ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и първи септември              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1526 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АКРА ЛИДО“ ООД, редовно призован, явява се адвокат С., редовно упълномощен от по-рано (л. 16).

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., редовно упълномощен от днес.

 

Явява се вещото лице инж. З.А..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРИСТЪПВА изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

З.Ч.А. – 74 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ С.: Имам уточняващ въпрос: Инж. А., Вие сте посетили обекта на място. Същият по предназначението ли се ползва?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Обектът се ползва по предназначение, което е посочено изрично в разрешението за поставяне.

АДВОКАТ С.: В заключението посочвате, че на второто ниво обектът като площ е 99,30 м2, а е разрешен 99,15 м2 по проекта. Тези 15 стотни от кв.м. от техническа гледна точка представляват ли съществено отклонение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Отклонението е несъществено.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Й.: По проектите, които са приложени по делото, има една тераса и пергола допълнителна. С нея ли измервате площта, за да изчислите за втория етаж или без нея?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Перголата не е тераса, тя е архитектурен елемент. Площта на второ ниво е изчислена без тази пергола.

АДВОКАТ Й.: По проект е предвидена тераса – допълнителна търговска площ за първо ниво. За тази тераса конкретно по проекта и перголата отговорете.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: На първо ниво имаме 49 кв.м. от преместваемия обект площ, което е кухня, подготвително. Към нея има една допълнителна, т. нар. търговска площ, с разположени маси за консумация. Перголата е на второ ниво и служи като сенник на допълнителната търговска площ.

АДВОКАТ Й.: И тази тераса изчислили ли сте я съответно в нивото, в което има отклонения, според твърденията Ви?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: При изчисленията на първо ниво съм имала предвид и терасата.

АДВОКАТ Й.: Какъв метод на изчисление сте ползвали?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Измерване, умножение, събиране.

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси. Нямам възражение по приемане на заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да му определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. З.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от депозита, внесен по делото.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам искането, обективирано в молбата с вх. № 7984/09.08.2016 г. С първия свидетел целим да установим по делото и да оборим допуснатото в констативния акт, че на  29.06.2016 г. служител на община Созопол е извършил проверка. Ние твърдим, че не е извършена проверка нито на 28, нето на 29 юни 2016 г. А с втория свидетел целим да установим обстоятелството дали съответният констативен акт по делото на 29.06.2016 г. е бил предоставен на доверителя ми на адреса на седалището на фирмата, защото по делото има информация, че бил залепен на обекта. Има свидетел, с който целим да установим, че е имало представител на седалището на фирмата. Тези две твърдения касаят съществени нарушения при издаване на заповедта на административнопроизводствените правила. Ние твърдим, че не е залепян такъв констативен протокол. По делото има доказателства, че значително по-късно ни е изпратен констативният акт.

АДВОКАТ Й.: По повод първия свидетел, ще кажа, че е ирелевантно по същество на спора да се разпитва за факти и обстоятелства, които се установяват писмено, още повече, че административният орган е в правото си да състави съгласно ЗАНН констативен акт в тримесечен срок от установяване на нарушението и фактът дали е съставен ден по-рано или по-късно е ирелевантен, още повече да разпитваме свидетели. На второ място, също така, считаме за ирелевантно за съществото на спора, предвид че заповедта е връчена в точно установено време и поради обстоятелството, че дори и предварителното й изпълнение към настоящия момент не е осъществено.

 

СЪДЪТ намира, че не следва да допусне до разпит свидетеля Никола Господинов, тъй като с него се цели оспорване съдържание на официален документ. В настоящото производство такова оспорване е недопустимо, то може да бъде извършено съгласно разпоредбите на АПК само по административен ред. До разпит следва да бъде допуснат свидетелят Д.Б.Ч., относно фактите, заявени от пълномощника на жалбоподателя.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане до разпит в качеството на свидетел на лицето Никола Господинов Господинов.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Д.Б.Ч..

СНЕМА самоличността на свидетеля и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

Д.Б.Ч. – 37 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

От протокола, който получихме за събаряне, тогава разбрах за наличие на констативен протокол. Не съм видял този протокол, не ни е бил връчен.

АДВОКАТ С.: На 29.06.2016 г. в офиса на дружеството „АКРА ЛИДО“ ЕООД идвал ли е представител на община Созопол да връчва констативен протокол?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Не. На 29.06.2016 г. бях цял ден в офиса на дружеството, защото консултирам клиентите относно начина на устройване на плажа за ползване през сезона.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ Й.: Вие служител ли сте на фирмата, не разбрах?

АДВОКАТ Й.: Аз имам договор за консултантска дейност.

АДВОКАТ Й.: Цял ден не сте излизали от офиса?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Да. От община Созопол никой не е идвал.

АДВОКАТ Й.: Как разбрахте за това?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Чух от колеги.

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ С.: Във връзка с твърдението ми, че не е извършена проверка изобщо на 29.06.2016 г. на обекта, както и че на същия ден един от управителите – Борислав Иванов, който е в съдебно заседание, е бил на място и е нямало пречка да получи констативния протокол и да се подпише, Ви представям също така официален документ – констативен протокол от нарочна комисия по ЗУЧК, която е направила проверка на цялата техническа мрежа и преместваеми обекти на територията на плажа в присъствието на управителя, като обръщам внимание на почитаемия съд на т. 3.5 и т. 3.6 за техните констатации, тоест управителят е бил на обекта и е имало възможност да му бъде вречен констативния протокол.

АДВОКАТ Й.: Моля само за едно, предвид уточнението, което направи вещото лице, че е направило измерване, искам повторно измерване от друго вещо лице на показателите, предвид че отклоненията, които са дадени, са констатирани както от община Созопол, така и от органите на РДНСК, и второ, поради обстоятелството, че вещото лице заяви, че това, което е включило в изчисленията, включва и перголата и този навес. Искаме да се изчислят нещата още веднъж с оглед чистата площ, предвидена с разрешението.

АДВОКАТ С.: Имам особено искане за спиране изпълнението на заповедта въз основа на събраните и в днешно съдебно заседание доказателства.

 

СЪДЪТ, по искането за спиране на изпълнението на оспорения акт – заповед № 8-Z-1053 от 11.07.2016 г. на кмета на община Созопол, ще се произнесе в закрито заседание в законния срок.

 

Съдът намира за неоснователно искането на ответника за допускане на повторна експертиза, тъй като по никакъв начин не е аргументирана недобросъвестност или незнание на вещото лице при изготвяне на заключението, прието по делото.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заверен препис от констативен протокол № 26/29.06.2016 г., издаден от Комисия по чл. 22д от ЗУЧК.

ОСТАВЯ без уважение искането на ответника за допускане на повторна техническа експертиза.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, от името на доверителя ми моля за уважаване на оспорването ни и отмяна на оспорената заповед. Подробни съображения ще изложа в писмена защита в указан от Вас срок.

Моля за присъждане на направените съдебно-деловодни разноски,  за което представям списък, с препис за ответната страна.

АДВОКТ Й.: Ще моля да отхвърляне на жалбата като неоснователна поради недоказване на първо място на процесуални нарушения, които считаме за ирелевантни за съществото на спора и поради общо съответствие на заповедта с изискуемите правила за законност по смисъла на чл. 146 АПК.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: