ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети октомври                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Касационно административно дело номер 1521 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 12:01   часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Регионална дирекция по горите - Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по касация – А.Г.Х. редовно призован, се представлява от адв. М.Г. с пълномощно от предходна инстанция.

Окръжна прокуратура - Бургас се представлява от прокурор Петров.

 

По хода на делото:

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:

 

АДВ. Г.: Оспорвам касационната жалба като неоснователна. Подробни съображения ще изложа по същество.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК няма да бъдат ангажирани по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ. Г.: Уважаеми административни съдии, касационната жалба е неоснователна по следните съображения: Твърди се от касатора, че нямало как жалбоподателят да не е възприел звука от забраненото от закона звуковъзпроизвеждащо  устройство, тъй като същият се намирал на 30-40 м от това устройство. Такива устройства привличали дивеч от разстояние. Считам, че нищо ноторно няма в това твърдение. По делото не са събрани каквито и да било доказателства относно диапазона на действие на звуковъзпроизвеждащото устройство. Съдът правилно е приел, че разстоянието от ответника по касацията до звуковото устройство е неизяснен по делото факт, тъй като има противоречиви доказателства в тази насока. Видно е, че жалбоподателят още в АУАН е посочил, че е се е намирал  на около  километър от устройството. Това твърди и в АУАН, и в подаденото възражение. Административно-наказващият орган въобще не е изследвал този факт. Въобще не е обсъдил възражението за разстоянието до устройството. На следващо място считам, че Районен съд Поморие правилно е възприел обстоятелството, че не е установено по делото изпълнителното деяние - използване на забранено от закона звуковъзпроизвеждащо устройство.

Моля в този връзка да се има в предвид формираната от Административен съд Бургас касационна практика, според която за съставомерността на това деяние  е необходимо да е доказана съпричастността на лицето към включване и използване на устройство при форма на вината пряк умисъл. Считам, че следва да бъде изоставена практиката в обратен смисъл, а именно: че за съставомерността на нарушението е достатъчно да се е възползвал деецът от забраненото устройство. Считам, че подобна практика представлява недопустимо разширяване на норма, установяваща наказание, което е в противоречие с основния принцип в наказателното право. Тези норми се тълкуват стриктно и никога разширително.

И последно: искам да посоча, че с решение по дело №1464/2017 г. Административен съд Бургас се е произнесъл по казус, касаещ същия случай по отношение на сина на ответника – Георги Александров Х.. Представям решението на съда. Считам, че би било в разрез с принципа за добро правосъдие настоящият съд да постанови решение различно от това, тъй като се касае до абсолютно идентичен случай.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, касационната жалба е неоснователна. Районен съд Поморие обосновано е приел, че не е доказано извършването на нарушение по чл. 65, т. 4 от Закона за  лова и опазване на дивеча.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок след съвещание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: