ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 08.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На осми март                                                       две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева 

Административно  дело номер 152 по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  14,30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно призован, представлява се от юк. М., която представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – началник на МП „Нефтопристанище” Бургас – редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮК. М.: Поддържам молбата за спиране изпълнението на обжалваното решение. Считам, че не са налице предпоставки, които да обосновават нуждите от предварително изпълнение. Представям като доказателство Анекс № 2 към банкова гаранция № 9915. Други доказателства няма да соча.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с молбата за спиране писмени доказателства, както и тези представени в последствие от жалбоподателя, същите подробно описани в съпроводителната ги молба, находяща се на стр.103 от делото, както и писмените доказателства, допълнително депозирани от административния орган, същите подробно описани в молба, находяща се на стр.113 от делото.

Като взе предвид, че други доказателствени  средства няма да бъдат депозирани, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ЮК. М.: Вземането за лихви е обезпечено с банкова гаранция, приета от началника на Митница Бургас. Не е налице опасност от осуетяване изпълнението на оспореното решение при евентуалното му оставяне в сила.

Моля да уважите молбата за спиране изпълнението на обжалваното решение.

 

По направената молба за спиране на допуснатото предварително изпълнение на Решение № 1043 от 05.11.2009 г. на началника на МП „Нефтопристанище” Бургас, съдът съобрази следните обстоятелства:

         Задължението за лихви е обективирано в писмо изх.№ 1043/23.11.2009 г. на МП „Нефтопристанище” Бургас, в което е посочен размер на дължимата лихва, както и задължение за нейното заплащане. Съдържащото се в това писмо разпореждане за заплащане на дължимата лихва, съдът възприема като такова, с което административният орган е разпоредил предварителната изпълняемост на постановения от него административен акт - Решение № 1043 от 05.11.2009 г., в частта относно претендираните лихви.

Съгласно разпоредбата на чл. 221 от ЗМ, когато обжалваното решение е свързано с облагане с вносни, или износни митни сборове, при спиране на неговото изпълнение се изисква обезпечаване на техния размер.

Видно от представените по делото писмени доказателства, представляващи банкова гаранция № 9915/12.09, както и съпровождащите я Анекс № 1 от 10.12.2009 г. и Анекс № 2 от 27.01.2009 г., посочената банкова гаранция обезпечава общо задължение за покриване на множество задължения за лихви до размер от 1 200 000 лв.

Видно от изпратеното от административния орган писмо, находящо се на стр.113 от делото, същото съдържа изложение в табличен вид на всички задължения на жалбоподателя за лихви, като органът изрично е посочил, че посочената банкова гаранция и анексите към нея изцяло покриват претендираните задължения за лихви.

С оглед на горните обстоятелства искането на жалбоподателя за спиране на предварителното изпълнение на задължението за лихви е обезпечено с посочената банкова гаранция и съпровождащите я анекси, поради което искането се явява основателно, следва да бъде уважено, поради което и на основание чл. 166, ал. 3 от АПК, във вр. с чл. 221 от ЗМ, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         СПИРА допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на Решение № 1043/05.11.2009 г. на началника на МП „Нефтопристанище” - гр. Бургас, в частта относно задължението за заплащане на лихви в размер на  11 558.47 лв.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок считано от днес за жалбоподателя, и в същия срок, считано от уведомяването, за ответната страна.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: