О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1385                                20.06.2018 година                                      гр.Бургас

 

 

Административен съд - Бургас                                                                              VІІ-ми състав

на двадесети юни                                                            две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1520 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.34, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на „Бург ойл”АД, ЕИК-102274734, гр.Бургас, ул.Батак №15, против заповед № П-02000218047250-023-002 от 15.05.2018г., на началник-сектор при ТД на НАП-Бургас, с която на основание чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК е спряно производството по извършване на проверка на дружеството. В жалбата се твърди, че оспорената заповед е поредна и с нея се прегражда изпълнението на влезли в сила съдебни решения. Излагат се подробни съображения за нейната незаконосъобразност и се иска същата да бъде отменена с присъждане на извършените съдебни разноски.

Ответникът – началник-сектор при ТД на НАП-Бургас, не взема становище по жалбата. Изпраща административната преписка по която е издадена атакуваната заповед.

 

Административен съд - Бургас в настоящия си състав, като прецени доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства, намира от фактическа страна следното:

С оспорената по настоящото дело заповед № П-02000218047250-023-002 от 15.05.2018г., на началник-сектор при ТД на НАП-Бургас, във връзка с постъпило искане за спиране от В.Д.К. на длъжност главен инспектор по приходите, на основание чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК е постановено производство по извършване на проверка на „Бург ойл”АД да бъде спряно, считано от 15.05.2018г. до издаване на решение на ВАС по адм.д.№ 3040/2017г. Счетено е, че има връзка между настоящото производство за възстановяване на сума в размер на 54`465,76лв. по резолюция за проверка № П-02000218047250-ОПР-001/14.03.2018г. с обжалването на решение № 805/23.04.2018г. по адм.д.№ 3040/2017г. на Административен съд - Бургас пред Върховния административен съд. Твърди се, че решението на ВАС по това дело ще се яви преюдициално по отношение на издаването на административен акт по настоящото производство и без компетентен отговор на този въпрос органът по приходите фактически не може да се произнесе. Невъзможността да се издаде акт за прихващане и възстановяване поради фактически неясноти обуславя и спирането на настоящото производство.

Съгласно извършените от съда две служебни проверки, с цитираното от административния орган решение № 805/23.04.2018г. по адм.д.№ 3040/2017г. на Административен съд - Бургас, е бил отменен акт за прихващане или възстановяване № П-02000217122483-004-001/21.07.2017г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП-Бургас, против дружеството-жалбоподател и преписката е върната на органа за ново произнасяне. Това решение не е влязло в сила, а по жалбата на ответника делото предстои изпращането му на ВАС. С определение № 1056/11.05.2018г. по адм.д.№ 1143/2017г. на Административен съд - Бургас е била отменена предходна заповед за спиране на настоящото производство на същото основание.

 

При тези фактически данни, които се подкрепят от представените по делото писмени доказателства, настоящият съдебен състав достигна до следните правни изводи:

Процесната заповед е връчена на жалбоподателя на 16.05.2018г. по електронен път, видно от инкорпорираната в нея разписка за връчването й. Жалбата е подадена на 28.05.2018г., т.е. при спазване на преклузивния срок по чл.34, ал.5 от ДОПК. Жалбата е подадена от активно легитимирана страна и до компетентния съд, поради което се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Нормата на чл.34 от ДОПК урежда основанията и процедурата по спиране на ревизионното производство, като едната от предвидените хипотези при които се спира започналото производство за установяване на задължения за данъци е при наличие на образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му.

В конкретния случай производството по извършване проверката на „Бург ойл“АД е спряно на основание  чл.34, ал.1, т.2 ДОПК- наличие на образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му.

В заповедта е посочено, че проверката се спира, тъй като в Административен съд - Бургас е налично висящо производство по адм.д.№ №3940/2017г. по описа на съда, което има преюдициално значение за приключване на производството по извършване проверката на дружеството. От мотивите на решението се установява, че оспореното в производството по адм.д. №3040/2017г. АПВ №П-020002171122483-004-001 от 21.07.2017г. касае сума в размер на 63`623,24 лева, която според органа по приходите, е неправомерно надвзета от „Бург ойл“АД, но на основание чл.171, ал.2 ДОПК и чл.129, ал.1, вр. ал.5 и 6 от ДОПК е отказано да бъде възстановена на дружеството, поради изтекла абсолютна погасителна давност.

Съдът намира, че производството по адм.д. №3040/2017г. не е преюдициално по отношение производството по извършване на проверка на жалбоподателя, възложена по повод възстановяване сумата от 54`465.,6 лева, за да е основание за спиране това по извършване на проверката. Касае се за две различни вземания, с различен размер, които се претендират от жалбоподателя за възстановяване в различни производства. Производството по адм.д. №3040/2017г. касае сума в размер на 63`623,24 лева, която очевидно не е тази в размер на 54`465,76 лева по извършваната проверка.

По тези съображения съдът намира, че заповедта е незаконосъобразна и следва да се отмени, а преписката да се върне на органа по приходите за продължаване производството по възложената на „Бург ойл“АД проверка.

При този изход на спора и предвид направеното искане от жалбоподателя му се следват направените по делото разноски, които са в размер на 50 лева.

Мотивиран от горното и на основание чл.34, ал.6 от ДОПК, Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ заповед № П-02000218047250-023-002 от 15.05.2018г., на началник-сектор при ТД на НАП-Бургас,

ВРЪЩА преписката на ТД на НАП-Бургас за продължаване на производството.

ОСЪЖДА Териториалната дирекция на Национална агенция по приходите гр.Бургас, да заплати на „Бург ойл“АД, ЕИК-102274734, сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                      СЪДИЯ: