ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и трети ноември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1527  по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.Д.М., редовно уведомен, явява се лично.

         ОТВЕТНИКЪТ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, не се явява, представлява се от ю.к.В.- надлежно упълномощена  с представено по делото пълномощно.

            ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.П.С.- редовно и своевременно  призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Д.К.- редовно и своевременно  призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.Д.В.- редовно и своевременно  призована, не се явява.     ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.В.- редовно и своевременно  призована, не се явява.         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Г.В.- редовно и своевременно  призована, не се явява.   ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.Г.- редовно и своевременно  призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Л.  Г.- редовно и своевременно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.М.Т.- редовно  и своевременно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Костиера” ЕООД С.С.- редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Глобал Билд 96” ЕООД П.Х.- редовно призована, не се явява.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е по реда на чл.257, ал.1 от Административно- процесуалния кодекс (АПК). Образувано е по жалба на Ю.Д.М. *** и М.П.Г. ***, с ЕГН ********** против бездействие на административен орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт, именно такова на Община Несебър, представлявана от Кмета на Общината,вменено му със задължение по чл.128 ал.1 от ЗУТ, да съобщи изработен проект за изменение на ПУП на заинтересованите лица с обявление обнародвано в Държавен вестник, с предмет и обхват, определен с негови заповеди с №№ 78/10.03.2015г. и 79/10.03.2015г. 

По отношение на жалбоподателя М.П.Г. производството е било прекратено с нарочно определение, влязло в сила към датата на настоящото съдебно заседание.

Съобразно  обстоятелството,  че  настоящето производство се провежда по реда на чл.256 и 257 от АПК съдът указва  на жалбоподателя, че е негова тежестта да установи наличието на първо място на  нормативно установено задължение  в лицето на ответния орган да извърши  конкретно фактическо действие,  в случая  да обнародва  с обявление в ДВ  проекта за изменение на ПУП, внесен от жалбоподателя  заедно с група  трети лица.На следващо място в тежест на жалбоподателя е и това  да установи, че органа в конкретния случай бездейства противоправно  на посочената норма.

Указва на всяка от страните, че при позоваване на факти и обстоятелства,  от които същите черпят права, в тежест на позовалата се страна е да докаже тяхното съществуване.

Съдът докладва постъпилата  административна  преписка, както и представените от жалбоподателя писмени доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ М.- Поддържам жалбата си.Да бъдат приети представените  писмени доказателства от двете страни.

ю.к.В.- Оспорвам жалбата.Моля да задължите жалбоподателя да изрази становище относно решението на експертния съвет.Приема ли тези забележки или не, в случай, че приема забележите отправени до него и останалите вносители на проекта отстранил ли е същите  в съответствие  с изискванията на Наредба  №8. В случай, че не приема решението на експертния съвет, което не е бездействие на общината, моля жалбоподателят да приеме  или промени жалбата  си относно обстоятелствата за решението на експертния съвет.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.- Не съм ги изпълнил и не съм длъжен да ги изпълня,тъй като  не се намираме в производство по чл.128  по оспорване на ПУП, тъй като такъв не е приет, не е обявен намираме се в по-ранен етап, в който не съм длъжен да изпълня указанията.Експертният  съвет е консултативен орган  и докато не видя,   не установя, че решението е обнародвано от кмета нямам  намерение да се занимавам с указанията на същия този консултативен орган.

ю.к.В.- Към настоящият момент не сме  ги изпълнили,  не сме обнародвали  обявлението в ДВ, нито сме отправили съобщение на заинтересованите лица персонално по реда на чл.128,ал.3 от ЗУТ. Причината за това е,  че  първо сме се опитали  да връчим протокол  №11 от 24.09.2016 година на жалбоподателя, но той отказва да го получи.

 

Съдът предоставя  на страните възможност да ангажират допълнителни  доказателства, касаещи  предмета на спора.

 

ю.к.В.- Представям нарочна молба с искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза от вещо лице архитект, който да отговори на нарочно поставените в молбата въпроси.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. - Не е необходима  подобна експиртиза да се назначава,  тъй като не сме в производство по обжалване  на ПУП.

Съдът като взе предвид становището на жалбоподателя намира, че искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза е неоснователно, предвид  обстоятелството,  че  отговора на така поставените въпроси се съдържа в обяснителните бележки към представения проект и графичната част на същия. На съдебния състав не са необходими специални знания за да достигне до отговора на така поставените въпроси, поради което и воден от горното по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилата  административна  преписка, както и представените от жалбоподателя писмени доказателства.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния  представител  на ответния орган за назначаване на съдебно-техническа експертиза  по поставените в нарочната  молба въпроси.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.- Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ю.к.В.- Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид становищата на страните и обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа страна намира, че събирането  на доказателства следва да бъде приключено, поради което  и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. - Искам да поясня, че става въпрос за плана, който все още стои в общината на хартиен носител и следва бъде обявен на основание чл.128  в ДВ, защото касае повече от един квартал, поради което аз не мога да кажа нищо за него в отговор на изискванията на общината които дори не са ми представени.

ю.к.В. -Моля за срок за писмени бележки.

Съдът определя  7 дни за представяне на  писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: