ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1523 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

            За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Пенелопа груп” ЕООД, редовно уведомени, се явява адвокат Д., преупълномощен от адвокат К., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомени, представител не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Синева 2001” ООД в ликвидация, редовно уведомен, се явява упълномощения адвокат М., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу заповед № 18-5399/06.07.2016г. на началника на СГКК-Бургас, с която е одобрено изменение на КККР на гр. Царево, одобрена със заповед № РД-18-56/24.08.2006г. на ИД на АК-София, състоящо се в нанасяне на нов обект – сграда с идентификатор 48619.64.120.1, площ 350 кв.м., предназначение: сграда за обществено хранене, без данни за собственост.

В съдебно заседание на 27.09.2016г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.И., която е изготвена и представена по делото в срок.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.Ж.И. – ** години, български гражданин, женен, неосъждан, без родствени и други отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. Д.: След като сте се запознали с разрешението за строеж, може ли да прецените дали то е издадено за този обект? Има ли отбелязване, което да сочи, че то е издадено за този обект?

 ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В самото заключение аз съм пояснил, че при направената проверка в Община Царево и Областна управа Бургас не намерих графики към строителното разрешение т.е., някаква ситуационна скица, генплан, които да имат точно ситуиране. Също така няма проекти независимо, че в самото строително разрешение е записано, че строителното разрешение е издадено въз основа на одобрените проекти. Това наистина го няма.

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Вие намирате ли връзка между разрешението за строеж и самата сграда?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Връзката е единствено в предмета на строителното разрешение. Става въпрос за столова и кухня. Действително на място сградата, която видях представлява столова и кухня. Това е нещото, което мога да търся като връзка.

          АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

          АДВ. М.: В разрешението за строеж споменато ли е предназначението на сградата – столова и кухня?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, споменато е столова и кухня - точно така.

          ВЪПРОС НА АДВ. М.: Аз съм направил възражение по отношение на експертизата, защото разрешението за строеж не е ползван като мотив за нанасяне, защото там се касае за преместваем обект като сграда и затова го нанасят. Искам да попитам с какво и как е закрепена?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има стоманобетонна плоча, върху която е насадена носещата метална конструкция на сградата.

          ВЪПРОС НА АДВ. М.: Как е закрепена тази конструкция към земята?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имаме за основа стоманобетонна плоча с рамки и предвид вида на конструкцията бих пояснил каква е техниката на изграждане на такава конструкция. След като се изгради основата, в нея се поставят анкерни болтове на мястото, където контактуват. След това се поставят колоните на конструкцията на сградата. Конструкцията е метална, с ограждащи и преграждащи панели – етернитови, тип „сандвич“. Самите колони имат „пета“. В тази „пета“ има планка, която е разпробита и се поставя върху анкерните болтове на основата. При закрепването трябва да има заварки. Става въпрос за една голяма застроена площ около 350 кв. метра.

          ВЪПРОС НА АДВ. М.: Тази стоманобетонна основа може ли да се пренесе?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не.

          ВЪПРОС НА АДВ. М.: Това, което е нанесено в КК със заповедта, която се обжалва по площ и месторазположение съответства ли със сградата, която изследвахте в заключението?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като площ, да. Направих контролно замерване и действително сградата, съществуваща на място  и нанесената по КК, съвпадат. По местонахождение по очертания, също има съответствие - правоъгълно очертание.

          АДВ. М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. Д. Тази сграда в границите на къмпинг „Нестинарка“ ли е?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Къмпинг „Нестинарка“ по-скоро това е местност. Не ми е известно мястото на къмпинг „Нестинарка“.

          ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Остреща ли е къмпинг „Нестинарка“?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря точно на въпроса, но мога да обясня как съм стигнал до имота. Карайки от Царево за Ахтопол има кръстовище, като вдясно е отклонението за с. Бродилово, а аз свих вляво и на около 50 метра от това кръстовище имаше метална врата (портал), който беше отворен. Имаше асфалтова алея, по която влязох в обекта.

          ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Казахте, че не може да бъде преместена и демонтирана сграда. Сградата, която е монтирана върху тази плоча, може ли да бъде демонтирана с оглед на конструкцията?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Може да бъде демонтирана и преместена на друго място и отново монтирана предвид панелния характер на стените и предвид разглобяемостта – колони, ферми и материала, който е от гофрирана ламарина.

          АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

          АДВ. М.: Оспорвам заключението в частта на последния отговор като считам, че няма преместваем обект, а статут на недвижим имот, тъй като практически според нас на конкретния оглед на връзките, с които е извършено закрепване върху конструкцията, това е невъзможно, тъй като има заварки.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 400 лв. – 17.01.2017 г.)

 

          АДВ. Д.: Нямам други доказателствени искания.

          АДВ. М.: Нямам други доказателствени искания.

 

          По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените писмени доказателства.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. Д.: Моля да уважите жалбата по съображенията, изложени в нея.

Моля допълнително да приемете следните съображения: считам, че производството е недопустимо, тъй като молителят е нямал качеството на заинтересована страна в производството. Същият не е доказал собственост върху обект, предмет на кадастъра – т.е., не представя доказателства за наличието на право на собственост и съответно на ограничено вещно право върху недвижимия имот. В тази връзка, молбата му не е следвало да бъде разглеждана. Самият обект не е предмет на кадастъра с оглед неговите характеристики.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

          АДВ. М.: Ще Ви моля да постановите решение, с което да прекратите по реда на чл. 159 от АПК производството поради липса на правен интерес за настоящия жалбоподател. Обосновали сме аргументите за това в своя молба от 26.09.2016 г. Считаме, че същият не е собственик на терена, върху и в който е нанесена сградата, нито на самата сграда. Затова са налице предпоставките по чл. 159, т. 4 от АПК - липса на правен интерес.

По същество: ако разгледате делото с оглед изложените мотиви считаме, че заповедта е законосъобразна. Същата е издадена в приложение на указания на съда в цитираното решение на ВАС, където сградата се описва и приема като имот по чл. 110 от ЗС, подлежащ за нанасяне в КК. Да се остави в сила заповедта.

Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: