ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 151 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.И., редовно уведомен, се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б.

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Б: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По делото е постъпила изисканата санитарна експертиза за състоянието на дървото. Моля да не се приемат така представените писмени доказателства, предвид обстоятелството, че те не представляват исканата санитарна експертиза по делото. Въпросните писмени доказателства, освен че не са съставени по надлежния ред, нямат необходимото съдържание, не са изготвени от специалист по  фитотехника на растението, което е изискване за санитарна експертиза. Липсва и необходимото съдържание, което една такава експертиза трябва да съдържа, като са описани и обстоятелства, които категорично се различават и с елементарните факти от биологичната наука. Така например написано е като крайно заключение, че дървото е на пределна възраст, като е посочено само метри на стъблото, въпреки че в Община Бургас не съществуват данни за точната възраст на дървото. А този метраж всъщност не съответства дори на една трета от пределната възраст на дървото. Дърветата от рода „Липа” поначало са изключително дълготрайни и дълголетни.

От друга страна не е записано видовото наименование на дървото в документа, който се представя, което според общоприетата таксиномическа квалификация се състои от две латински наименования, а не от посочване на едно родово наименование и съкращение SP, което означава всъщност неустановен вид. Няма как при неустановен вид на един дървесен екземпляр и неустановена точна година, в която то е засадено, липса на точна характеристика по вид и възраст, да бъде давана оценка за неговата пределна възраст. А относно това дали то е в добро здравословно състояние, това може да определи само специалист по патология на растенията.

         В този смисъл не само като форма и като съдържание, но и като минимални данни, които могат да послужат като една непълна констатация, тези документи не съдържат. Не съдържа такава информация  и представеният снимков материал. В този смисъл и като обем и като необходимо съдържание, представените доказателства не съответстват на изисканите от съда.

         Очевидно е в този смисъл, че с друга информация не разполагат, поради което моля да не се приемат тези писмени документи, тъй като те не са доказателства.

 

         Юрисконсулт Б: Представените писмени доказателства паспорт за картотекиране на дълготрайно декоративно дърво съдържат информация за вида и местоположението, включва и санитарна експертиза, описваща фитосанитарното състояние на дървото, също така дебелина, височина и възраст на дървото. Считам, че видът на дървото е точно посочен – широколистно, Тилия, т.е. Липа. Височината е измервана от длъжностни лица в общината, в дирекция „Озеленяване” и е измерена 11 метра. Възрастта е естествено приблизително определена над 40 години,  като специалистите в дирекция „Озеленяване” считат, че това е пределна възраст за този вид дърво, както е изписано. Освен описаното в самия паспорт, съм провеждала разговор със специалистите по отношение възрастта на дървото, като те са на мнение, че трудно може да се определи с точност пределната възраст на дървото, защото зависи от много фактори – зависи много от мястото, в което то в момента се отглежда, от самия климат, от атмосферните условия и влияния, от които зависят и предопределят остаряването на дървото. В различни случай едно дърво от съответния дървесен вид може много по-дълго да бъде здраво в зависимост от влажността и другите атмосферни фактори, които съответно предопределят неговото остаряване. В смисъл зависимост с неговата пределна възраст и рисковете, които съответно се предопределят от възрастта му като счупване, падане и т.н.

         По отношение на това, дали представеното доказателство е изготвено от специалисти:

         Отбелязано е, че ги е изготвил ландшафтен архитект Е.И., която е главен специалист в дирекция „Озеленяване” при ТД „Зора” в Община Бургас. Съгласно длъжността, която заема, тя има тези правомощия да извърши съответно оглед и да даде становище за дървото, което ще бъде отсечено, изкоренявано или премахнато. Считам, че информацията в този смисъл е пълна и следва да послужи в съда като доказателство и съответно да бъде приета като такова.

         Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите от административния орган писмени доказателства, описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 75 от делото.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства няма да се ангажират по делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да бъде уважена жалбата. В хода на издаването на обжалвания административен акт според мен са допуснати множество нарушения, както на процесуалния ред по издаването, така  приложимата норма на ЗУТ, както и подзаконовите актове за неговото приложение – Наредба № 1/30.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност. Също така намирам, че е допуснат и още един порок, а именно несъобразяване с целта на закона, като административният орган е преследвал съвсем друга цел, която е свързана с други мерки по благоустройството, които той преценява за по-важни, но не и конкретно озеленяването, което всъщност е основната част на предназначението на конкретната зона, в която предвиденото за отсичане дърво се намира, а именно парк. С оглед на това, поради множество допуснати нарушения на начина и самото съдържание на обжалвания административен акт намирам, че същият е незаконосъобразен и моля да го отмените.

Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки за аргументиране на тези мои изводи и ми присъдите разноските по делото.

 

Юрисконсулт Б: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Издаденото разрешение е законосъобразно. Същото е постановено при условията на чл.63, ал.2 от ЗУТ за издаване на разрешение за отсичане на декоративна растителност. Съобразено е с констатациите на комисията от специалисти, които са обективирани в протокол от 13.12.2012г., с който са дадени препоръки за премахване на сухата декоративна дървесна растителност включително и това дърво. По преписката сме представили заключение за състоянието на дървото, снимков материал и считам, че са спазени изцяло изискванията и разпоредбите на чл.63, ал.2, приложени са документите, които се изискват за отсичане или премахване на такова декоративно дърво. Постъпилата жалба с оплакванията за неспазване на конкретната процедура и законовите изисквания е неоснователна и неподкрепена с доказателства. Моля да бъде отхвърлена жалбата и ни присъдите разноските по делото и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: