ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 29.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети октомври през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 1528 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Техническа диагностика Бургас” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат И.С.И. от БАК, с пълномощно от днес.

        

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Инспекция по труда”-гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д.Г., с пълномощно от днес.

 

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба, подадена от „Техническа диагностика Бургас” ООД, чрез управителя Д. Е. Б. срещу предписания, обективирани в Протокол № 1417/17.07.2014г. за извършена проверка, съставен от старши инспектор в отдел „БТКД” в дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас и старши юрисконсулт в отдел „АИПО” в същата дирекция.

В жалбата е инкорпорирано искане на основание чл.60 от АПК за спиране на предварителното изпълнение на наложените принудителни административни мерки по изложени съображения.

С определение № 1270/24.07.2014г. настоящият съдебен състав е отхвърлил искането на жалбоподателя за спиране на предварителното изпълнение на принудителните административни мерки по процесния протокол за извършена проверка, което определение е влязло в сила на 02.10.2014г.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Да се приемат приложените към нея доказателства.

Оспорвам, че лицата Красена Хр. Стойкова и Станка М. Николова са компетентни длъжностни лица към 17.07.2014г., които са били упълномощени да издадат това предписание, което е предмет на оспорването. Не оспорвам, че Красена Хр. Стойкова и Станка М. Николова са длъжностни лица, които към 17.07.2014г. са заемали посочените в предписанието длъжности при ответника, но оспорвам, че те са били компетентни да издават такива предписания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата като неоснователна. По отношение на оспорването, че длъжностните лица са били компетентни да издадат предписанието, цитирам, че съгласно Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” - чл.21, ал.1 от него, при и по повод изпълнение на служебните си задължения инспекторът е контролен орган и има правомощия, установени  в Кодекса на труда, в Закона за здравословните и безопасни условия на труд, в Закона за насърчаване на заетостта, в Закона за държавния служител и в други нормативни актове, които възлагат контрол на Агенцията. Също така в чл. 404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда е предвидено, че контролните органи на Инспекцията по труда, могат да прилагат следните принудителни административни мерки: да дават задължителни предписания на работодателите, предприятията ползватели, органите по назначаването и длъжностните лица за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство, на законодателството, свързано с държавната служба, включително и на задълженията по социално-битовото обслужване на работниците и служителите и на задълженията за информиране и консултиране с работниците и служителите по този кодекс. Т.е. нашето твърдение е, че Красена Хр. Стойкова и Станка М. Николова са длъжностните лица, които към 17.07.2014г. са имали правомощие по силата на действащите правни норми да издават процесното предписание.

Представили сме административната преписка в цялост и моля да се приеме.

Оспорвам изложеното от жалбоподателя, че посочените в заповедта трудови възнаграждения са изплатени в сроковете, които е следвало да бъдат изплатени. В тази връзка, представям и моля да се приеме като доказателство по делото списък на работниците, които са запознати с някаква заповед, от който не се установява, с каква точно заповед са запознати и дали това е твърдяната от жалбоподателят заповед за изплащане на трудовите възнаграждения.

 

АДВОКАТ И.: Това е заповед от управителя на дружеството, в която се цитира кога да бъдат изплащани трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Представям 5 броя заповеди, с които са прекратени трудовите правоотношения на 5 работника и писмо, с което дружеството ни уведомява, че е изпълнило предписанията. С тези заповеди се установява, че дружеството е изпълнило предписанията на Инспекцията на труда по отношение на тези работници. Всички предписания на Инспекцията по труда са изпълнени.

 

АДВОКАТ И.: Запозната съм с днес представените документи, не ги оспорваме. Всички предписания са изпълнени, но са незаконосъобразни, поради което сме оспорили пред съда протокола с който са дадени. Предписанията са относно  прекратяване на трудовите правоотношения и във връзка пуснати заявления от работниците и служителите за сключен договор, но никъде нямаме предписания за изплащане на трудови възнаграждение, тъй като такова забавяне няма. Органът не е установил такива обстоятелства, че е забавено плащането.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Има забавяне на плащане на трудовите възнаграждения за месец май 2014година, тъй като изплащането е извършено едва на дата 25.06.2014година. Няма спор за това кога са изплатени и че са изплатени възнагражденията. Ние твърдим, че има забавяне на изплащането на трудовото възнаграждение, тъй като според трудовите договори на работниците то се изплаща ежемесечно, т.е. това означава в месеца в който са положили труд, поради тази причина сме приели, че е забавена заплатата, тъй като е изплатена месец на 25.06.2014година, а не през м.05.2014г.

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните, с оглед отделяне на спорното от безспорното по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за безспорно по отношение на страните, че Красена Хр. Стойкова и Станка М. Николова към 17.07.2014 година са служителите, които в качеството на старши инспектор в отдел „БТКД” в дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас и старши юрисконсулт в отдел „АИПО” в същата дирекция са издали индивидуалния административен акт, предмет на настоящото .

 

ПРИЕМА за безспорно, че трудовите възнаграждения за м.05.2014година на лицата описани в предписанието, предмет на оспорване в настоящото производство, са изплатени изцяло на дата на 25.06.14година по банков път.

Обявява, че приетите за безспорни обстоятелства не се нуждаят се от доказване;

УКАЗВА на страните, че всяка от тях има тежестта да докаже положителните факти, на които основава своите искания или възражения.

Определението не подлежи на обжалване.

АДВОКАТ И.: Нямам възражение по доклада, приетите за беспорни факти и разпределението на доказателствената тежест.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам възражение по доклада, приетите за беспорни факти и разпределението на доказателствената тежест.

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и представените в днешното съдебно заседание документи, като писмени доказателства по делото;

 

АДВОКАТ И.: Нямам други доказателствени искания. Моля производството по делото да бъде приключено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам искания за събиране на други доказателства. Да се даде думата по същество.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

 

АДВОКАТ И.: Моля да постановите решение, с което уважите подадената жалба. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, за което представям списък. Подробно сме изложили факти и обстоятелства за отмяна на административния акт, в жалбата, които поддържам изцяло.

Моля съобщенията до доверителя ми да се изпращат чрез мен на съдебния адрес посочен в пълномощното – гр. Бургас, ул. Гурко №15, ет.3

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да постановите решение, с което потвърдите изцяло протокол № 1417/17.07.2014година.  Инспекторите в Дирекция „Инспекция по труда” са контролен орган и са длъжни да следят и осъществят контрол на работодателите. В конкретния случай инспекторът е констатирал нарушение на чл.128 от КТ, който задължава работодателя да изплаща трудовото възнаграждение на работниците, както и нарушение на чл.128а, ал.3, във вр. чл.66, ал.5 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. В случай, че работникът или служителя смята, че е освободен на основание на с което не е съгласен може да подаде иск по съдебен ред.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.44 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: