента на извършването му нормативна уредба. Видно от данните по делото строежът е извършен през 2006 г. Съгласно редакцията на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г.), действаща към момента на извършване на строежа, строеж или част от него е незаконен, когато се извършва без одобрени инвестиционни проекти  и/или без  разрешение  за строеж. Видно от съдържанието на цитираната разпоредба законът определя като незаконен строежа, както когато е извършен без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж, така и когато алтернативно липсва някоя от двете посочени предпоставки – одобрени инвестиционни проекти или разрешение за строеж. В случая административният орган е квалифицирал строежа като незаконен поради липса на разрешение за строеж, като такова разрешение не е представено нито в административното производство, нито в съдебното производство. В оспорената заповед не е извършена квалификация какъв вид допълващо застрояване е процесният строеж. В жалбата се твърди, че процесният строеж представлява второстепенна  постройка на допълващо застрояване – лятна кухня. Независимо от дадените в съдебното производство указания, от страна на жалбоподателя не са представени доказателства в подкрепа на тези твърдения. Дори и да се приеме обаче, че строежът е второстепенна постройка на допълващо застрояване-лятна кухня, това не променя крайния извод за незаконност на строежа. Процесната постройка носи белезите на строеж по смисъла на т. 38 от § 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. За построяването й законът не предвижда изключение от общото правило, установено в чл. 148, ал. 1 от ЗУТ, съгласно което строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон. Съгласно чл. 147, ал. 1, т. 1 от ЗУТ единствено би било налице изключение, изразяващо се в липса на изискване за одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж. В случая обаче строежът е извършен без изискващото се разрешение за строеж, а липсата на разрешение за строеж е самостоятелно основание за премахване на строежа като незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г.).

По изложените съображения съдът намира, че оспорената заповед е законосъобразна, като постановена от компетентен орган, при спазване на съответната форма, на  процесуалния и материалния закон, поради което подадената срещу нея жалба следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Водим от горното и на основание чл. 213 от ЗУТ, във връзка с чл. 172, ал. 2, пр. 4 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХII  състав

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.И.Б. ***, адрес ***** срещу Заповед № ДК-02-БС-34/26.10.2007 г. на началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол-гр. Бургас (РДНСК-гр. Бургас) за премахване на незаконен строеж “Пристройка към съществуваща жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХVІІІ-215, кв. 17 по плана на кв. “Лозово”, гр. Бургас, административен адрес ул. “Комуна” № 8а, собственост на З.И.Б..

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

                                                                                        СЪДИЯ:                                                                                                                                                                                                                                                                                         СЪДИЯ: