ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 30.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тридесети септември през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., за, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1525 по описа за 2014 година.                  

   

    На именното повикване в 15:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Сити билд” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат М., с пълномощно по делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ - Заместник кмет по „Устройство на територията и строителството” при Община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Сияна Д., с представено пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Т.К.З., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - М.Я.М., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - А.Х.Г., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.Х.В., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - С.Т.Б., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - И.К.З., редовно уведомен, не се явява и не се представлява

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - И.Д.Б., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.М.М., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.Г.А., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - А.А.А., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - А.Л.Р., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Ж.Х.Б., редовно уведомена не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.С.Р., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.И.Н., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - И.Й.С., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ - Л.Х.Р. и Х.Т.Т., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - С.Х.Г., редовно призован, се представлява от особен представител адвокат Р., която е назначена за особен представител с определение на съда № 760/30.03.2015година.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради  което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх. № 4768/22.05.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя „Сити Билд”ЕООД.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх. № 4872/25.05.2015година от процесуалния представител на заинтересованата страна И.Й.С.-адвокат Т., с приложени доказателства към него-  протоколно решение на ОС на ЕС на 25.04.2014г. и строително разрешение № П-34/27.06.2014 година на гл.експерт АС при община Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е съгласно указания на съда от ответника Заповед №188/21.01.2013година на кмета на община Бургас за делегиране на правомощия по чл.195 и сл. от ЗУТ.

 

С определение от 28.05.2015година по делото е допусната съдебно-техническа експертиза.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице Б. на 14.09.2015 година, което е в срока чл.199 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Б., като снема самоличността му, както следва:

 

С.Г.Б. – 64години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм  заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: По втори въпрос, казвате че има друга възможност за обезопасяване на покривното пространство, може ли да уточните каква е тя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Описала съм в заключението си, че може да се предотврати поставянето на мрежа и скеле, ако се пристъпи към събаряне на тази стена от към ул.Георги Кирков и да се съборят комините, които са много опасни и да се махне изгорялата конструкция, която може да падне и създаде проблем. Това са части от последния етаж който е изгорял. Едната стена е външна, която говоря за събаряне. Това се вижда на снимки 3 и 4  от заключението и се вижда керемидите колко опасно са надвиснали на улиците.

АДВОКАТ М.: Би следвало да се премахнат остатъците от подпокривния етаж?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Да, това имам предвид и е технически изпълнимо. На снимки 13 и 14 се вижда подпокривното пространство и то е опасно.

 

АДВОКАТ М.: Самото извършване на ремонта изисква ли премахването на това, което казахте?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Има изготвен проект за ремонт и това е временна мярка което казах. За да се изпълни проекта за който има разрешение за строеж следва да се премахнат нещата посочени от 1 до 5, след като се демонитира тази стена, покривът и комините да се махнат, може да се опакова етажа за да се предпази от вятъра, от достъп до хора, докато започне самото изпълнение на проекта, това е като временна мярка.

 

АДВОКАТ М.: По т.3 бихте ли обяснили как мрежата и скелето ще препятстват достъпа до партерния етаж?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Ако етажът се облече с мрежа и скеле, ако цялата сграда всъщност се облече, тогава външните маси на заведението няма как да се ползват, които са в пешеходната зона, но може да се обезопаси и  да се ползват вътрешните маси. Мрежата може да предпази падането само от отделни късове, отделни отломки, но ако падне цяла стена, няма как мрежата да я задържи.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ Т.: Във връзка дадените обяснения в днешното съдебно заседание от вещото лице, ако приемем, че това което трябва да се направи е ремонт на външната стена, може ли да се избегне скелето?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Като се облича една фасада се прави скеле и мрежата се хваща върху скелето. Ако се събори горната стена, която е най-опасната, тогава вече отпада необходимостта от скеле и мрежа, тъй като няма опасност да падне нещо на улицата.

 

АДВОКАТ Т.: При възстановяване на сградата, без скеле ще може ли да се извърши?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: При изпълнение на проекта, гледала съм го, сградата ще трябва да бъде обезопасена. Скеле не е необходимо за самия вид работа горе, но прави ли се един такъв вид строеж, то винаги се обезопасява с мрежа. Скелето е неизбежно при изпълнение на проекта, но е с различна функция. То не е скеле за работа, а само за обезопасяване.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

АДВОКАТ М.: Да се приеме заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ счита, че вещото лице Б. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Б..

 

Съдът намира, че следва да бъде изплатен изцяло размера на сумата от 300 лева, посочена в справката-декларация на вещото лице, а към настоящия момент е внесена сумата от 100 лева.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УВЕЛИЧАВА депозита за съдебно-икономическата експертиза изготвена от вещото лице Б. на 300 лева, като УКАЗВА на жалбоподателя „Сити Билд” ЕООД в 7-дневен срок от днес да представи по делото вносен документ за доплатени разноски за вещо лице в размер на още 50 лева.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заинтересованата страна И.Й.С., не е внесъл определения за вещото лице депозит от 100 лева, поради което го ЗАДЪЛЖАВА в 7-дневен срок от днес да представи по делото вносен документ за разноски за вещо лице в размер 150 лева.

 

УВЕДОМЯВА жалбоподателя и заинтересованата страна И.С., че при неизпълнение на дадените указния за представяне на документ за доплатените разноски за вещото лице, съдът ще постанови определение за принудителното им събиране на основание чл.77 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

Да се ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за внесената до момента сума от 100 лева/л.104/.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ М.: Моля да отмените обжалвания от нас административен акт, както по посочените в жалбата основания относно неговата законосъобразност, така и с оглед констатациите на вещото лице, от които е видно, че несъответства на целта на закона и  упражнената форма на административна намеса и принуда е несъразмерна. Подробни доводи ще развием в писмени бележки в указан от съда срок.

Нарушен е чл.6 от АПК, като целите на административния акт могат да бъдат постигнати по друг начин, по-лесно и без да се засягат права и интереси на собственици на сградата, и това е основния мотив за обжалване на акта. Ние също искаме сградата да бъде санирана и възстановена, но да се използват текстовете на чл.195 от ЗУТ, без да се накърнят нашите права и интереси.

Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на адреса посочен в пълномощното приложено по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаеми г-н административен съдия, моля да отхвърлите като неоснователна и потвърдите издадения административен акт като законосъобразен и правилен. Подробни съображения ще изложа в писмена защита по съществото на спора.

Относно приложението на чл.6 от АПК, с оглед изложеното от вещото лице изцяло се потвърждава, че административният орган е спазил закона и това са необходимите мерки за да се предотврати по- голяма беда и запазят интересите на гражданите на общината.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да оставите без уважение подадената срещу обжалвания административен акт жалба по съображения изложени в становището ни приложено по делото. Искам само да отбележа два момента.

На първо място оплакванията на жалбоподателя за невярно констатирани факти се опровергаха от вещото лице. На второ място пак от заключението на вещото лице се установи, че мерките са напълно адекватни и съответстват на степента на увреждане на сградата и онова което вещото лице дава като алтернатива като укрепителни мерки  без скеле е свързано с допълнително разрушаване на стени, а укрепването не означава да се разрушава допълнително. Дали ще има допълнително разрушаване или възстановяване на сградата и в двата случая е неизбежно скелето. Искам да кажа, че при това фактическо положение, което се е констатирало, скелето е единствената възможност за да се запази фактическото положение в момента и дали ще се извършват допълнителни СМР-та вътре, които са част от възстановителните работи и не са укрепващи, или направо ще се прави възстановяване на сградата, скелето е неизбежно. Административният орган правилно е предложил обезопасителните мерки и те точно съответстват на фактическото положение, а не на строителството. Съвременният строителен процес предлага множество варианти за строителство и могат да се изберат различни варианти, но предмет на заповедта е да се запази едно фактическо положение.

Второ каквито и варианти да има това е вече по целесъобразност, което не може да бъде предмет на разглеждане на настоящото производство.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски в размер на  възнаграждението на вещото лице и адвокатски хонорар. Не представям списък за разноските.

АДВОКАТ М.: Моля да ни присъдите разноските по делото, включително и за особено представителство. Не представям списък за разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ Р.: Аз също Ви моля, да постановите решение, с което оставите без уважение депозираната жалба. Още в първото ми заседание по делото съм депозирала становище, което поддържам и не считам, че е необходимо да представям допълнителни съображения. По отношение на чл.6 от АПК, считам че с обжалвания административен акт реално и действително е постигната целта на закона. Няма никакво значение какви технологии предвижда съвременното строителство, без скеле тази сграда не може да бъде възстановена и в тази връзка заповедта изпълнява целта на закона.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 09.10. 2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.26 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: