ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 02.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На втори октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1525 по описа за 2017 година       

На именното повикване в 10:30 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.Р.П., редовно уведомен, не се явява и не се представлява. 

ОТВЕТНИКЪТ Агенция „Митници“ София, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Производството е по реда на чл.145 и следващите от АПК, вр. чл.124, ал.1 ЗДСл и е образувано след като с частта имаща характера на определение в решение № 1016/09.06.2017 г., по административно дело № 462/2017 г. на настоящия съд, е разделено производството по искането за присъждане на обезщетение, направено на основание чл.121, ал.1, т.3 от ЗДСл, от производството по отмяна на уволнението.

 Производството е образувано по искане за присъждане на обезщетение, направено на основание чл.121, ал.1, т.3 от ЗДСл. С определение № 1810/30.07.2018г. по настоящото дело, същото е възобновено, след извършена справка по административно дело № 462/2017г. при която е установено, че по последното е постановено решение №1016/09.06.2017г., което е влязло в сила, след като същото е било оставено в сила с решение № 9770/17.07.2018г. по административно дело № 10461/2017г. на ВАС.

На 23.08.2018г. постъпи молба от ищеца, чрез пълномощника му адв. Ж.Б., с която той заявява, че иска производството по делото да бъде прекратено, доколкото след спечелване на делото по уволнението му и влизане в сила на решението да съда, му е било заплатено обезщетение за оставането без работа. Вчера постъпи и нова молба от жалбоподателя, чрез адв. Б., че поддържа направеното от името на доверителя му волеизявление за прекратяване на производството по делото. Към настоящото дело съдът изиска и приложи административно дело № 462/2017 г. на настоящия съд, което е водено по жалбата на ищеца срещу уволнението. По това дело е приложено пълномощно (л.413) от ищеца към адв. Б., извършено преди разделянето на производството и отделянето на настоящия иск. С това пълномощно изрично адвокатът е оправомощен да прави отказ и оттегляне на иска.

 

          Съдът съгласно чл.155, ал.1 от АПК, намира, че при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал. 3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание с нарочна писмена молба от пълномощник на ищеца, разполагащ с валидна представителна власт и разгледано по същество е основателно. В текста на чл. 159, т. 8 от АПК е указано, че жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращото съда оспорване на П.Р.П. следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.8 от АПК Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на П.Р.П. с искане за присъждане на обезщетение, направено на основание чл.121, ал.1, т.3 от ЗДСл.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1525/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: