Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер         537            от 18.03.2015г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети февруари две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 151 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 70 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по предложение на Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Бургас за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 3615/21.10.2011г., издадено от Началник РУП Несебър, с което на К.П.П., ЕГН **********; със съдебен адрес ***, на основание чл. 181, т. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) за нарушение на чл. 157, ал. 6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба 50 лева. В предложението се излагат съображения, че са налице условията на чл. 70, б. „г” от ЗАНН, а именно: с влязла в сила присъда е установено, че деянието, за което е наложено административното наказание, съставлява престъпление. Иска се от съда да приеме предложението за основателно, да възобнови административнонаказателното производство по влязлото в сила Наказателно постановление № 3615/21.10.2011г., издадено от Началник РУП Несебър като се твърди пълно сходство между административно санкционирания субект и този, на когото е наложена санкция с влязла в сила присъда. В съдебно заседание предложението се поддържа от представителя на Окръжна прокуратура.

Административнонаказващият орган - Началник РУП Несебър,  редовно уведомен, не се представлява в процеса и не изразява становище по предложението.

Адресатът на административната санкция - К.П.П. не се явява в съдебно заседание. Представя писмено становище чрез процесуалния си представител адв. Н. Делчев, САК, с което изразява съгласие за възобновяване на административнонаказателното производство и иска отмяна на процесното наказателно постановление.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 71, вр. с чл. 72 от ЗАНН предложението за възобновяване на административнонаказателното производство се прави от окръжния прокурор и се допуска за разглеждане в случаите по б. „г” неограничено във времето. В настоящия случай сезиращото предложение изхожда от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас и е депозирано пред Административен съд – Бургас, поради което е процесуално допустимо.

Разгледано по същество, е неоснователно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 06.08.2011г. около 12,50 часа, К.П.П. е управлявал МПС – лек автомобил с рег.№ СА9387 НС след лишаване от това право по съдебен или административен ред. Съставен е АУАН серия В № 954548/06.08.2011г.  Въз основа на съставения АУАН началникът на РУП Несебър е издал процесното Наказателно постановление № 3615/21.10.2011г. С наказателното постановление са установени две нарушения:

1)      управлява МПС след лишаване от това право по съдебен или административен ред, което е нарушение на чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и

2)      не носи акт за установяване на нарушение по ЗДвП вместо контролен талон, с което е нарушил чл. 157, ал. 1 от ЗДВП и на основание чл.181, т.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50 лева.

Едновременно с констатиране на административното нарушение срещу П. е образувано и водено наказателно производство НОХД №59/2012г. по описа на Районен съд Несебър, което е приключило със споразумение, одобрено от съда на 11.04.2012г., което споразумение поражда правните последици на влязла в законна сила присъда. П. е признат за виновен за това, че на 06.08.2011г. около 12,50 часа управлявал МПС – лек автомобил „Ауди А8“ с рег.№СА9387НС без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за такова деяние с Наказателно постановление №7407/15.02.2011г. на Началника на ОПП при СДВР, влязло в законна сила на 17.03.2011г., поради което на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 42а, ал. 1 от НК е бил осъден и му е било наложено наказание пробация.

К.П. не е получавал препис от наказателно постановление № 3615/21.10.2011г. на Началника на РУП Несебър и липсват данни същото да му е било връчено. В предложението е посочено, че П. е узнал за реализираното административнонаказателно производство, приключило с налагане на административно наказание с влязло в сила наказателно постановление при връчването на книжа във връзка с друго дело.

Съгласно разпоредбата на чл. 70, б. „г” от ЗАНН административнонаказателните производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, както и решените и прекратените от съда дела, образувани във връзка с обжалване на наказателните постановления, подлежат на възобновяване, ако с влязла в сила присъда се установи, че деянието, за което е наложено административното наказание, съставлява престъпление. За да се постанови възобновяване на административнонаказателното производство е необходимо да е налице пълна идентичност между деянието, за което е наложено административното наказание и деянието, което съставлява престъпление. Видно от текста на процесното наказателно постановление, макар с него да са установени две нарушения, само за едно от тях – неносенето на АУАН вместо контролен талон по смисъла на чл.157, ал.1 от ЗДВП – е санкционирано лицето с административно наказание. Другото установено нарушение – това по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, изразяващо се в управляване на МПС след лишаване от това право по съдебен или административен ред, което е идентично с това, за което е налице влязла в сила присъда (споразумение, одобрено от съда на 11.04.2012г. по НОХД №59/2012г. по описа на Районен съд Несебър) въобще не е било предмет на санкция от страна на административнонаказващия орган. В този смисъл липсва твърдяната в предложението идентичност, поради което не може да бъде постановено възобновяване на административнонаказателното производство. По същество, за установеното административно нарушение не е наложено административно наказание, поради което, съда намира че не са налице предпоставките за възобновяване на административнонаказателното производство.

Предвид изложеното, предложението на Административния ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Бургас за възобновяване на административнонаказателно производство е неоснователно и следва да се остави без уважение.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Бургас за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление наказателно постановление № 3615/21.10.2011г., издадено от Началник РУП Несебър, с което на К.П.П., ЕГН **********; със съдебен адрес ***, на основание чл. 181, т. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) за нарушение на чл. 157, ал. 6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба 50 лева.

 

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                 2.