ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

               Номер 2450          Година 23.10.2008    Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав, на двадесет и трети октомври две хиляди и осма година в закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д. административен характер дело номер 1529 по описа за 2008 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод иск по чл.128, ал.2 от АПК, предявен от “Катрин Стил” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Фердинандова” № 5, ет.4, представлявано от управителя М. С. С., срещу община Бургас за установяване, че не съществува право и правоотношение възникнали от разрешение № 100 от 17.09.2003г., издадено на основание чл.57 от ЗУТ и чл.6, ал.1 от действалата през 2003г. Наредба на община Бургас  за реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.

С определение от 07.03.2006г., по ч.гр.д.№ 606/2006г. по описа на Районен съд гр.Бургас е осъден ЕТ”Катрин. С.” гр.Бургас, рег.по ф.д.№ 196/2002г. по описа на БОС да заплати на община Бургас сумата от 30849,68 лв., на основание разрешение за поставяне на рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи № 100 от 17.09.2003г., от която 24192 лв. неплатени месечни такси за периода 17.09.2003г.-31.12.2005г., а остатъка от 6657,68 лв. представляващ законна лихва за този период, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 02.03.2006г. до окончателното и изплащане. На община Бургас е издаден изпълнителен лист, който е послужил за образуване на изпълнително дело № 20067080400243, по описа на ЧСИ Т. К., рег.№ 708, район на действие – района на БОС, бивше 243/2006г. по описа на СИС при БРС. В срока по чл.250, ал.1 от ГПК (отм.) “Катрин Стил” ЕООД, гр.Бургас, като правоприемник на ЕТ”Катрин. С.” гр.Бургас, е предявил възражения и с определение от 29.09.2008г., постановено по ч.гр.д.№ 4314/2008г. по описа на БРС е спряно изпълнителното дело, като съдът е приел за вероятни възраженията на молителя, че не дължи процесната сума, тъй като не е ползвал предоставената услуга.

Съгласно чл.128, ал.2 от АПК всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита. По своята същност този иск е установителен и подлежи на разглеждане по реда на ГПК, с оглед разпоредбата на чл.144 от АПК. Съгласно чл.130 от ГПК, съдът е длъжен да извърши проверка за допустимостта на иска и ако  констатира, че предявеният иск е недопустим, той връща исковата молба.

Установителният иск по чл.128, ал.2 от АПК е субсидиарен и се прилага, когато липсва друг процесуален ред за решаване на административния спор. В случая, ищецът не само е разполагал с такъв ред за защита предвиден в ГПК, но и се е възползвал от него посредством направените възражения, като за него е налице благоприятен резултат и с оглед разпоредбата на чл.252 от ГПК община Бургас е длъжна да предяви иск за установяване на вземането си в месечен срок от деня, в който определението за спиране на изпълнението е влязло в сила, като в противен случай издаденият и изпълнителен лист се обезсилва. Ето защо настоящото производство се явява недопустимо и исковата молба следва да бъде върната.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.130 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, Административен съд гр.Бургас:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1529/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА исковата молба на “Катрин Стил” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Фердинандова” № 5, ет.4, представлявано от управителя М. С. С., срещу община Бургас за установяване, че не съществува право и правоотношение възникнали от разрешение № 100 от 17.09.2003г., издадено на основание чл.57 от ЗУТ и чл.6, ал.1 от действалата през 2003г. Наредба на община Бургас  за реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: