ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 30.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на тридесети март и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 152 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „П.К.” АД, редовно призован, се явява А.Ч., с пълномощно по делото /л. 246/.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява от Ю.Л., с пълномощно от днес.

 

А.Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Ю.Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на „П.К.” АД против решение № 32-328959/23.11.2016г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с решение № Р-673/32-360671 от 23.12.2016г. на директора на агенция „Митници“, с което по отношение на жалбоподателя е променено записването в ЕАД MRN № 14BG001007Н0019727/27.05.2014г. в кл.36, вследствие на което е определено мито, ДДС и лихви в общ размер на 7 998.91лв.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, вкл. че с оспорения акт правилно е променено записването в ЕАД MRN № 14BG001007Н0019727/27.05.2014г. в кл.36.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

А.Ч.: Поддържам жалбата. Нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Представяме приложените към жалбата документи с преводи и копие за ответната страна. Изцяло съответстват на описа към жалбата.

Подробно сме посочили в жалбата какво оспорваме и твърдим, че относно сертификат форма А сме положили дължимата грижа и ако не е имало как да проверим допълнително, няма как да положим допълнителна грижа извън тази, която сме положили. Ние оспорваме изцяло акта, включително и неговото съдържание по отношение на фактите. Считаме, че административният орган следва при условията на пълно и главно доказване да докаже неговата законосъобразност.

Представяме преводи на документите, но не мога да преценя извън това, което сме представили дали е необходимо нещо допълнително.

Ю.Л.: Оспорвам жалбата изцяло. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Решението е издадено от компетентен орган и съдържа всички необходими реквизити. Моля описът да се приеме. Не оспорвам превода на документите. Моля да приемете като доказателства превод на доклада ведно с приложение към същия, което доказва, че органът е извършил правилно промяната.

А.Ч.:  Ще са ми необходими поне две седмици за запознаване с днес представените от ответника документи.

Ю.Л.: На мен също ще са необходими поне две седмици за превод на документите, които са в преписката и не са на български език.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка, описани по опис на лист 3 от делото документи, както и днес представените в превод от страните като доказателства по делото;

 

НЕ ПРИЕМА представените с административната преписка документи, които не са преведени на български език, тъй като не е съобразена нормата на чл. 185 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 14-дневен срок от днес, включително в този период от време да изразят становище по днес представените преводи на български език документи, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

А.Ч.: Бих искала в днешното съдебно заседание да направя оспорване на представения от колегата доклад на ОЛАФ № ОF/2015/1178/В1. Оспорвам съдържанието на този документ, а не превода. По-детайлна ще бъда в становището, което ще представя в дадения ми срок. Ще развия и подробни съображение относно направеното оспорване в днешното съдебно заседание.

Моля да ми бъде издаден препис от съдебния протокол след приключването му.

Ю.Л.: Нямам други доказателствени искания към момента. Считам, че оспорването на доклада не е основателно. Същият е официален документ и доказателствата се ползват със законодателна сила. Предоставен е служебно на Митница Бургас.

 

Съдът следва да уважи искането на А.Ч. за издаване незаверен препис на съдебния протокол след приключването му.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 11.05.2017г. от 13.15ч., за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ на А.Ч. незаверен препис на съдебния протокол.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: