ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На девети март                                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 151 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Първа инвестиционна банка“ АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

          Производството е образувано по жалба на „Първа инвестиционна банка“ АД, ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, бул. „Драган Цанков“ № 37, представлявано от изпълнителните директори Васил Христов и Димитър Костов, чрез юрисконсулт Чемширов, против Решение № 172 от 21.11.2016г. на Директора на териториална дирекция на Националната агенция за приходите гр. Бургас, с което на основание чл. 267, ал. 1 във вр. с чл. 267, ал. 2, т. 5 от ДОПК е потвърдено Разпореждане за присъединяване № С 160002-000-0308546/12.09.2016 г. по изпълнително дело № 2140001140/10г., издадено от С.Г. – главен публичен изпълнител на ТД на НАП – Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата по делото административна преписка с доказателствата към нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържаме подадената от нас жалба. Няма да сочим други доказателства. Да се приемат представените доказателства. Нямаме доказателствени искания.

Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Като съобрази изявленията на страните и  представените доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените писмени доказателства по делото.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ХОД по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля на базата на събраните по делото и представените от нас доказателства да постановите решение, с което да отмените решението на директора на ТД на НАП гр. Бургас и да разпоредите на публичен изпълнител за издаване на ново разпореждане за присъединяване или поправка на съществуващото в частта, с която „Първа инвестиционна банка“  АД е заложен кредитор по отношение на цялото имущество на длъжника с всички негови активи, съгласно залога на търговското предприятие, а не само по отношение на изрично посочените от публичния изпълнител.

Моля да ни бъдат присъдени разноските в настоящото производство, за което представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да потвърдите решение № 172/21.11.2016 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас като правилно, законосъобразно и обосновано, като считам, че фактът, че движимите вещи, които са заложени, не се визуализират в разпореждането,  не изключва по никакъв начин правата на жалбоподателя като публичен кредитор с учреден депозит на особен залог върху цялото търговско предприятие, тъй като правилата относно залог на съвкупност се прилагат за залог на търговското предприятие.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.12 часа.

 

        СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: