ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1527 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.И., редовно призован, не се явява. За него адв. К., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ -        Директор на ДирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практика  Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Й., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от П.И.И. против Ревизионен акт № 021302777/13.03.2014 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 174/16.06.2014 г. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Оспорваме ревизионния акт както по основание, така и по размер в частта по ЗДФЛ относно определяне на данъчни задължения за периода 2009-2010 г.

В частта по ЗДДС оспорваме ревизионния акт за периода 15-30.06.2009 г., месец юли, месец септември и месец декември 2009 г., месец май, месец юли и месец ноември 2010 г. и за периода месец януари, месец май и месец юни 2011 г. Съдът следва да има предвид, че с ревизионния акт задълженията по ЗДДС не са определени по данъчни периоди, а за целия обхват на ревизията. Едва с решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” са определени задълженията по данъчни периоди, като се има предвид, че първият данъчен период излиза извън обхвата на ревизията съгласно решението. Ревизията е от 15.06.2009 г., а първият данъчен период започва от 01.06.2009 г. Оспорваме определената от органа по приходите дата, на която е възникнало задължението за регистрация по ЗДДС, а оттам и определения размер за ДДС.

Имаме следните доказателствени искания, които представяме в нарочна писмена молба с копие и за ответника.

Моля на основание чл. 190 от ГПК да укажете на ответника да попълни преписката, като в молбата сме посочили констатираните от нас липсващи документи.

Имам искане за допускане на съдебно-оценителна експертиза с цел установяване на придобиването на недвижимите имоти, които впоследствие са продадени, като тази стойност считаме, че следва да бъде взета предвид в разходната част при определяне на задълженията по ЗДФЛ със задача подробно описана в молбата, както и съдебно-счетоводна експертиза, която въз основа на заключението на оценителната експертиза да определи размера на облагаемия доход на данъчната основа, а оттам и на дължимия данък по ЗДФЛ. В последната задача на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице да отговори на въпроса дали са определени с ревизионния акт задължения по ЗДДС за посочения период.

На този етап няма да соча други доказателства. След запознаване с преписката попълнена в цялост, моля да ми се даде възможност за други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. По т. 1 от молбата за доказателствените искания не знам дали тези доказателства, които не са изрично споменати в преписката или не, моля да ни дадете възможност да ги представим.

Относно оценителната експертиза, моля да задължите страната да  поясни в каква връзка се иска определяне на пазарната стойност на строителната услуга по посочените суми в нотариалния акт. Това е във връзка с определяне на данъчната основа по ЗДФЛ.

По искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, не възразявам.

АДВ. К.: Аз уточних, че искането за съдебно-оценителна експертиза е направено във връзка с това, че в разходната част при определяне на облагаемия доход не е отчетена стойността на придобиване на актива в разходната част и съответно след продажбата му, печалбата следва да се изразява в разликата между приходната и действително в нотариалния акт е посочена продажната цена, но липсва информация относно разходната част – т.е., стойността на строителната услуга.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: След направеното уточнение не възразявам по така поисканата съдебно-оценителна експертиза.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с ревизионната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРЕДОСТАВЯ на ответника по оспорване 14-дневен срок считано от днес, в който срок следва след запознаване с представената по делото ревизионна преписка да установи наличието, респективно липсата на поисканите от процесуалния представител на жалбоподателя документи, както и други липсващи такива, находящи се в ревизионната преписка, но неприложени по делото, като в указания 14-дневен срок заверени копия от същите следва да се приложат по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите проучвания и изчисления, да отговори на въпроса, формулиран в т. 2 от депозираната в настоящото съдебно заседание молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа (оценителна) експертиза в размер на 700 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.И., който следва да бъде уведомен за експертизата след представяне на доказателства за внесения депозит.

Съдът ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в т. 3 от депозираната в днешно съдебно заседание молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 600 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ плащането.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Ж.Ж., която следва да бъде уведомена за изготвяне на заключението след представяне на доказателства за внесения депозит и след представяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа (оценителна) експертиза.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.03.2015 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: