ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 25.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1520 по описа за 2016 година

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.А.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат Х., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Второ РУ-Бургас към ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и представлява.

 

За окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дуков.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16, ал.1, т. 3 от АПК да бъде конституирана Окръжна прокуратура Бургас.

 

Съдът с оглед направеното искане от прокурор от Окръжна прокуратура Бургас  в днешното съдебно заседание и на основание чл.154 ал.1 от АПК, във вр. с чл.16 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА  като страна в производството  Прокуратурата на Република България.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№9187/09.10.2016г. от Второ районно управление при ОД на МВР Бургас, административната преписка  по издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие Ж №0329696/2013г. валидно до 08.04.2018г. издаден от Второ РУ Бургас.

 

АДВОКАТ Х.: Да се приемат докладваните в днешното съдебно заседание доказателства. Запознат съм с тях. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам доказателствени искания. Да се приемат докладваните днес доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№9187/09.10.2016г. от Второ районно управление при ОД на МВР Бургас доказателства, а именно: докладна записка рег.№250/23.04.2013г. от гл. полицай мл ПИ „КОС” при второ РУП Бургас, докладна записка рег.№ 250/16.04.2013г. от Г. С. М. инспектор при управлението, докладна записка рег.№ 250/16.04.2013г. от инспектор П.И. И. при ОР при Второ РУП Бургас, заявление вх.№250/09.04.2013г. от К.К.,  2бр. декларации по чл.76, ал.4, т.2 от ЗОБВВПИ от К.К., удостоверение  от 28.02.2013г. от началник сектор „Човешки ресурси”, служебна бележка №336/08.04.2013г. за техническа годност на боен пистолет,  разрешение № 122/25.04.2013г. издадено от Второ РУ Бургас.

 

АДВОКАТ Х.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Х.: Уважаема г-жо съдия, поддържаме изложеното в жалбата срещу решението на началника на Второ РУ Бургас, с което на жалбоподателя са отнети разрешение за съхранение, носене и употреба на късо нарезно оръжие. Оспорвам решението като незаконосъобразно, поради нарушение на административнопроизводствените правила и издадено в противоречие с материалноправните разпоредби. Доводите ми за това са следните: На 29.06.2016година по телефона жалбоподателят е призован във Второ РУ без посочване на основание. При явяването му на следващия ден е връчено обжалваното решение. Считам, че в нарушение на чл.26, ал.1 от АПК, К. не е бил уведомен за започналото административно производство срещу него. Уведомяването следва да се направи и при извършена служебна проверка и станал известен факт, че са налице основания за отнемане на даденото разрешение по ЗОБВВИПИ. Възпрепятствана е възможността на жалбоподателя да представи доказателства за наличието на необходимост от  носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси. Считам, че това е съществено нарушение на административнопроизводствените правила и основание по чл.146, т.3 от АПК, за отмяна на решението. В хода на образуваното административно производство не е предоставена възможност на жалбоподателя да преглежда документите по преписката, да си прави бележки, да прави искания и да  изразява становище по събраните доказателства. Считам, това за нарушение на чл.34 от АПК. Съгласно т.2 от тълкувателно решение№ 4 от 22.04.2002г. на Върховен административен съд, в случаите когато административният орган  е овластен да реши въпроса по свободна преценка, необсъждането на възраженията и обясненията на заинтересованите граждани и организации, които пряко касаят решавания въпрос или неизлагането на мотиви, съставлява  основани за отмяна на административният акт. Съгласно чл.170, ал.1 от АПК, в тежест на административният орган е да установи и докаже фактическите основания посочени в издадения административен акт. Представям подробно  писмено становище, което поддържам.

В заключение уважаема г-жо съдия, моля да отмените решението на началника на Второ РУ Бургас на основание чл.172, ал.2 от АПК във вр. с чл.146, т.2, 3 и 4 от АПК, като незаконосъобразно, издадено в нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие на материалноправните разпоредби. Моля, да задължите началника на Второ РУ Бургас да върне на К. притежаваните от него разрешения и съответното оръжие и боеприпаси към тях. Моля, на основание чл.143, ал.1 от АПК, да  постановите направените по делото разноски от жалбоподателя в  размер 410 лева, да бъдат възстановени от бюджета на ОД на МВР Бургас. Следва да отбележа, че съгласно чл.37, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗМВР, ОД на МВР е основна структура в МВР и юридическо лице  с бюджет, а съгласно чл.42 от ЗМВР Второ РУ Бургас е звено в ОД на МВР Бургас и моля за произнасяне в горния смисъл.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е основателна, а обжалвания административен акт, като незаконосъобразно постановено считам, че следва да бъде отменен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ К.: Моля, съдът да отмени решението на началника на Второ РУ Бургас и разрешението да ми бъде върнато.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: