ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети януари                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 152 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „П.К.” АД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Л., с представено по делото пълномощно от днес.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 274/09.01.2018 г. от дружеството-жалбоподател чрез процесуалния му представител – адв. Ч., в която е заявено, че не възразява да бъде даден ход на делото въпреки неявяването й в днешно съдебно заседание. Направено е искане в случай, че ответникът представи заверени копия в превод на изисканите документи като доказателство по делото, то същите да й бъдат изпратени за ангажиране на становище по тях. Няма да сочи доказателства. Изразява становище по същество на спора.

 

По хода на делото:

юк. Л.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

юк. Л.: Уважаеми г-н председател, представям и моля да приемете превод от английски език на износната декларация, представена от износителя за издаване на сертификата, както и превод от английски език на окончателния доклад на ОЛАФ, ведно с два доклада-фактури. Представям същите доказателства в екземпляр и за жалбоподателя. Не се противопоставям така представеният екземпляр да бъде изпратен на жалбоподателя, който да изрази становище по приемане на така представените документи като писмени доказателства по делото. Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Представеният в днешно съдебно заседание екземпляр от ангажираните в днешно съдебно заседание документи да се изпрати на дружеството- жалбоподател чрез процесуалния му представител, като указва на същия в 7-дневен срок от получаването му да изрази становище по приемането на така представените документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед необходимостта от изразяване на становища по приемане на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.03.2018 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: