ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 152 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

Жалбоподателите С.В.Ч., Г.Т.Ч.-Г. и В. Т. Ч. - редовно уведомени, не се явяват. За тях се явява адв. М. с представено по делото пълномощно.

За ответника кмета на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. А. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж.С.И..

 

         По хода на делото:

        

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещо лице инж. И. с вх.№ 7102/30.09.2014 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         Адв. М.: Да се изслуша вещото лице.

 

Адв. А.: Да се изслуша заключението на вещото лице. Представям и моля да приемете Мотивиран отказ за издаване на Акт за узаконяване на обект „Надстройка на жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХІV-563, кв.57, с административен адрес: гр.Поморие, ул. „Г.Бенковски” № 3, от 16.01.2014 г. по § 127, ал.5 от Закона за изменение и допълнение на ЗУТ.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. - ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. М.: Тази надстройка, която описвате в заключението си, при едно изменение на ПУП, може ли да се включи в режима на застрояване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не бих се ангажирал с отговор на този въпрос.

 

Адв. М.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Адв. А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. Да се приеме Отказ за издаване на Акт за узаконяване на обект „Надстройка на жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХІV-563, кв.57, с административен адрес: гр.Поморие, ул. „Г.Бенковски” № 3, от 16.01.2014 г. по § 127, ал.5 от Закона за изменение и допълнение на ЗУТ.

 

Адв. М.: Аз също представям цитирания мотивиран отказ с писмото на Община Поморие за изпращането му № ТСУ-2461/23.01.2014г. и с жалба входирана чрез Главния архитект на Община Поморие до РДНСК Югоизточен район.

Моля да ни издадете съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдим от РДНСК Югоизточен район с друго такова, от което да е видно изпратена ли е по компетентност цитираната жалба и има ли произнасяне по нея, за да се установи попада ли строежът в хипотезата на чл.127 от ЗУТ и откритата от нас процедура има ли развитие, както и  дали е имало издадено Удостоверение за търпим строеж.

Моля да бъдат допуснати гласни доказателства за установяване годината на извършване на строежа.

 

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА Мотивиран отказ за издаване на Акт за узаконяване на обект „Надстройка на жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХІV-563, кв.57, с административен адрес: гр.Поморие, ул. „Г.Бенковски” № 3, от 16.01.2014 г. по § 127, ал.5 от Закона за изменение и допълнение на ЗУТ с  вх.№ ТСУ-2461/16.01.2014г.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 600,00 лв. на 08.10.2014г./

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с друго от РДНСК Югоизточен район, от което да е видно изпратена ли е по компетентност цитираната жалба и има ли произнасяне по нея, тъй като законосъобразността на административния акт се преценя към момента на издаването му.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на гласни доказателствата.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. М.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да отмените оспорения от нас административен акт. Ще представя подробни писмени бележки в указан от съда срок.

 

Адв. А.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да постановите решение, с което да потвърдите като законосъобразна процесната заповед, тъй като не са налице основания за отмяната  й, съобразно разпоредбата на чл.148 ЗУТ. Строежите в Република България могат да бъдат извършени, само и единствено ако са разрешени. Съобразно § 5, т. 38 процесният трети етаж е строеж, съобразно ДР на ЗУТ, но съобразно т. 5 този строеж е незаконен. В правомощията на кмета на общината е да  издава заповеди за узаконяване, съгласно разпоредбата на закона. Процесният имот е деклариран и е направено искане за узаконяване на 26.11.2013 г., след съставяне на констативния протокол. Считам, че строеж, извършен след издаденото разрешение, не би могъл да се ползва с привилегията на §127, ДР ЗИД  ЗУТ.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

УКАЗВА на страните, че им предоставя 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: