О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    1834  

        гр. Бургас, 01.08.2018 г.                                                                                                                                                                                                                

 

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на първи август две хиляди и  осемнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Ганева

 

след като разгледа докладваното от съдия Ганева адм. дело №  1521  по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на З.Н.З. *** против решение  №195/11.05.2018г. по описа на   Комисия за защита от дискриминация (КЗД). Като страни в административното производство са участвали жалбоподателя, а именно  лицето З.Н.З. с адрес ***, М.С.Д. с адрес *** и ГД „Изпълнение на наказанията“, представлявана от Главен директор впд страши комисар С. Ц. с адрес на призоваване: гр.София, бул.“Генерал Гурко“ №21

Според разпоредбата на чл.135, ал.1 от АПК, всеки съд решава сам дали заведеното пред него дело му е подсъдно.

Съгласно чл.21 от Правилника за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация, специализираната администрация на КЗД е организирана в две дирекции: дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция” и дирекция „Регионални представители”. Според чл.23, ал.1 от Правилника, Дирекция „Регионални представители” се състои от представители на КЗД, определени с нейно решение на териториален признак, а в ал.2 на същия член са изброени техните функции. След извършена проверка съдът констатира, че КЗД има определен регионален представител в гр.Бургас, като на интернет-страницата им е посочена информация за връзки с него.

С оглед обстоятелството, че атакуваният административен акт – решение на петчленен заседателен състав на КЗД има няколко адресата с адрес в различни населени места – гр. Бургас и гр. София, съдът намира, че са налице основания за определяне на местна подсъдност по реда на чл.133, ал.2,  т.1  от АПК, а не по реда на чл.133, ал.1 от АПК. Това е така, тъй като оспореният акт има трима адресата, двама от които имат постоянен или настоящ адрес, респ. адрес на управление в район, различен от района на териториалната структура на администрацията на органа, издал акта. В този смисъл е практиката на ВАС (напр. определение № 14809/12.09.2014 г. по адм. дело № 14911/2014 г. по описа на ВАС).

Предвид изложеното съдът намира, че компетентен да разгледа жалбата на З.Н.З. *** против решение  №195/11.05.2018г. по описа на   Комисия за защита от дискриминация (КЗД)  е Административен съд – София-град, на когото следва да бъде изпратено настоящето дело, след като бъде прекратено съдебното производство пред АС-Бургас и отменено разпореждането за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание..

Воден от горните мотиви и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд - Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 25.06.2018г. за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание за 19.09.2018г. от 13.40 часа.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело  №1521/2018 г.  по описа на Административен  съд -Бургас.

ИЗПРАЩА делото на Административен съд – София-град  по подсъдност.

Определението не подлежи на обжалване, на основание чл.135, ал.7 от АПК.

 

                                         СЪДИЯ: