ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 12.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Б.Ч., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1522 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:50 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С.А.Ш., редовно призован, явява се лично и с адвокат В., с пълномощно на л. 4 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник РУП - Сунгурларе, редовно призован, не изпраща представител.

 

Адвокат В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

             Производството е образувано по жалба на С.А.Ш., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0454-000078/20.05.2016 г. на началника на РУП Сунгурларе, с която му е наложена санкция по чл. 171, т.1 б. „Б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. Иска се отмяна на заповедта, като незаконосъобразна.

 

С определение № 1372/05.08.2016 година съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните и е допуснал представените с административната преписка писмени документи, като доказателства по делото.

Съдът докладва постъпило становище преди днешно съдебно заседание от началника на РУ - Сунгурларе.

Адвокат В.: Поддържам жалбата в пълен обем като прецизираме допълнителни основания за незаконосъобразност на издадения акт, изразени в писмено становище с конкретно изброени три нарушения на органа, а именно: на чл. 3 т. 1, 2 и 3 от ЗДВП от страна на актосъставителя, изразяващи се в – неправилно движение по уличното платно, неспазване на изискванията за униформеност и представяне на АНО; изричане на думите: „Ела да духаш!“, с които оронва престижа на водача и неговото достойнство, предизвикали отказа на водача да му бъде извършена проба за алкохол. Паралелно представям заверен препис от заповед за прилагане на ПАМ от друг сектор Пътна полиция – гр. Ст. Загора, предмет на разглеждане от Административен съд – Стара Загора. Касае се за липса на доклад, относно ПР №6 към чл. 34, ал. 2, т. 1 от Инструкцията за патрулно-постова служба от МВР, изискващ се като доказателство съгласно раздел 2 озаглавен „Отчет на патрулно-постова служба“, който доклад съдържа две части. Паралелно с това представям заверен препис от молба от 01.08 2016 г. до началника на РУП Сунгурларе, с която доверителят ми е поискал да му бъде върнато свидетелството за управление на МПС и отговор от 09.08.2016 г. на началника на РУ-Сунгурларе. Атакували сме пред съда съставения АУАН като порочен и неотразяващ цялата фактическа обстановка в случая, включително и с отписването на МПС, като в тази връзка представям оригинал от полица за гражданска отговорност на пътническо-товарен автомобил, от който е видно, че автомобила е с осем плюс едно места. В акта пише, че Ш. е управлявал лек автомобил. Водим свидетел, който се намира извън съдебната зала и ще искаме да бъде разпитан в днешно съдебно заседание за установяване на фактите, описани в оспорената заповед. Запознат съм с определение № 1372/05.08.2016 година и нямам възражения по разпределената от съда доказателствена тежест. Запознат съм с административната преписка, която е в цялост. Да се приеме. Да се приемат  и докладваните заповеди, но поддържам възраженията за липсата на писмени доказателства, изложени в днешно съдебно заседание. Моля да бъде разпитан свидетеля в днешното съдебно заседание.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение №1372/05.08.2016г. писмени документи, както и представените днес от адвокат В. и със становището от началника на РУ – Сунгурларе документи, докладвани в днешно съдебно заседание, като доказателства по делото.

Допуска водения свидетел за доказване на фактите, конкретизирани в днешно съдебно заседание от адвокат В..

 

Свидетелят бе въведен в съдебната зала, съдът сне самоличността на свидетеля, както следва:

 

М.М.С.: ** г., осъждан съм за убийство, като към момента съм изтърпял наказанието си, не съм осъждан за лъжесвидетелстване. Обещавам да кажа истината пред съда. Уведомен съм за отговорността по чл. 290 от НК.

 

свидетелят С.: Познавам С.Ш. от както се помня, живеем в един град, но в различни квартали. През месец май 2016 г. аз бях в парка, където има заведение със свободен достъп до интернет. На датата 20.05.2016г. С.Ш. не беше в парка. Видях го, когато настъпи спирачките. Аз бях седнал в парка, на 5 метра от пътното платно. Обърнах се и видях, че една патрулка го засече и го спря. Той се движеше с пътнически бус. Мисля, че беше марка „Фиат”, светъл цвят. Мисля, че беше син, но не съм сигурен. Излезе полицая без палка и без фуражка. Беше разгърден, отиде до Ш. и му каза: „Ще ми духаш!”. Ш. му отговори: „Какво ще духам? Кавали ли ще ти правя? Какви са тези неща?”. Започна да се звери на полицая. Това се случи около осем и половина, девет без нещо вечерта, не беше тъмно. Полицаят, който караше патрулката се казва П., дребен е, а високия се казва Д.. Цялата история започна от Д.. През това време жена ми ми звънна по телефона да се прибера, защото имам малко бебе. Тръгвайки видях, че Ш. запали автомобила и си тръгна. Полицаите не го последваха с техния автомобил.

 

Адвокат В.: Според вас като гражданин, виждайки тази ситуация, считате ли за редно да се прави проверка по този начин?

свидетелят С.: Проверката беше извършена нередно. Едно длъжностно лице не може да постъпва така. Неправилно постъпи с Ш..

 

Адвокат В.: Нямам други въпроси.

 

Свидетелят напусна съдебната зала.

 

Адвокат В.: Нямам други доказателствени искания към момента. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счита делото за изяснено и

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателствата;

Дава ход по същество:

 

Адвокат В.: Моля да уважите жалбата като приемете, че заповедта за прилагане на ПАМ, която е предмет на разглеждане по настоящия спор, е издадена незаконосъобразно първо поради съставяне на порочен АУАН. Моля да приемете, че контролния орган е предприел емоционално и неправилно решение при осъществяване на определената му от закона власт и при създадената ситуация и порочност на поведение и действие са издали акта. Твърдим, че оспорения акт подлежи на отмяна поради факта, че липсва основен документ за установяване на фактическа обстановка, което уведомения началник не е съобразил въпреки задължението по чл. 52 от ЗАНН. Ето защо моля в този смисъл да се произнесете и отмените наложената ПАМ.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,04 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: