Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 485 /18.03.2016г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети февруари, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                      ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.К. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 152/2016г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „Прима 2000 – заложна къща” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя А.Н.Д., със съдебен адрес ***, адвокат С.В., е оспорил решение №1825/21.12.2015г. постановено по АНД № 4559/2015г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №036901/07.07.2015г. на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите. С наказателното постановление на касатора са наложени две имуществени санкции за следните нарушения: на чл.36, ал.2 и чл.14, ал.2 от Наредбата за дейността на заложните къщи в размер на 500 лв. и на чл.36, ал.2 и чл.14, ал.3 от същата наредба в размер на 500 лв. Касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено издаденото срещу него наказателно постановление.

В съдебно заседание, касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Касаторът е наказан за това, че при сключване на договор със заемател не е оформил заложния билет по образеца, съгласно приложение №4 към Наредбата за дейността на заложните къщи, както и за това, че изискуемата в тези случаи декларация, която следва да се попълни също не е в нужния според приложение №5 от същата наредба образец.

По делото пред районния съд са представени процесния заложен билет и декларацията. Същите действително не са съобразени с утвърдения образец, съответно в приложение №4 и №5 от Наредбата. Вярно е, че голямата част от съдържанието на процесната декларация и заложен билет, съставени от наказаното лице, съвпада напълно с изискуемите според утвърдения образец реквизити. Същевременно както в заложния билет, така и в декларацията, липсват текстове, които са част от утвърдения образец. В заложния билет не е посочено, че заемателят е запознат и приема условията на договора, както се изисква според образеца по приложение №4, а в декларацията липсва текста „Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК”. И двата липсващи реквизита имат различно по съдържание, но съществено значение. Заложният билет е форма на договора между заложната къща и заемателя, а липсващия текст в него, че последният е запознат и приема условията на договора има отношение към волеизявлението на заемателя, с което категорично посочва, че познава цялото съдържание на сключения договор и се съгласява с всички условия. Липсващият в декларацията текст „Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК” има отношение към евентуалното реализиране на наказателната отговорност по този престъпен състав в случаите, когато лицето е декларирало неверни обстоятелства. За това, дори да се приеме, че процесните заложен билет и декларация, въпреки че не са структурирани съгласно образеца, съдържайки цялата информация и всички реквизити, които се изискват от образеца, не биха довели до извода, че нарушението е толкова съществено, само поради липсата на двата посочени текста следва да се приеме, че е осъществен състава на двете административни нарушения, защото липсата на тези текстове е достатъчна за да се направи такъв извод.

Неоснователно е и възражението на касатора, според което той не носи отговорност за това, че заемателя не е написал собственоръчно имената си съгласно документа за самоличност под поставения подпис в края на заложния билет и под подписа на декларатора. Изписването на имената саморъчно не е поставено на волята на заемателя. То следва да се изиска от заемодателя, в случая заложната къща, за да се завърши от формална страна пълния реквизит на заложния билет и декларацията, т.е. заложната къща е тази, която носи отговорност за попълването на всички реквизити според утвърдените образци, в т.ч. и поставянето на саморъчно изписани имена на заемателя. В противен случай тя е тази, която следва да не регистрира договора, оформен като заложен билет. Нуждата от саморъчното изписване на имената на заемателя кореспондира с хипотетичната възможност подписът да бъде оспорен, а оттам и автентичността на волеизявлението на заемателя, а установяването на тази автентичност е гарантирано, когато освен нечетливо поставен подпис, същото лице саморъчно изпише имената си според документа за самоличност. За това въпросното изискване по двата образеца не е самоцелно, а има съществено значение за установяване автетичността на волеизявлението на едната страна.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1825/21.12.2015г. постановено по АНД № 4559/2015г. по описа на районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: