ПРОТОКОЛ

       

Година 2008, 07.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седми октомври                                                две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: С. Х.                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  1520  по описа за  2007 година.                     

 

На именното повикване в  15.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят - Община Приморско -  редовно призован, се представлява от адв. В..

Ответникът - Директорът на Дирекция „ОУИ” – Бургас – се представлява от гл. юк. Д.

Прокуратурата на Република България се представлява от почитаемия прокурор С. Х. от Бургаска окръжна прокуратура.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

АДВ. В.: На основание чл. 161, ал.1 от АПК, Ви предоставям молба за възстановяване на определения от закона 14-дневен срок за обжалване, към която прилагам Удостоверение от Общинския съвет. Оспорвам факта, че решението е връчено на 02.11.2007 г., независимо на кое лице, тъй като имаше предходно писмо, в което пишеше, че решението е връчено на 05.11.2007 г. От друга страна, аз съм посочила в молбата, че пратката е адресирана до получател Д. Г. Д. Това лице, в срока за обжалване, вече не е бил кмет на Общината и не е изпълнявал тази длъжност, включително към датата на изпращане на съобщението за Решението на Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас. По отношение на пълномощното, представено от „Български пощи” АД, същото е от упълномощител Д. Г. Д. Това лице не е било кмет на Общината към момента. Твърдим, че връчването е редовно и молим за възстановяване на срока, в случай, че приемете, че същият е пропуснат.

 

ГЛ. ЮК. Д: Доколкото разбирам от представената жалба, евентуално, ако съда счете, че същата не е просрочена, да се възстанови срока за обжалване и за това предоставям на съда.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Считам, че  така депозираната молба, с отправено искане за възстановяване на срок е основателно. Видно от материалите по делото и приложената към настоящата молба обратна разписка, Решението на Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас е било връчено не на административния орган,  а именно Кмет на Община Приморско, а е връчено на лицето Д. Г. Д., който безспорно към този момент вече не е изпълнявал длъжността „кмет” на Общината.  Налице е технически пропуск от страна Данъчната администрация, като е следвало решението да бъде връчено на административния орган - Кмет на Общината, без да е от значение физическото лице. Налице е ненадлежно уведомяване за изготвеното решението. Ако приемете, че действително жалбата към това решение е просрочена, моля, да уважите молбата и да възстановите срока за обжалване.

 

След като се запозна с депозираната молба и становищата на страните, СЪДЪТ намира, че е установено по несъмнен начин, че жалбата е просрочена. Съобщението за издаденото Решение на Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас е получено от лице, което представлява Общината, съгласно приложеното по делото заверено копие от пълномощно /л. 215 от делото/ на 02.11.2007 г. /л. 211 от делото/. Действително към момента на получаване на решението на Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас, Общината е била представлявана от временно изпълняващ длъжността „кмет” – Р. Й. Г., но г-жа Г. на общо основание е притежавала в пълен обем правомощията на кмет на Община и е била в правото си, по-точно била е длъжна, с оглед разпоредбите на ЗМСМА, да представлява Общината, като оспори в срок Решението на Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас, още повече, че от 04.11.2007 г., съгласно представеното Удостоверение на ОИК – гр. Приморско, Общината е имала нов кмет – г-жа Л. С. Д. По делото липсват данни пълномощното да е оттеглено от временно изпълняващия длъжността „кмет”. Доколкото срокът за обжалване на решението на Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас е изтекъл на 16.11.2007 г., а жалбата е с изходящ номер от 26.11.2007 г. /л. 1 от делото/, същата се явява очевидно просрочена.

Що се отнася до искането, направено на основание чл. 161, ал. 1 АПК, в което се моли за възстановяване на срока за обжалване, по делото не са представени доказателства, че са налице особени непредвидени обстоятелства, а именно обстоятелства, които са извън волята на жалбоподателя и които той не е могъл да предвиди в рамките на процесуалното си поведение, липсват и данни за поведение на административния орган, което да е въвело жалбоподателя в заблуждение, относно предоставената му от закона възможност да упражнява своите процесуални права.

По изложените съображения, искането за възстановяване на срока по чл. 161, ал.1 от АПК следва да бъде отхвърлено, жалбата да бъде оставена без разглеждане като просрочена, а производството по делото - прекратено.

По изложените съображения, на основание чл. 159, т. 5 от АПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :  2355

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Приморско против РА № 604/27.07.2007 г. на Орган по приходите при ТД - Бургас на НАП.

         ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя – Община Приморско за възстановяване на срока за обжалване с правно основание чл. 161, ал. 1 от АПК.

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1520/2007 г. по описа Административен съд – гр. Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: