ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                          две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1527 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.И., редовно призован, не се явява. За него адв. К. и адв. Д., с представени по делото пълномощни.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ  -       Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Й., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо вх. № 89/06.01.2015 г., процесуалният представител на ответника е представил изискани от съда в предходно съдебно заседание писмени документи, съставляващи част от административната преписка.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 23.03.2015 г. - т.е., в  законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. К.: Видно от представените придружителни писма от нашия доверител са представени и други документи, които не са част от представените допълнително – т.е., липсват и понастоящем. Твърдим, че от нашия доверител в хода на ревизионното производство са представени документи, които обаче не са налични по делото. Тези, за които сме сигурни, съставляват извлечение от банкови сметки. Можем да ги представим и ги представяме в днешно съдебно заседание, като моля да ги приемете.

         АДВ. Д.: Запознати сме с представените писмени доказателства. Да се приемат като писмени доказателства тези, които смятаме, че са необходими за експертизата и не са представени от ревизиращия орган ги представяме в днешно съдебно заседание. Става въпрос за извлеченията от банкови сметки. На този етап други документи няма да искаме да бъдат събирани.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се приемат представените писмени доказателства.

 

         С оглед становището на страните и по така представените документи, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените  с писмо вх. № 89/06.01.2015 г., както и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адв. Д. и адв. К. в качеството им на процесуални представители на жалбоподателя с искане за допускане и поставяне на допълнителни въпроси към допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

         Съдът също така ДОКЛАДВА и молба от вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, в която е заявено, че с оглед обстоятелството, че към момента на подаване на молбата – 17.03.20215 г. съдебно-техническата експертиза не е изготвена, което съставлява пречка за изготвяне на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице по съдебно-техническата експертиза.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, на което снема самоличност както следва:

         С.Ж.И. – **г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам въпроси към вещото лице, тъй като считам заключението за неотносимо към предмета на спора.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на въпроси към вещото лице, както и по отношение на така представеното заключение, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице С.И., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 700 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О.-700 лв.-31.03.2015 г.)

 

         АДВ. Д.: Поддържам искането за изготвяне на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите формулирани в нарочна писмена молба, депозирана на 20.03. 2015 г.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Запозната съм с тази молба. Не възразявам да се допусне допълнителна експертиза с така поставените въпроси, като моля да задължите вещото лице документите, които работи освен тези в административната преписка да бъдат представени по делото.

 

         Съдът, с оглед допълнително депозираната молба с формулирано искане за изготвяне на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на допълнително формулирани въпроси и след запознаване с молбата, намира същата за процесуално допустима.

С оглед горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори и на въпросите формулирани от адв. Д. и адв. К. в нарочна писмена молба (лист 610 от делото).

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Ж.Д.Ж., която следва да бъде уведомена за изготвяне на допълнителната съдебно-счетоводна експертиза след представяне на доказателство за внесения депозит.

         УКАЗВА на процесуалните представители на жалбоподателя, че по делото следва да бъдат представени всички налични документи имащи отношение към настоящия спор, по които вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза е работило и по които е формулирало конкретни свои констатации.

          Оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.06.2015 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: