ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 10.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На десети април                                            две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 152 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.К.Ц., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на РДНСК - югоизточен район, сектор Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Главен архитект на Община Царево, редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от жалбоподателката Ц., с която същата уведомява съдебния състав, че желае делото да се гледа в нейно отсъствие, като бъде даден ход на делото, бъдат приети доказателствата по административната преписка, като представя и копие от скица № 170/02.07.2008 г. на Гл. архитект на Община Царево.

ДОКЛАДВА  и молба на заинтересованата страна - Гл. архитект на Община Царево, с която същата уведомява съдебния състав за невъзможност да се яви в съдебно заседание. Желае при липса на процесуални пречки да се даде ход на делото. Изразява становище по същество за неоснователност на жалбата и правилност и законосъобразност на оспорвания административен акт.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила жалба на Е.К.Ц. срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-26/20.04.2012 г. на Началник на РДНСК – югоизточен район.

УКАЗВА на жалбоподателката, че е нейна тежестта да установи наличие на предпоставките за уважаване на искането й за издаване на разрешение за строеж „Лятна кухня” в УПИ VІ, кв. 2 по плана на с. Българи, Община Царево.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да не приемате като доказателство представената с нарочна молба скица № 170/02.07.2008 г., тъй като същата е представена с административната преписка и е приобщена към кориците на делото. Моля да приемете административната преписка. Няма да соча към момента други доказателства.

 

Съдът като взе предвид становището на ответния орган счита, че представеното от жалбоподателя писмено доказателство не следва да бъде приемано доколкото същото е приложено към административната преписка. Самата преписка следва да бъде приета от съдебния състав в цялост, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка представена от ответния орган.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна счита, че събирането на доказателствата следва да бъде приключено, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите като правилна и законосъобразна оспорената в настоящото съдебно производство заповед на Началник РДНСК - югоизточен район. Към преписката и по делото не са събрани доказателства, от които да е видно, че на жалбоподателката е отстъпено право на строеж за лятна кухня. Обратното, изцяло представените доказателства, включително и скица с виза за проектиране издадена от главния архитект на Община Царево е видно, че е допуснато проектиране на жилищна сграда, предвид на което правилно и законосъобразно главният архитект е отказал издаване на разрешение за строеж за лятна кухня, която представлява допълващо застрояване и съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и 2 от ЗУТ за разрешаването на строителство за допълващо застрояване е необходимо ако същите не са предвидени в ПУП да бъде със скица с виза за проектиране, предвид на което липсва учредено право на строеж за изграждане на лятна кухня, а само единствено за изграждане на основно застрояване, а именно жилищна сграда, предвид на което е отказано издаване на разрешение за строеж с процесната заповед. Отказът е основателен, тъй като липсва учредено надлежно право на строеж съгласно нормата на чл. 182 от ЗУТ за изграждане на лятна кухня. С оглед на горното и по подробно изложени мотиви в самата заповед, моля за решение в този смисъл.

Моля да ми присъдите и юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: