ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,14.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети ноември                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1522 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Л.Л.Т. не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адвокат Х.П.-С., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- кмет на Община Малко Търново се явява юрисконсулт Н.Ч., надлежно упълномощен.

 

Адвокат С. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ч. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Л.Л.Т. против заповед №317/10.06.2014г., издадена от Д.С., действащ „за кмет“ на община Малко Търново, с която е задължена жалбоподателката да премахне за своя сметка жилищна сграда находяща се в УПИ VІІІ-1166, кв.82 по плана на гр. Малко Търново.

По делото е постъпил отговор на ответника, с който е заявено становище за неоснователност на жалбата. Приложена е административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат С.- Поддържам жалбата и не оспорвам представените доказателства с отговора, ще се ползвам от тях. Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, като ще формулирам задачи към същата в предоставен ми от съда срок.

Юрисконсулт Ч.- Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. Не възразявам по искането за допускане на експертиза.

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства по опис.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да сочи други доказателства, в т.ч. да формулира в 7-дневен срок от днес задачи към поисканата съдебно-техническа експертиза, като обявява на страните, че ще се произнесе по така направеното искане, след конкретизиране на задачите към експертизата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2015г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: