ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 27.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми септември               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1523 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Пенелопа груп” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Д., преупълномощен от адвокат Костадинов, с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА – Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър  гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Синева 2001” ООД в ликвидация, редовно уведомен се явява лично ликвидатора Х.Х. и упълномощения адв. М., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Ние сме депозирали становище. Видно от представените съдебни решения в сила на присъдено нещо е установено, че „Пенелопа груп” ЕООД не е собственик на имота със сегашен идентификатор 48619.64.120, защото го е придобила от несобственик. Те нямат вещни права, които да защитават в днешно съдебно заседание. Има съдебни решения, че те не са собственици на имота.

 

Съдът като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:  

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

         Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 18-5399/06.07.2016г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас, с която е одобрено изменение на КККР на гр.Царево, одобрена със Заповед № РД-18-56/24.08.2006г. на ИД на АК-София, състоящо се в нанасяне на нов обект – сграда с идентификатор 48619.64.120.1, площ 350 кв.м., предназначение: сграда за обществено хранене, без данни за собственост. След указание на съда по делото е приложена административната преписка. Постъпила е молба от заинтересованата страна с направени правни твърдения по допустимостта на жалбата и приложени към нея доказателства.

         АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Тъй като от наша страна считаме, че това производство е било недопустимо и не е следвало да започва попълване на кадастъра, тъй като заинтересованата страна не е имала качеството на такава.

Имаме доказателствени искания в тази насока да задължите заинтересованата страна да представи или съответно Служба по геодезия, картография и кадастър документ за собственост на „Синева 2001” ООД в ликвидация.

         Също така, с оглед установяване на идентичност между обекта за който е представено разрешение за строеж по чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ, моля да назначите съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпрос поставен в писмена молба, която представям с копие за ответната страна.

         По отношение на представената в днешно съдебно заседание молба от заинтересованата страна „Синева 2001” ООД в ликвидация, считам същата за неоснователна, тъй като в диспозитива на съдебните решения е отхвърлен иска по чл. 108 от ЗС, но в същото време титула за собственост на доверителя ми не е отменен.

         АДВ. М.: По повод доказателствата ни за собственост на постройката те са цитирани в мотивите на заповедта и са част от административната преписка. Следва да се отбележи, че в заповедта липсва разпоредителна част за вписване в имотния регистър като собственик. Нанесена е сградата по наше искане и в изпълнение на съдебното решение, което е цитирано от съда без да сме вписани като собственици – т.е., собствеността на сградата е извън предмета на този спор. Кадастърът се поддържа не само и единствено по искане на заинтересованите лица, но и служебно. Ако възражението е, че ние не сме могли да искаме тази процедура, то е неоснователно. Сградата се нанася в ПИ именно по констатацията на Върховен административен съд и на това основание. Ясно е, че на нас ни предстои доказване правата на собственост в друго производство, за което е необходима скицата и схемата на сградата, но доказателства са представени, цитирани са в мотивите - договори от 30.01. Това е факт, че ние използваме сградата.

         По отношение на исковете по чл. 108 от ЗС, на които се позоваваме, същите са отхвърлени поради това, че „Пенелопа груп” ЕООД не е доказала правото на собственик и там има сила на присъдено нещо. Спрямо нас и за нас те не са собственици на имота.

         Имотите са придобивани като преместваеми обекти. Титулите за собственост са представени по преписката. Те не са уважени от административния орган, тъй като е прието, че постройката е масивен строеж и като такава, е нанесена в кадастъра. Документите доказват упражняване на властта от 2001 г. поне.

         Противопоставяме се на искането за експертиза, като считаме, че с нанесения имот те идеално си съвпадат по площ и граници.

АДВ. Д.: Съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗКИР собственик или друго заинтересовано лице може да възложи на правоспособно лице да изготви скица по §1, т. 13 от ЗКИР - собствениците и носителите на вещни права. В тази връзка направих искането за представяне на документи за собственост. Поддържам становището си, че производството е образувано по повод на молба от лице, което не е имало качеството на заинтересовано лице. Още повече, че в самата заповед и в мотивите е записано, че по заявление на „Синева 2001” ООД в ликвидация е започнало производството.

         АДВ. М.: Няма спор, че ние сме започнали процедурата. Само, че ние сме собственици по давност на недвижимия имот, нанесен в КК, което ние твърдим, като сочените доказателства в преписката установяват началото на владението.

         АДВ. Д.: Оспорвам това изявление. Следва да представят документ за собственост пред Административен съд – Бургас.

 

         С оглед изявлението на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, представени с административната преписка.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.И., което да отговори на поставения въпрос от адв. Д. в нарочна молба, представена в днешно съдебно заседание след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя в 3-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.11.2016 г. от 9.30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: