ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1526 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Л.Д.Х. се явява лично и с адвокат Н.Х., надлежно упълномощена.

За ответника - зам.кмет по устройство на територията и строителството при Община Бургас се явява юрисконсулт Р..

Заинтересованата страна Б.И.П. не се явява, редовно уведомен. За нея се явява адвокат З., надлежно упълномощен.

 

Адвокат Х. - Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р. – Да се даде ход на делото.

Адвокат З. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Л.Х. против заповед № 1361/31.05.2014г. на зам.кмета по устройство на територията и строителството при Община Бургас, с която е наредено на Х. да осигури в присъствието на служител на длъжност „БКСВЕ“ при община Бургас свободен достъп до източната част на сградата на Б.И.П. за извършване на проучвателни и проектни работи, необходими за изготвяне на инвестиционен проект на имот с идентификатор 07079.611.48.1 по КК на гр. Бургас с административен адрес гр. Бургас, ул. Гурко №19.

СЪДЪТ докладва постъпила заявление от адвокат Х., пълномощник на жалбоподателката Л.Х., с искане да бъде спряно производството по адм.д.1526/2014г. по описа на АСБ на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, до влизане в сила на решение по гр. д. №10239/2013г. по описа на районен съд Бургас. Към заявлението е приложено съдебно решение №1771 от 26.09.2014 г. по същото дело.

 

Адвокат Х. – Поддържам жалбата и жалбоподателката иска да даде обяснение в тази връзка. Ние не сме против заповедта по съществото и́. Достъп е осигурен, доверителката ми иска да не бъде поставяна пред свършен факт на действията на г-жа П., заповедта изисква съвместни усилия, едно разпределение и едно взаимно консултиране. Не само, че даваме достъп, но и не сме държани в течение на това какво ще струва този проект, какъв е този проект. Не може само единият съсобственик да поставя пред свършен факт другия, без да може да участва в предходните действия. Другото ми съображение относно молбата, която докладвахте - имаме висящ спор, изпълняваме съдебно решение, по което Б.П. е осъдена да освободи обща част и докато не се изпълни това съдебно решение, всичко останало не може да бъде приведено в действие. Ние ще санираме сградата, като се приключи това възстановяване. Ние можем да свършим това, което е възложено от кмета изцяло. Това са двете ни съображения за обжалване, а тази заповед ще я изпълним с удоволствие.

Юрисконсулт Р. – Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете представената от община Бургас административна преписка. По направеното искане за спиране - предоставям на съда, но считам, че то е неоснователно, тъй като заповедта на зам.кмета е за предоставяне на достъп във връзка с изготвяне на инвестиционен проект, а правния спор, който сочат за преюдициален е за възстановяване на 40см от пода на сутерена, което считам че няма връзка с настоящото производство и не могат да се засегнат правата на жалбоподателката. Нямам доказателствени искания.

Адвокат З. – От името на доверителката ми оспорвам подадената жалба. Считам, че същата е издадена във връзка и по повод на предходна заповед под № 2775/21.01.2011г., която е задължила съсобствениците да предприемат ремонтно-възстановителни работи. Не отговаря на истината твърдението изложено в жалбата, че въпросната административна процедура е стартирала по искане на жалбоподателката. Напротив, същата изрично е жалила въпросната заповед като заповедта, предходната, е влязла в законна сила с постановено решение на Административен съд гр. Бургас от 12.07.2012г., което представям. Отделно от това намирам, че в конкретния случай обжалваната заповед е издадена при стриктно спазване на закона, издадена е от компетентен орган и при явната невъзможност да бъде изпълнена предходната такава. Тъй като колежката в поддържането на жалбата общо взето изтъкна обстоятелството, че жалбоподателката няма нищо против санирането и ремонта на въпросната сграда, но не желае това да бъде извършено зад гърба и́, без да бъде информирана, в днешното съдебно заседание Ви представям три броя нотариални покани, изпратени от доверителката ми до жалбоподателката, с които същата многократно е канена и молена за срещи за избиране на съответна фирма, която да извърши това нещо и за разрешаване на проблема. Поканите без изключение са отказани да бъдат приети от жалбоподателката. Към поканите представям и констативен протокол от 27.03.2009г. на нотариус Ангел Николов относно факта, че настоящата жалбоподателка не се е отзовала на изпратените и нотариални покани. Това е причината да се стигне до въпросната заповед, която се жали в настоящото производство и до това да занимаваме съда със същата, като се оспорва. Във връзка с това представям и́ въпросното решение по жалба на жалбоподателката по настоящото дело, с която е оспорена предходната заповед № 2775/21.11.2011г. И последно - по отношение искането за спиране на настоящото дело – същото намирам за напълно неоснователно, доколкото спорът несъмнено висящ пред Окръжен съд Бургас касае възстановяване на 40 кв.см. височина от едно помещение, ползвано от доверителката ми – обща част. В този ред на мисли няма каквато и да е преюдициалност на делото висящо пред вас и цитираното пред Окръжен съд Бургас. Считам, че ако в крайна сметка жалбоподателката беше допуснала въпросните експерти и представителите на общината при изготвянето на съответната проектна документация, щеше да се вземе предвид и този факт, при положение, че са налице данни, че къщата е пред падане и е необходимо незабавно саниране и ремонт.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка и към жалбата писмени доказателства, както и днес представените от страните решение №1264/12.07.2012г. по адм.д.№228/2012г. по описа на Административен съд гр. Бургас и три броя нотариални покани относно, както и констативен протокол от 27.03.2009г. на нотариус А. Н..

 

СЪДЪТ намира, че не са налице основания за спиране на производството по делото. Видно от приложеното към заявлението на адвокат Х. съдебно решение, производството по гр.д. №10399/2013г. на районен съд Бургас има за предмет заплащане от Б.И.П. на парична сума, необходима за извършване на дължимо заместимо действие, изразено във възстановяване с 40 см. нивото на пода в сутерена на жилища сграда, находяща се на ул. Г.Гурко № 19 гр. Бургас. Предмет на оспорване в настоящото производство е заповед на зам.- кмета на Община Бургас, с която на Л.Х. е наредено да осигури в присъствието на служител на Община Бургас свободен достъп до източната част на сградата на Б.П., с оглед проучвателни работи за изготвяне на инвестиционен проект. С оглед така очертания предмет на двете дела, съдът счита, че не е налице сочената от жалбоподателя връзка на преюдициалност, доколкото дължимостта на паричната сума е ирелевантна за настоящия спор и не би могла да обуслови неговия изход. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на адвокат Н.Х., като пълномощник на жалбоподателя Л.Х., за спиране на производството по адм.д. № 1526/2014г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

Адвокат Х. - Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт Р. – Няма да соча други доказателства.

Адвокат З.- Моля жалбоподателката да потвърди процесуалната легитимност на адвокат Х.. Няма да соча други доказателства.

Л.Х.- Потвърждавам действията на адвокат Х.. Пълномощник е по делото и по гражданските ми дела, като за целта съм и дала съм пълномощно и съм се подписала.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Х. - От името на доверителката ми, моля да уважите жалбата и да ни присъдите направените по делото разноски. Продължавам да смятам, че самото нареждане тя да предостави достъп на длъжностни лица от Община Бургас е изпълнено, така че заповедта няма фактическо основание. Никога не сме отказвали този достъп, предоставена е тази възможност. Намирам заповедта за самоцелна и недоказваща правна природа от административна процедура, която също ще изпълним в атмосфера на откровеност и диалог.

Юрисконсулт Р. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Видно от събраните доказателства се установява, че заповедта е издадена при наличие на хипотезата в чл.194, ал.1 от ЗУТ, поради което ви моля да потвърдите издадената заповед като правилна и законосъобразна. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Адвокат З. – Моля да потвърдите изцяло издадената заповед на зам. кмета на „УТС” Бургас като напълно законосъобразна. Подробни съображения изложих преди малко, като само бих искал да акцентирам на обстоятелството, че е недостатъчно жалбоподателката да допусне само и единствено служители на община Бургас, защото служителите на община Бургас очевидно няма да извършат проучвателни и проекти работи. Необходимо е изготвянето на инвестиционен проект. Тези работи трябва да бъдат извършени от съответните специалисти, които да бъдат намерени и представени от някой от съсобствениците на жилищната сграда. В продължение на години, въпреки непрекъснатите опити за разрешаване на този проблем по отговорен начин, жалбоподателката очевидно е нямала воля това да се случи. Съвсем естествено административния орган, в лицето на община Бургас е издало въпросната заповед. Моля за решение в този смисъл.

Л.Х. – В заповедта на г-н Марков, някъде към 20 ч. ми се обадиха по телефона, и там пишеше да бъде допусната Б. и един служител на общината. Допуснахме ги, има свидетели, попитахме другите хора кои са с общинските служители, това беше част на Д. К.. Поканила съм ги многократно да влязат в източната част на сградата, за което има свидетели. Наистина повишиха се тонове, но имаше осигурен достъп.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: