ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 13.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: Л. ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1525 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14:14 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 15.48 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Сити билд” ЕООД, редовно уведомен, си представлява от адвокат М., с пълномощно по делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ - Заместник кмет по „Устройство на територията и строителството” при Община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Сияна Д., с представено пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Т.К.З., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - М.Я.М., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - А.Х.Г., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.Х.В., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - С.Т.Б., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - И.К.З., редовно уведомен, не се явява и не се представлява

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - И.Д.Б., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.М.М., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.Г.А., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - А.А.А., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - А.Л.Р., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Ж.Х.Б., редовно уведомена не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.С.Р., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.И.Н., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - И.Й.С., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ - Л.Х.Р. и Х.Т.Т., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - С.Х.Г., редовно призован, се представлява от особен представител адвокат Р., която е назначена с определение на съда № 760/30.03.2015година.

 

АДВОКАТ Р.: Запозната съм настоящото производство преди повече от 7-дни. Не съм установила връзка със С.Г., който представлявам. Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед назначения служебен представител на С.Г., поради  което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Сити Билд” ЕООД, чрез управителя Х.Т.Т. против заповед № 1530/20.06.2014г., издадена от заместник кмета на община Бургас, с която се нарежда на

посочените в заповедта собственици на самостоятелни обекти в сградата, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.610.446 по КККР на гр.Бургас, УПИ ХІ-1474, кв.77 по плана на ЦГЧ гр.Бургас, с административен адрес ул.”Георги Кирков” № 3, гр.Бургас, да предприемат за тяхна сметка действия, посочени в същата заповед и в указани срокове. Предмет на оспорване е законосъобразността на посочената заповед, издадена с правно основание чл.195, ал.4 от ЗУТ.

 

ПОСТЪПИЛО искане-молба (л.73) от Етажната собственост на сграда със смесено предназначение с идентификатор 07079.610.446, УПИ ХІ-1474, кв.77 по плана на ЦГЧ гр.Бургас, с адрес гр.Бургас, ул.”Г.Кирков” № 3, представлявана от управителя Ж. Д. Б., на основание чл.167, ал.1, във връзка с чл.60, ал.1 от АПК да се допусне предварително изпълнение на обжалваната заповед.

С определение № 1758/07.10.2014г. настоящият съдебен състав ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Известно ми е докладваното определение № 1758/07.10.2014г. по настоящото дело.

Моля да се приемат представените по делото доказателства. Запознат съм с изпратените вече доказателства.

Според нас е представена преписката в цялост.

Заповедта не е приведена в изпълнение, не твърдим промяна във фактическите основания. Има висящи други спорове по чл.216 от ЗУТ относно разрешение за строеж на реконструкция на покрив, което е във фаза на обжалване на заповед на РДНСК пред съд, но не считам че е преюдициален спор. Обжалва се и решение на етажната собственост, което касае изпълнение на тази заповед и по което вече сме поискали спиране до приключване на настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Считам, че съдебния процес е недопустим, тъй като за жалбоподателя липсва правен интерес от обжалване на настоящата заповед, тъй като той същият е бил представляван от управителя на етажната собственост в производството. Производството е стартирано по заявление на жалбоподателя чрез управителя на етажната собственост и крайният резултат е благоприятстващ за заявителя по искането.

Да се приеме представената административна преписка, която считам че е в цялост.

 

АДВОКАТ Р.: Оспорвам жалбата от името на моя доверител, като с оглед да спестя процесуално време съм го изложила в писмен вид и го представям в днешното съдебно заседание, с препис за жалбоподателя.

 

АДВОКАТ М.: Етажната собственост не може да ни представлява като собственик на индивидуален обект, тя представлява само общите части на сградата. Моля за възможност да се запозная със становището на адвокат Р. в указан от съда срок и да взема становище.

 

Съобразявайки служебното начало по чл.9, ал.3 от АПК и в изпълнение нормата на чл.171, ал.4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя „СИТИ БИЛД” ЕООД, че не сочи доказателства за твърдените факти по т.4 от жалбата си, които обстоятелства са от значение за делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, с писмена молба с преписи според броя на ответника и заинтересованите страни, да сочи доказателства, вкл. и чрез ангажиране на експертиза за установяване на факти, за които са необходими специални технически знания, с които съдът не разполага. 

 

УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства за обема на правомощията, които са делегирани от кмета на община Бургас на зам.-кмета по издаване на оспорената заповед, издадена на основание чл. 195 от ЗУТ.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника в 7-дневен срок от днес да сочи доказателства.

 

АДВОКАТ М.: В изпълнение на доклада на съда и  разпределената доказателствена тежест, в 7-дневен срок ще представя доказателства по т.4 от жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям във връзка недопустимостта на производството, извадка писмо от ТД „Приморие” Община Бургас, в което е записано, че сградата е в режим на етажна собственост и е вписана в регистрационна карта. Към писмото е приложено решение по заявление вх.№94-Т-231/1/ от 23.05.2014година и регистрационна карта № П-122 от 06.06.2014година, в която е записано, че  и покрива е обща част.

Във връзка компетентността на комисията, представям  Заповед №1544/13.06.2013година, с която е назначена  и препис-извлечение от акт за смърт от 20.04.2014година на единия член на комисията. Представям и заповед за отпуск №1216/06.06.2014 година на кмета на община Бургас.

Моля във връзка твърденията в жалбата за неизслушване, да бъде допуснат един свидетел при режим на довеждане.

 

АДВОКАТ М.: Възразявам срещу искането за разпит на свидетел, тъй като изслушването по чл.57 от ЗУТ се установява със съответен констативен протокол. Не може административно действие да се доказва със свидетелски показния или е извършено като е документирано или не.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: През цялото време в административното производство управителя на етажната собственост е представлявал жалбоподателя. По делото има представено писмено известие за съставяне на констативен протокол и уведомяването е извършено по §4, ал.3 от ДР на ЗУТ, чрез управителя на етажната собственост.

 

АДВОКАТ Р.: Изложила съм всичко това в представеното в днешното съдебно заседание становище.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание документи  като доказателства поделото.

 

ДАВА възможност на заинтересованите страни в 14 дневен срок считано от днес да изразят становище по приетите доказателства в настоящото производство, както и да формулират доказателствени искания, в случай че имат такива.  УВЕДОМЯВА заинтересованите страни, че предоставения им срок тече от днешното съдебно заседание  съгласно чл.157 от ГПК във вр . чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 30.09.2015година от 15.00часа , за която дата и час страните – уведомени по чл.137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.07 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: