ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 11.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на единадесети май и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 152 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „П.К.” АД, редовно призован, се явява а.Д., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява от ю.Т.  с пълномощно от днес.

 

а.Д.: Да се даде ход на делото.

 

ю.Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

 ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 3621/11.04.2017 г. от А.Ч. относно направеното оспорване в предходното съдебно заседание.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 3786/18.04.2017г. от Ю.Л. във връзка с указания на съда от предходно заседание за ангажиране на допълнителни доказателства, с което становище са представени изисканите: заверен препис на фактура № 0000002785/07.04.2017г., издадена от „Пеки“ ООД и преводи на документи от английски на български език, съдържащи се в административната преписка.

 

С определение № 680/19.04.2017г. съдът УКАЗВА да се връчи препис от становището на ответника по оспорването, който в седемдневен срок от получаването може да изчерпи доказателства си писмено, включително и да представи поисканите от оспорващия документи по повод издаване сертификата за произход.

 

С определение № 681/19.04.2017г. съдът УКАЗВА да се уведоми оспорващия чрез А.Ч. за постъпилото становище и дава възможност в седемдневен срок от съобщението да изчерпи доказателствените си искания.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 4401/03.05.2017г. от ответника по делото началник на Митница – Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх. № 4444/04.05.2017г. от жалбоподателя за представяне на препис от становището на ответника.

 

а.Д.: Бих искала да си изготвя копия от становищата и приложенията към тях, докладвани днес от съда, като ми бъде даден срок за отговор. Няма да соча доказателства.

Моля след като се запозная със становищата на органа, докладвани днес в съда, както и приложените с тях писмени документи, да заявя до съда дали поддържаме оспорването от А.Ч. в съдебно заседание от 30.03.2017г., както и дали ще поискаме откриване на производство по чл. 193 от ГПК. Моля да ми бъде даден  2-седмичен срок от съда.

 

ю.Т.: Според мен трябва срокът да е по-дълъг. Във връзка с исканите документи- митническа декларация, уведомление, заявявам, че писмото до ОЛАФ е пратено на 10.05.2017г. В днешното съдебно заседание представям и самото писмо, което е пратено до ОЛАФ. Във връзка с представеното днес писмо, което сме изпратили на 10.05.2017г., моля следващото съдебно заседание да бъде насрочено след съдебната ваканция с оглед необходимост от технологично време за получаване на документите - за техния превод съответно изпращането им от ОЛАФ до нас.

а.Д.: Запознах се с представеното писмо в днешното съдебно заседание, като също считам, че до съдебната ваканция изисканите документи няма да бъдат преведени и пратени по надлежния ред. Съгласна съм делото да е насрочено след съдебната ваканция.

Съдът като съобрази заявеното от представителите на страните в днешното съдебно заседание НАМИРА, че следва да бъдат приети като доказателства представените със становището на ответника докладвани днес документи, както и днес представеното писмо като доказателства по делото.

СЛЕДВА да бъде продължен срока на страните да сочат доказателства до датата на следващото съдебно заседание, доколкото съдът приема възраженията на ответника за затруднения по снабдяването с относимите към спора доказателства за основателни, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените със становище вх. № 3786/18.04.2017г. от Ю.Л. документи, като доказателства по делото;

 

          ПРОДЪЛЖАВА  срока на страните, в който да сочат доказателства до датата на следващото съдебно заседание като отново им указва, че ако след изтичане на дадения срок сочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, на съответната страна ще бъде наложена глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл.92а от ГПК, вр. с чл.144 от АПК.

 

          ДАВА възможност на оспорващата страна в 14-дневен срок от днес да заяви становище по представените от ответника доказателства и дали поддържа искането си за откриване на производство по чл.193 от ГПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 14.09.2017г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ на А.Ч. незаверен препис на съдебния протокол.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:40 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: