ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Бургас, №   134/17.01.2018г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на седемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                СЪДИЯ:  ДИАНА ГАНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева адм.д. №152 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството по делото е по чл. 250 от АПК.

Образувано е по искане на Р.Х.В., с ЕГН **********, Ж.Я.М., с ЕГН **********, Н.М.А., с ЕГН ********** и Х.С.В. , с ЕГН **********, чрез пълномощника –адв.С.К. с  искане да се задължи РДГ гр.Бургас  да прекрати неоснователно задържане на четири броя каруци и коне, индивидуализирани в обстоятелствената част на искането, като същите бъдат върнати. В пункт втори е направено искане, ако са съставени АУАН на посочените по-гори лица, преписи от същите да им бъдат връчени с обратна разписка. Формулирано е и искане за спиране.

С писмо вх.№ 686/17.01.2018г. адв. К. е уточнил, че искането е по чл.253, ал. 2 от АПК, а именно за прекратяване на незаконосъобразните действия на служители при РДГ-Бургас.

С оглед изясняване на делото и в изпълнение на разпоредбата на чл. 252, ал.3 от АПК с Разпореждане от 16.01.2018г. г. съдът е изискал от директора на РДГ Бургас пълната административна преписка.

С писмо вх.№ 629/2028/17.01.2018г. на директора на РДГ гр.Бургас по делото е постъпила преписката.

     При така установената фактическа обстановка, настоящият състав прави следните правни изводи:

Според разпоредбата на  чл. 250, ал.1 от АПК, всеки, който има правен интерес, може да поиска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, когато не се основават на административен акт или на закона. От редакцията на нормата следва извода, че съдебна защита по реда на  чл. 250, ал. 1 от АПК може да се поиска при наличието на няколко кумулативно дадени предпоставки: 1. това може да се извърши срещу всякакви фактически действия; 2. действията следва да са извършвани от административен орган или длъжностно лице от администрацията на административния орган или от лица, които не са длъжностни, но действат от името на административния орган; 3. с тези фактически действия да се засягат права, свободи или законни интереси на частноправни субекти, без оглед на техния характер - имуществен или неимуществен, и 4. действията да не са административни актове и да не се извършват в изпълнение на административен акт или на закона.

Съдът намира, че не е налице хипотезата на  чл. 250, ал.1 от АПК, а именно не са налице извършени действия от страна на административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или закона.

В конкретния случай са налице разписки, съставени от длъжностни лица на РДГ Бургас, от който се установява, че са задържани на отговорно пазене коне  и каруци, описани в АУАН и разписки към тях.  Установява се, че по отношение на всяко едно от лицата са съставени АУАН от 10.01.2018г. във връзка с установено нарушение, извършено на 10.01.2018 г., за което са съставени и разписки и е постановено задържане на коне, каруци и дървен материал, описани в АУАН и в разписките към тях. Със съставянето на АУАН  по отношение на лицата е започнало административно наказателно производство, съгласно разпоредбата на чл. 36, ал.1 от ЗАНН, което няма доказателства да е приключило от административно-наказващия орган с влязъл в сила акт по реда на чл. 54 от ЗАНН и не е изтекъл 6 месечния срок по чл. 34, ал.3 от ЗАНН, съгласно който образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.

В случая по отношение на иззетите вещи с разписки, съставени от длъжностно лице, са приложими разпоредбите на чл. 46, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, като на основание Заповед №РД-43/29.03.2012г. на Директора на ЮИДП Сливен са транспортирани в база за конфискувани вещи –горски разсадник „Извора“  до изясняване на случая.

По изложените съображения съдът намира искането е неоснователно, тъй като задържането на вещите, посочени в молбата не е неоснователно и незаконосъобразно. Задържането на посочените в искането вещи се основава на административни актове от 10.01.2018г., съставени от длъжностни лица, въз основа на който е образувано административнонаказателно производство по реда на чл. 36 и сл. от ЗАНН, което не е приключило и изключва защитата по реда, предвиден в чл. 250 от АПК. В този смисъл е и практиката на ВАС –определение №11921/2017г. по адм.дело №11215/2017г.

Относно искането, обективирано по пункт две, а именно, ако има съставени актове за установяване на административни нарушения по отношение на на посочените по –горе лицата, преписи от същите да им бъдат връчени, с обратни разписки, съдът намира, че искането в тази част е недопустимо. Административен съд –Бургас не е компетентния съд, който може да се произнесе по подобно искане, предвид обстоятелството,че вече са съставени АУАН по отношение на всяко едно от лицата, надлежно връчени, поради което искането в тази част следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 253, ал.2 от АПК, съдът

 

                                                      ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на  Р.Х.В., с ЕГН **********, Ж.Я.М., с ЕГН **********, Н.М.А., с ЕГН ********** и Х.С.В. , с ЕГН **********, чрез пълномощника –адв.С.К. да се задължи задължи РДГ гр.Бургас  да прекрати неоснователно задържане на четири броя каруци и коне, индивидуализирани в обстоятелствената част на искането, като същите бъдат върнати на Р.Х.В., с ЕГН **********, Ж.Я.М., с ЕГН **********, Н.М.А., с ЕГН ********** и Х.С.В. , с ЕГН **********.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р.Х.В., с ЕГН **********, Ж.Я.М., с ЕГН **********, Н.М.А., с ЕГН ********** и Х.С.В. , с ЕГН **********, в частта, ако са съставени АУАН на посочените по-гори лица, преписи от същите да им бъдат връчени с обратна разписка и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №152/ 2018 г. по описа на Административен съд – Бургас в тази му част

Определението в частта, с която се отхвърля искането, може да се обжалва с частна жалба в 3/три/ дневен срок от издаването му, а в останалата част в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 .

                                                                                         СЪДИЯ: