ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети октомври                       две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1527 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.И., редовно призован, не се явява. За него - адв. К. и адв. Д., с представени по делото пълномощни.  

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ  -       Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Й., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не възразявам да бъдат приети представените в предходно съдебно заседание доказателства, като считам, че представените по описа доказателства от т. 1 – т. 6 са неотносими към предмета на спора, тъй като касаят периоди преди регистрацията по ДДС и не са във връзка с определяне на облагаемия оборот за който има влязъл в сила Акт за регистрация по ЗДДС. Останалите доказателства ще коментирам по съществото на спора.

 

         С оглед изразеното от процесуалния представител на ответника становище и по повод представените в предходно съдебно заседание документи, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените в предходно съдебно заседание от процесуалните представители на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

 

         АДВ. К.: Представям и моля да се приемат като доказателства по делото допуснатите в предходно съдебно заседание.

Представям и други доказателства по опис във връзка с направените от ответната страна оспорвания към експертизата, установяващи доказателства за направените плащания за съответните имоти от кого и по коя сметка са постъпили във връзка с основанията на плащанията за грешен превод, за които беше задал въпрос представителя на ответната страна.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Запозната съм с представените писмени доказателства. Не възразявам да се приемат. Ще ги коментирам по съществото на спора.

         АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от адв. К. документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Моля да отмените обжалвания ревизионен акт в частта по ЗДДФЛ, в частта по ЗДДС изцяло за обжалваните периоди. Ако не уважите това наше искане, моля да измените ревизионния акт в частта по ЗДДС, като намалите определените с ревизионния акт задължения съобразно определените размери с отговора на въпрос № 3 от заключението на съдебно-счетоводната експертиза.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски съобразно списък на разноските, който представям в днешно съдебно заседание.

Моля да ни дадете подходящ срок за представяне на писмени бележки, в които да изложа нашите съображения.

         АДВ. Д.: Поддържам изложеното от колегата.

Ще моля да ни бъде предоставен срок за представяне на подробни писмени мотиви в писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения съм изложила в писмени бележки, които представям.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 8 551 лв. и моля за допълнителна възможност за представяне на допълнителни писмени бележки във връзка с новопредставените писмени доказателства. За по-голяма яснота съм изготвила писмена справка относно плащанията от кого и към кого са извършени, която представям.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок на страните считано от днес, в който срок могат да представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: