Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер1248              10.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Желязко Георгиев като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 152 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Рамус” ООД (същото и ответник по касация), ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. *** против решение № 2498/08.11.2011г. постановено по НАХД № 3036/2011г. на Районен съд Бургас, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 02/НП 638/25.07.2011г. на Директора на РЗОК Бургас, с което за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), чл. 148, ал. 2, т. ІV, т. 1 от Националния рамков договор (НРД) за 2011г. и чл. 150, ал. 1 от НРД 2011г. на този касатор на основание чл. 105в, ал.1 от ЗЗО е наложена санкция в размер на 70 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение в обжалваната му част. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. К., БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея и не ангажира нови доказателства.

Производството е образувано и по касационна жалба на Районна здравноосигурителна каса (едновременно и ответник по касация) гр.Бургас против решение № 2498/08.11.2011г. постановено по НАХД № 3036/2011г. на Районен съд Бургас, в частта, в която е отменено наказателно постановление № 02/НП 638/25.07.2011г. на Директора на РЗОК Бургас, с което за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО, чл. 148, ал. 2, т .ІV, т. 1 от НРД 2011г. и чл. 150, ал. 1 от НРД 2011г. на основание чл. 105в, ал. 1 от ЗЗО по направление за МДД №1415 на ЗЗОЛ с ЕГН ********** и отделно по направление МДД №315 на ЗЗОЛ с ЕГН ********** са наложени две санкции, всяка от които в размер на 70 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение в обжалваната му част. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител юрисконсулт Неделчев, поддържа жалбата на основания, изложени в нея и не ангажира нови доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването от РЗОК Бургас, като излага доводи за наличието на три самостоятелни административни нарушения, като за всяко от тях правилно административнонаказващият орган е наложил отделно наказание.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационните жалби са подадени в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което са  процесуално допустими.

Разгледани по същество, жалбата на РЗОК Бургас е основателна и следва да се уважи.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на СМДЛ „Рамус” ООД против наказателно постановление № 02/НП 638/25.07.2011г. на Директора на РЗОК Бургас с което за три различни нарушения на чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО, чл. 148, ал. 2, т. ІV, т. 1 от НРД 2011г. и чл. 150, ал. 1 от НРД 2011г. на основание чл. 105в, ал. 1 от ЗЗО на жалбоподателя са наложени три имуществени санкции в размер на 70 лева всяка от тях. Първоинстанционният съд е приел, че се касае само за едно нарушение, предвид факта, че е съставен един констативен протокол, поради което нарушителя следва да бъде санкциониран само с една санкция в размер на 70 лева и е отменил другите две санкции, всяка от които по 70 лева.

 

Решението на Районен съд – Бургас в отменителната му част е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Касационният състав намира за основателно възражението на РЗОК Бургас, че решението на районния съд е неправилно поради неправилно установяване на фактическата обстановка.  Съдът намира, че правилно административнонаказващият орган е възприел наличието на три отделни нарушения, които обаче се квалифицират под една и съща правна норма. Съгласно нормата на чл. 18 от ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Видно е, че непопълването на всяко от трите посочени направления за МДД – № 1436; № 1415 и № 315 (които съдържат изискване за различни изследвания на различни физически лица) е отделно нарушение, т.е. налице са три идентични по характер нарушения, за които правилно е наложена отделна санкция.

Неоснователно е твърдението в жалбата на нарушителя, че няма нормативно определен срок в който направлението за МДД бл.”МЗ-НЗОК №4” да бъде подписано от лекарят, извършил изследването. Съдът счита, че подписването следва да се извърши непосредствено след извършване на изследването, тъй като в противен случай може да се стигне до фатални грешки. Именно защото е необходимо подписването да се реализира непосредствено след извършване на изследването, законодателят не е определил друг срок и друга възможност за изпълнение на това задължение. С оглед характера на охраняваните обществени отношения е от изключителна важност касатора СМДЛ „Рамус” да съблюдава изискванията обезпечаващи законосъобразното им изпълнение.

Този съдебен състав намира за необходимо да отбележи, че не следва районният съд  да счита, че е осъществен състав само на едно нарушение поради сходство в правната квалификация на отделните такива. Всяко направление за МДД е отделно такова тъй като се отнася за различен пациент. В случай, че в медицинската лаборатория работи повече от един лекар не би могло да се установи кой точно от тях е реализирал изследването и дали притежава съответната специалност за целта.

 

Относно направеното от касатора РЗОК Бургас искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение такива не се дължат съобразно Тълкувателно решение № 2/03062009 на Общото събрание на колегиите във ВАС по тълкувателно дело № 7/2008г.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл.63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 2498/08.11.2011г. постановено по НАХД № 3036/2011г. на Районен съд Бургас, в частта, в която е отменено наказателно постановление № 02/НП 638/25.07.2011г. на Директора на РЗОК Бургас, с което за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО, чл. 148, ал. 2, т. ІV, т. 1 от НРД 2011г. и чл. 150, ал. 1 от НРД 2011г. на основание чл. 105в, ал. 1 от ЗЗО по направление за МДД №1415 на ЗЗОЛ с ЕГН ********** и отделно по направление МДД №315 на ЗЗОЛ с ЕГН ********** са наложени две санкции, всяка от които в размер на 70 лева

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02/НП 638/25.07.2011г. на Директора на РЗОК Бургас, с което за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО, чл. 148, ал. 2, т. ІV, т. 1 от НРД 2011г. и чл. 150, ал. 1 от НРД 2011г. на основание чл. 105в, ал. 1 от ЗЗО по направление за МДД №1415 на ЗЗОЛ с ЕГН ********** и отделно по направление МДД №315 на ЗЗОЛ с ЕГН ********** са наложени две санкции, всяка от които в размер на 70 лева

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2498/08.11.2011г. постановено по НАХД № 3036/2011г. на Районен съд Бургас в останалата му част.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.