ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1527 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.И., редовно призован, не се явява. За него адв. К. и адв. Д., с представени по делото пълномощни.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ  -       Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Й., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         По делото е постъпило на 08.06.2015 г. заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

         СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

         Ж.Д.Ж. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: При отговора Ви на въпрос № 2 за движението на банковата сметка, Вие сте работили по представените по делото банкови извлечения?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Работих изцяло с банковите извлечения, които ми бяха предоставени от жалбоподателя. Предполагам, че те изцяло съответстват на тези приложени по делото. Първоначално първите извлечения, които погледнах са само от 2008 г. и съответстваха, но за следващия период не съм правила съпоставка за съответствие между тези банкови извлечения, които ми бяха предоставени и тези приложени по делото.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Направили ли Ви впечатление, че някои от плащанията, които са отразени в Приложение 1 са в полза на П.И.И., но в качеството на управител на фирма „АЙ ПИ ЕМ” ООД, на която той е управител. Някои от плащанията са така. Отразени са като плащания към фирмата. Обърнахте ли внимание на това обстоятелство?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследването, което експертизата направи на паричния поток на банковите сметки на физическото лице беше направена и констатация, че има извършени плащания както към дружеството, чийто управител е П.И. – „АЙ ПИ ЕМ” ООД, като в същото време освен такива плащания към дружеството, съм направила констатация във връзка с плащания за захранване на сметката на физическото лице пак от името само на П.И.И., като във връзка с изследването на това какъв е произхода на сумите и какво е тяхното направление, от счетоводството ми бяха предоставени договори, платежни нареждания, както и разписки за разплащане в брой, като в резултат на това, физическото лице - П.И. е получавал средствата или в брой като физическо лице или в определени случаи като представител на дружеството „АЙ ПИ ЕМ” ООД, като от проследения паричен поток става ясно, че в такива ситуации средствата са били изтеглени и връщани от физическото лице И. по сметките, касаещи покупко-продажбите на процесните недвижими имоти. Едната част от тези документи, от които договори, разписки и платежни документи не са налични по делото, а вследствие на тези констатации както обърна внимание юрисконсулта на НАП, бяха направени от мен. По време на експертизата ми бяха предоставени, в хода на извършване на експертизата.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: От банковите преводи как се ориентирате коя вноска за кой апартамент се отнася?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В голяма част не мога да кажа точно и да определя от всичките написани 17 нотариални акта всяка една вноска, тъй като те са няколко, включително и с авансово преведени пари. В голяма част от извършените преводи плащанията са правени или с основание само номер на апартамента и съответно сградата, в която се намира по нотариален акт или от името на купувач, както и има случаи от представител на купувача – роднина, който не фигурира в нотариалните актове, като по тези данни се ориентирах. Има някои плащания, които са за захранване на сметката от името на П.И., тъй като той ги е получавал в брой или по банковата сметка на юридическото лице, което представлява. Голяма част от тази информация съм получила от описанието на банковите сметки. Там, където е нямало и съм имала въпрос откъде идва тази сума, са ми предоставени въпросните допълнителни документи, въз основа на които правя изводи, че съответната сума по авансовото плащане касае плащане по процесните нотариални актове.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: По отношение на сумата от 111 316 лв. как се ориентирахте, че тя се отнася за апартамент № 50 на ет. 5, тъй като в банковото извлечение не е посочено името на наредителя, нито за кой апартамент се отнася, а тя е посочена в приложението към експертизата, където се твърди, че наредител е Елена Борисовна Герман. Как разбрахте, че това лице е наредител на тази сума?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Точно с това основание „върнат грешен превод” с размера на сумата е отразена сумата като „платена от Елена Борисовна Герман” съгласно счетоводна справка, която ми е дадена от счетоводството на жалбоподателя във връзка с поредица от извършени плащания от страна на клиенти на жалбоподателя, които са превеждали средствата за закупуване на недвижими имоти както на физическото лице, така и на представляваното от него дружество – „АЙ ПИ ЕМ” ООД. При изясняване на фактическата обстановка, вещото лице установи при изследване на преведените суми и грешно върнатите такива на какво се дължи, като при този анализ съм констатирала, че апартаментите по настоящото дело са част от сграда, която е разделена в съсобственост с въпросното юридическо лице, чийто представител е жалбоподателя. В тази връзка има още няколко превода, които разпределени към съответния купувач и закупен апартамент, аз съм ги отнесла към вътрешносчетоводни справки, предоставени от счетоводството.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: В това Приложение 1 посочвате на няколко места, че са платени по банков път повече пари отколкото е цената по нотариален акт. Тези суми как ги приемате в експертизата при определяне на облагаемия оборот?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, при извършения анализ се направи констатация за преведените в повече суми, които след изследването, което е направено се констатира, че сумите касаят менажирането на апартаментите, което е свързано с годишна поддръжка на вече закупените такива и не представляват част от стойността на продадените апартаменти, като в тази връзка, в зависимост от начина по който ми е поставен въпроса като оборот за регистрация по ДДС или облагаем оборот са взети предвид сумите, касаещи размера на нотариалните актове.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Конкретно за това плащане, а именно на Елена Герман, за което попита представителят на ответната страна, бихте ли казали кога е извършено плащането?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно Приложение 1, на ред 5, „платена сума в лева - 111 316 лв.? е отбелязано, че това плащане е извършено на 29.04.2009 г.

         АДВ. К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по повод представеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА заключението на вещото лице Ж.Д.Ж., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 1000 лв., 950 лв. от които платими от внесения депозит, като ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 50 лв., представляваща доплащане по приетата съдебно-счетоводна експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок, в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

         АДВ. Д.: Във връзка с използваните за нуждите на съдебно-счетоводната експертиза документи, които не са приложени по делото, представям и моля да приемете същите по нарочно представен опис. Представям документите и с екземпляр за ответната страна.

         Във връзка с въпросите зададени от ответника, бихме искали да представим в следващо съдебно заседание ревизионния акт и ревизионния доклад. Считаме, че доказателственото ни искане е относимо към предмета на спора. Съставени са  на дружеството „АЙ ПИ ЕМ” ООД, чийто управител е жалбоподателят. Считаме, че тези доказателства са относими към настоящия спор. Други доказателства няма да сочим за момента.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да ми се предостави срок да се запозная с представените днес документи и да изразя становище по тяхното приемане като писмени доказателства по делото.

По отношение на направеното доказателствено искане: не възразявам за представяне на ревизионния акт и ревизионния доклад съставени на дружеството „АЙ ПИ ЕМ” ООД. В тази връзка, представям разпечатка за имотите, които притежава „АЙ ПИ ЕМ” ООД. Ние считаме, че тази част от имотите са продадени на същите физически лица, посочени от вещото лице, което не касае дейността на физическото лице на фирмата.

Няма да соча други доказателства.

 

         С оглед заявените от страните доказателствени искания и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да се запознае с представените в днешно съдебно заседание документи от адв. Д., като до следващо съдебно заседание следва да изрази становище по приемането им като писмени доказателства по делото.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалните представители на жалбоподателя да се запознаят с представената в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Й. справка за продадени от дружеството имоти, като в срок до следващо съдебно заседание същите могат да изразят становище по приемането им като писмени доказателства по делото.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалните представители на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да представят за приемане  РА и РД съставени против дружеството „АЙ ПИ ЕМ” ООД, чийто представляващ е жалбоподателят И..

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: