Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1675           08.10.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1527 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Ай Хотел“ ЕАД, ЕИК 204139120, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, р-н „Централен“, бул. „Санкт Петрбург“ № 1, ет. 14, ап. 81, представлявано от изпълнителния директор Х. Р. Г.против решение № 154/05.04.2018 г., постановено по НАХД № 138/2018 г. на Районен съд - Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 23-001846 от 09.11.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Софийска област със седалище град София, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл. 79, ал. 4 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, във вр. с чл. 76, ал. 1 от същия закон, във връзка с чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците за нарушение на чл. 76, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, като е имуществената санкция е намалена на 2 000 лева.

Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител. Депозирано е становище по хода на делото с приложена съдебна практика.

Ответникът – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Софийска област не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд –  Несебър е образувано по жалба на „Ай Хотел“ ЕАД против наказателно постановление № 23-001846 от 09.11.2017 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Софийска област със седалище град София. Отговорността на дружеството е ангажирана за това, че при извършена на 17.08.2017 г. проверка за спазване на трудовото законодателство в търговски обект – хотел „Ай Хотел“, находящ се в к.к. „Слънчев бряг“, е установено на място лицето А. Т. – турски гражданин да престира труд в кухнята на обекта на контрол – „Ай Хотел“ да престира труд  като „обучаващ“, като за същия не са представени разрешение за работа, в нарушение на чл. 76, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

За да измени оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че дружеството е законосъобразно санкционирано за извършеното от него нарушение, но е приела, че наложеното административно наказание е необосновано завишено, поради което го е намалила до предвидения от закона минимум.

Решението на Районен съдНесебър е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора  са неоснователни. Същите са наведени и пред районния съд, който в тази връзка е изложил подробни мотиви, които изцяло се споделят от настоящата инстанция. Районният съд е установил всички релевантни за спора факти въз основа на редовно събрани и обсъдени доказателства. Оспореното решение е постановено при напълно изяснена фактическа обстановка. От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че при извършена на 17.08.2017 г. проверка за спазване на трудовото законодателство в търговски обект – хотел „Ай Хотел“, находящ се в к.к. „Слънчев бряг“, е установено на място лицето А. Т.– турски гражданин да престира труд в кухнята на обекта на контрол – „Ай Хотел“ да престира труд  като „обучаващ“, като за същия не са представени разрешение за работа, в нарушение на чл. 76, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Основното възражение пред настоящото инстанция е относно връчването на съставения АУАН. Правилно Районен съд – Несебър е приел, че не е налице нередовно връчване на АУАН. От установените по делото факти е видно, че участващият в административно – наказателното производство представител на санкционираното дружество адв. Р. Т., е отказала да подпише и получи АУАН, като в случая е без значение обстоятелството, поради което е извършен отказът (служебна ангажираност и др.). Не се споделя и възражението на касатора за липсата на представителна власт на упълномощеното лице адвокат Р.П.Т. Видно от приложеното пълномощно адвокат Р. Т.е упълномощена от изпълнителния директор на „Ай Хотел“ ЕАД да представлява дружеството пред Главна инспекция по труда, както и пред териториалните й поделения, във връзка с извършвани проверки и инспекции на дружеството, като изрично е посочено, че упълномощеното лице има право  от името на „Ай Хотел“ ЕАД да получава всякакви документи, връчвани от органите на Инспекцията по труда, във връзка с извършвани проверки и инспекции. При положение, че на лицето са предоставени правомощия да получава всякакви документи, връчвани от органите на Инспекцията по труда, във връзка с извършвани проверки и инспекции, не следва извод, че актосъставителят е оформил отказ от подписване на АУАН, от страна на лице, което няма представителна власт да получи АУАН.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила,  а жалбата като неоснователна – да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 154/05.04.2018 г.,  постановено по НАХД № 138/2018 г. на Районен съд – Несебър.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 

 

                                                                             2.