О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1489

 

28.06.2018 год., гр.Бургас,

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХХI състав, в закрито заседание на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Динчева адм. д. № 1524 по описа за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

Производство е образувано след изпращане по подсъдност от Административен съд София-град на жалба подадена от Д.Ч.Д. *** чрез адв.С.Х.Г.-Т. от САК срещу разпореждане № 4506-40-1022/03.04.2018 год. издадено от Директора на фонд „ГВРС“ при НОИ гр.София.

С Определение № 3530/05.06.2018 год. постановено по адм.д. № 4602/2018 год. АССГ е прекратил образуваното пред него производство и го е изпратил на Административен съд Бургас, приемайки че съгласно чл.26, ал.1-3 от ЗГВРСНР  разпореждането се обжалва по реда на АПК в 14 дневен срок от получаването му пред административния съд по седалището на ТП на НОИ. В случая НОИ има териториално  поделение в Бургас, в чиято област е адресът на жалбоподателя, поради което делото следва да се разгледа от Административен съд Бургас.

На 26.06.2018 год. процесуалният представител на административния орган е депозирал пред настоящия съд възражение относно подсъдността на разглеждане на настоящия спор. Същият счита, че делото е подсъдно именно на Административен съд София-град, тъй като седалището на работодателя „АПАС 2002“ ЕООД е в София. Съгласно чл.25 от ЗГВРСНР гарантираните вземания по този закон се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от работника или служителя до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя в тримесечен срок от датата на вписване на решението по чл. 6. Административният орган твърди, че законодателят посочвайки в чл.26, ал.4 от ЗГВРСНР „административния съд по седалището на териториалното поделение на Националния осигурителен институт“ има предвид поделението на НОИ по седалище на работодателя.

Съдът след запознаване с приложената по делото преписка и възражението на административния орган намира, , че не е компетентен да разгледа жалбата на Д.Ч.Д.. Компетентен да разгледа спора между Д.Ч.Д. и Директора на фонд „ГВРС“ според настоящия състав е Административен съд София-град. Съображенията за това са следните:

Съгласно чл.26, ал.4 от ЗГВРСНР разпореждането по ал. 1 – 3 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд по седалището на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Кое ТП на НОИ се има предвид е посочено в нормата на чл.25 от ЗГВРСНР, съгласно която гарантираните вземания по този закон се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от работника или служителя до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя в тримесечен срок от датата на вписване на решението по чл. 6. Видно от приложените по делото документи седалището на дружеството-работодател е гр.София. Следователно компетентен да разгледа жалбата на оспорващия е Административен съд София-град, а не Административен съд Бургас, тъй като седалището на работодателя е гр.София и НОИ има териториална структура в този град.

Предвид гореизложеното настоящият съдебен състав счита, че следва да повдигне спор за подсъдност по настоящото дело, който следва да се разреши съобразно правилото на  чл. 135, ал.3 от АПК.

Мотивиран от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1524/2018 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд София-град и Административен съд гр. Бургас по подадената жалба от Д.Ч.Д. срещу разпореждане № 4506-40-1022/03.04.2018 год. издадено от Директора на фонд „ГВРС“ при НОИ гр.София

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за произнасяне по реда на  чл. 135, ал.3 от АПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                                                      СЪДИЯ: