ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети май                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 152 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Пик Ко” АД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Л., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 5432/14.05.2018 г. от дружеството-жалбоподател чрез процесуалния му представител, в която е заявено, че не възразява да бъде даден ход на делото въпреки неявяването й в днешно съдебно заседание. Изразява становище по съществото на спора.

 

По хода на делото:

юк. Л.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по повод предоставена в предходно съдебно заседание възможност на дружеството-жалбоподател да изрази становище по повод представени в съдебно заседание на 09.01.2018 г. от процесуалния представител на ответника документи – превод от английски език на износна декларация по делото е постъпило становище с вх. № 1150/29.01.2018 г. от дружеството-жалбоподател, в което е изразено становище по така представените от ответника писмени доказателства.

 

юк. Л.: Уважаеми г-н председател, няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя, изразено в писмен вид, и становището на процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание относно липсата на други доказателствени искания по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

юк. Л.: Уважаеми г-н председател, моля Ви да оставите подадената жалба без уважение като неоснователна и недоказана и потвърдите изцяло решение № 32-328959 от 23.11.2016 г. на началника на Митница Бургас като правилно и законосъобразно. Въз основа на получен доклад от Европейската служба за борба с измамите е извършен последващ контрол на декларирането. Установено е, че представеният при митническото оформяне на стоката сертификат за преференциален произход, макар и автентичен, е с невярно съдържание. Като такъв същият не следва да послужи за предоставяне на съответните тарифни преференции и следва да се приложи ставка за мито в размер на 6,5 %. Считам също така, че с решението е определено в размер на дължимите мито и ДДС въз основа на направените констатации. В случая е ирелевантно обстоятелството дали стоките са с китайски произход или не, тъй като това не е довело до допълнително начисляване и облагане с антидъмпингови мита. Освен това предвид гореизложеното моля да потвърдите изцяло издаденото решене като правилно и законосъобразно, да ми бъдат присъдени направените по делото разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Претендирам и за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на жалбоподателя. Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Съдът предоставя на процесуалния представител на ответника 3-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: