ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 14.09.                                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на четиринадесети септември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 152 по описа за 2017 година.                  

 

 На именното повикване в 13:30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „П.К.” АД, редовно уведомен от преди, не се явява представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на Митница Бургас, редовно уведомен от преди, представлява се от Ю.Л., с пълномощно по делото (л. 259).

 

Съдът КОНСТАТИРА, че е постъпила молба с вх.№9670/13.09.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя - адв. Ч., с която моли да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие. Заявява съгласие при липса на доказателствени искания да бъде дадено ход на делото по същество.

Ю.Л.: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е с вх.№5327/26.05.2017г. становище от жалбоподателя по делото, като с разпореждане № 3666/29.05.2017г. ответникът по оспорването е уведомен за същото и му е дадена за възможност в 7 дневен срок да заяви дали поддържа заявеното, че ще се ползва от представения доклад на ОЛАФ.

ПОСТЪПИЛИ са писмено становище с вх.№5648/02.06.2017г. и  приложен заверен препис на превод с вх.№5704/05.06.2017г. от представителя на ответника.

С разпореждане № 3907/07.06.2017г. препис от превода е изпратен на оспорващия чрез адв. Ч..

С определение №1015/7.6.2017г. съдът е ОТКРИЛ производство по оспорване истинността на представения от ответника по оспорването документ – доклад от Мисията на ОЛАФ и ЕС, в частта относно съдържанието на приложение № OF/2015/1178/В1, приет като писмено доказателство в превод на български език в открито съдебно заседание от 30.03.2017г.; УКАЗАЛ е на оспорващото дружество „П.К.” АД, че е негова тежестта за доказване неистинността на съдържанието на документа съгласно чл. 193, ал. 3, изр. 1 от ГПК, както и му е ПРЕДОСТАВИЛ в 7-дневен срок от съобщението да сочи доказателства в производството по оспорване истинността на документа.

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 6349/21.06.2017г.от жалбоподателя по делото чрез адв. Й.Ч., в която заявява, че в хода на делото са представили всички доказателства.

 

 

Ю.Л.: Представям като доказателство писмо рег.индекс 32-126464/10.05.2017г. на директора на Агенция „Митници“ до европейските органи във връзка с превода на документите, които са ни необходими за представяне по настоящото производство като заявявам, че до настоящия момент все още не е постъпил отговор. Не ми е известно и към кой момент биха могли да постъпят изисканите документи. Моля делото да се отложи за втората половина на м. ноември 2017г.

 

Съдът като съобрази, че към настоящия момент не са представени всички доказателства в превод на български език, относими към предмета на спора, следва да се даде възможност на ответната страна да ги представи най-късно до следващото съдебно заседание.

В случай, че има независещи от страната причини за непредставянето им до следващото съдебно заседание, съдът предоставя възможност на ответника по оспорването да заяви изрично в срок до следващото съдебно заседание дали ще се ползва от тези доказателства.

 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от Ю.Л. с молба вх. № 5704/05.06.2017г. по описа на съда, в превод на български език, а именно: препратено съобщение: молба за съдействие рег.№32-131443/16.05.2017г., подаване на документ SKA (e-ska.kemendag.go.id), регистрация за износител  (e-ska.kemendag.go.id), заявление за издаване на формуляр SKA-А от 24.04.2014г., Приложение 4.8 към доклада с рег.№ 506/-1.8.24.25 от 10.08.2016г., както и останалите документи в кориците на делото в превод на български език, като доказателства по делото.

ПРИЕМА като доказателства по делото представеното в днешното съдебно заседание от Ю.Л. писмо рег. индекс 32-126464/10.05.2017г. на директора на Агенция „Митници“ до европейските органи във връзка с документите, които са необходими по настоящото производство.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 30.11.2017г. от 13:15 часа, за която дата и час ответникът по оспорването уведомен от днес, оспорващата страна при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:40 часа.

            

            СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: