О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1471

 

гр.Бургас 27.06.2017г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, ІІІ състав, в закрито заседание на двадесет и седми юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                          СЪДИЯ:  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                         

като разгледа адм.д. №1525 по описа на АС-Бургас за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е с правно основание чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по жалба на С.Д.И., чрез адв. Г.-Т.,***, срещу Разпореждане №4506-40-1036/03.04.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при НОИ. 

Първоначално жалбата, макар и адресирана от процесуалния представител на жалбоподателя до АС – Бургас, служебно е била изпратена от ТП на НОИ София град на АС – София град, където е било  образувано адм.д.№ 4596/2018г по описа на Административен съд София-град. На 05.06.2018г. съдебният състав е постановил Определение №3531/05.06.2018г., с което е прекратил производството по делото и го е изпратил по подсъдност на административен съд Бургас.

В мотивите на определението е прието, че местно компетентния съд следва да се определи по правилото на чл.133, ал.1 АПК, вр. §1, т.1а от ДР на АПК и след като според разпоредбата на чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на НОИ териториалният обхват и седалищата на териториалните поделения са съгласно границите и административните центрове на областите в Република България, то посочените териториални звена представлявали структури на администрацията на органа, издал оспореният административен акт по смисъла на чл.133, ал.1 АПК. В тази връзка било намерено за правилно от процесуалноправна гледна точка предвид обстоятелството, че адреса на жалбоподателят е в гр. Карнобат и попада в района на ТП на НОИ Бургас, спорът да бъде разгледан именно от АС Бургас.

Според АС-Бургас така възприетите от съдебния състав факти са верни, но направените въз основа на тях правни изводи са неправилни.

Административен съд Бургас намира, че компетентен да се произнесе по жалбата на С.Д.И.  е Административен съд София-град,  поради наличиен на особена териториална компетентнос, установена със закона в изключение от правилото на чл. 133, ал. 1 и ал.2 АПК. Аргументите на състава за този извода са следните:

Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.4 от ЗГВРСНР „Разпореждането по ал. 1 – 3 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд по седалището на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Жалбата се подава от работника или служителя чрез директора на фонда, който в седемдневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.

Според настоящия съдебен състав тази норма е специална спрямо общата на чл.133, ал.1 АПК, тъй като сочи териториално поделение на НОИ, различно от това, следващо от общото правило на цитираната норма. За да бъде установена действителната воля на законодателя следва да бъде приложено систематическо тълкуване, като бъде преценено мястото на цитираната по-горе разпоредба на чл.26, ал.4 в самия ЗГВРСНР. Същата се намира в Глава четвърта на ЗГВРСНР, именована ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. В цитираното изречение е изполван пълен член за определяне на визираното от закона и спорно в настоящия случай териториално поведение на НОИ. Тази пълна граматическа форма се употребява, когато се обозначават повторно вече именовани предмети или лица. В този случай, под визираното от цитираната норма седалище се има предвид вече посочено такова в същата глава четвърта на Закона. Касае се за цитираното такова в разпоредбата на чл.25 от ЗГВРСНРтериториално поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя“. Липсва друго, дефинирано в закона териториално поделение, касаещо различно местонахождение. В този смисъл целият закон въвежда едно специално административно производство, което в досъдебната фаза се развива не по адреса или седалището на инициатора на производството - работника, а по седалището на неговия работодател. (по аргумент от чл.25 ЗГВРСНР). Именно същото седалище визира и разпоредбата на чл.26, ал.4 ЗГВРСНР, като уточнява, че съдебното оспорване ще бъде по реда и правилата на АПК, но пред административната инстанция по седалището на териториално поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя. Правилото е логично въведено, доколкото цялата трудова и осигурителна информация, касаеща конкретния спор се намира именно в поделението по седалището на работодателя и там може да бъде проверена нейната пълнота и вярност, което е определящо и за бързината на производството.

Това териториално поделение в конкретния случай, видно от приложената по делото преписка е ТП на НОИ София, предвид последното седалище на работодателя преди обявяването му в несъстоятелност.

При изчерпана процесуалната възможност за изпращане на жалбата по подсъдност на надлежния съд, следва да бъде повдигнат спор за определяне на компетентната да раюзгледа спора инстанция между Административен съд Бургас и Административен съд София-град.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 135, ал.6 във връзка с ал.3 от АПК, Административен съд Бургас, III-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 15.06.2018г. за насрочване на делото в о.с.з. на 11.07.2018г. от 14,00 часа.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1525/2018г по описа на Административен съд Бургас.

 

ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Бургас и Административен съд София-град по жалбата на С.Д.И., чрез адв. Г.-Т.,***, срещу Разпореждане №4506-40-1036/03.04.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при НОИ.

 

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

Препис да се изпрати на страните.

 

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: