Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1676          08.10.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1522 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, чрез адвокат К.П.К.,*** против решение № 83/24.04.2018 г., постановено по НАХД № 96/2018 г. на Районен съд - Царево, с което е отменено наказателно постановление № 9 от 28.02.2018 г. на директора на Дирекция „Управление на морските плажове“ при Министерство на туризма, с което на „Карекс-2003“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева на основание чл. 23 във връзка с чл. 10, ал. 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) за нарушение на чл. 10, ал. 8 от ЗУЧК.

Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат К., който счита решението на Районен съд – Царево за неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът – „Карекс – 2003“ АД се представлява от адвокат Табакова и адвокат Драгнев, които оспорват касационната жалба. Считат, че първоинстанционният съд правилно е приел наличието на пороци както в акта, така и в наказателното постановление, които не могат да бъдат преодолени в хода на съдебното производство.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за основателност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на „Карекс 2003“ АД против наказателно постановление № 9 от 28.02.2018 г. на Директора на Дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерство на туризма. Отговорността на дружеството е ангажирана за това, че в качеството си на концесионер  е нарушило допустимата за разполагане на допълнителни търговски площи норма от 2 на сто от площта на морския плаж на обект изключителна държавна собственост, представляващ  морски плаж „Китен – Атлеман“, община Царево, област Бургас. При проверка на място, извършена на 08.11.2017 г. от длъжностни лица от Министерство на туризма по изпълнението на условията на концесиите и на задълженията на концесионерите, е установено, че същите обекти под № 20 и № 18от одобрената схема са с допълнителна търговска площ в общ размер на 268 кв.м., от които 34 кв.м. са извън одобрената площ. Посочено е, че измерването е извършено с електронна рулетка.

За да отмени оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че при изготвяне на АУАН и НП са допуснати неточности и за дружеството не става ясно кое е вмененото му нарушение, което обстоятелство нарушава правото му на защита, което пък от своя страна води до незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Изложени са и доводи за непосочване на конкретна дата на извършване на нарушението, както и съществени нарушения на разпоредбите на чл. 22б – чл. 22г от ЗУЧК. 

Решението на Районен съдЦарево е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора  са неоснователни.

Настоящият състав на съда изцяло споделя изводите, направени в оспореното съдебно решение, за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила в хода на административнонаказателното производство, с което е било нарушено правото на защита на санкционираното лице.

В съставения АУАН № 12 от 01.12.2017 г., послужил за начало на производството по оспореното НП, в заключителната част е посочено, че за резултата от извършената проверка на място и установените несъответствия между одобрената в схемата площ на обект № 24 и извършеното с измервателна техника замерване на същия обект е съставен констативен протокол от 08.11.2017 г. Същевременно в наказателното постановление, с което е наложено административното наказание за това нарушение е посочено, че е извършена проверка на обекти № 20 и № 18. Настоящият касационен съдебен състав приема, че установеното различие в посочване на обектите, представлява съществено процесуално нарушение, тъй като лицето не може да разбере точно за кой обект се отнася извършеното нарушение. По този начин е нарушено правото на защита на дружеството.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила,  а жалбата като неоснователна – да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 83/24.04.2018 г.,  постановено по НАХД № 96/2018 г. на Районен съд – Царево.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 

 

                                                                             2.