ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 08.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми април                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 151 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.И., редовно уведомен, се явява лично.

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б., която представя пълномощно.

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам възражение по хода на делото.

Юрисконсулт Б.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам подадената жалба на сочените в нея основания.

         Моля да бъде задължена ответната страна да представи схема на разположението на всички налични дървесни екземпляри на територията на площадката, която следва да се реконструира с означение на видовете, които се съдържат там. Става въпрос за пълното означение на видовете по таксономичната класификация. Таксономичната класификация на растителните видове съдържа най-малко две наименования и в този смисъл би следвало да бъдат посочени на схемата конкретните видове растителност, които присъстват там.

         В подадената частна жалба от ответната страна срещу определението на съда за спиране на предварителното изпълнение на разрешението за отсичане на дълготрайна растителност е посочено, че всъщност дърветата са две и двете са широколистни. В подадената частна жалба пише, че „за да се осигури по-голяма площ за игра е необходимо премахването на един брой дърво и преместването на един брой младо широколистно дърво”.

         Следващо ми доказателствено искане е да бъде представено от ответната страна заверено копие от регистъра с означението на конкретния екземпляр, който според разрешението е предвиден за премахване. Имам предвид Регистър по смисъла на чл.63, ал.1 от ЗУТ, който кметът на общината е длъжен да води на озеленените площи и дълготрайната растителност. В случая става въпрос за дълготрайни декоративни дървета. Също така задължение за водене на картотека на всички дълготрайни дървета се съдържа и в Наредба № 1/1993г. за опазване на декоративната растителност.

         Съобразно задължението по чл.63, ал.2 от ЗУТ моля да задължите Община Бургас да представи санитарна експертиза за състоянието на конкретното дърво, каквото е задължителното условие предвидено в закона преди да бъде дадено разрешение за премахване.

         Считам, че направените доказателствени искания са относими, тъй като те касаят именно спазването на процедурата по вземането на решението облечено във формата на този административен акт, който се оспорва и фактите и обстоятелствата, които са взети предвид, както и спазването на нормативните изисквания.

         Първото доказателствено искане се налага с оглед твърдението, че всъщност съществуването на тази площадка на две дървета от един и същи вид и предвид непосочването на точното видово наименование на нито едно от двете дървета, няма как да бъде ясно разбрано какъв извод е направил административният орган и за кое точно дърво е направил своите изводи. Поради същата причина, освен вече изложените съображения за спазването на нормативните изисквания, се налагат и другите две мои доказателствени искания, тъй като от една страна касаят спазването на споменатите изисквания, от друга страна показват точно за кои точно екземпляри се отнасят предвидените мерки.

         Юрисконсулт Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Издаденото разрешение е законосъобразно. Моля да се приемат представените по делото доказателства, приложени към съответното разрешение за премахване на дървото. Считам, че в разрешението е обозначено точно дървото, което следва да бъде премахнато и то представлява Tilia sp. /Липа/. Това е всъщност наименованието на процесното дърво. Не знам какво друго обозначение се иска от жалбоподателя да се отбележи. Но това е наименованието отбелязано от съответните специалисти  и в скоби е българското наименование „липа”.

Това е тип липа. Към самото разрешение има приложен съответно протокол на комисията, която е извършила съответния оглед за състоянието на дървото и приложен паспорт от 14.12.2012г. за картотекирането на дълготрайно декоративно дърво. Именно това е дървото, което е точно описано – възраст, височина, видът също е описан в този паспорт. Има и снимки, вижда се кое е дървото и то е обозначено.

         Направили сме искане до отдел „Озеленяване” при Община Бургас и оттам са ни представили тази преписка.

         Нямам информация дали се води регистър по смисъла на чл.63, ал.1 от ЗУТ на озеленените площи и дълготрайната растителност.

         По отношение искането за представяне схема на разположението на всички дървесни материали на площадката, считам същото неотносимо. Всички дървета и храсти, които се намират на тази площадка се запазват и по отношение на тях няма да бъдат извършени посегателства, така че пълното им обозначение, които никак не са малко, считам несъотносимо към жалбата и отнема много труд и много време. Става въпрос конкретно за едно дърво, предмет на конкретната жалба. По отношение на него считам, че се представи всичко, което е находящо по преписката.

          

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното Разрешение по реда на чл.63, ал.2 от ЗУТ.

 

По отношение на доказателствените искания на жалбоподателя И. съдът намира същите за неоснователни, като в тази връзка не се констатира по делото твърдяната неяснота относно конкретния дървесен вид, чието премахване е разпоредено с процесното разрешение, като в тази връзка съдът взема предвид и приложената по делото схема, находяща се на лист 37, видно от легендата към която, със съответния знак е отбелязан конкретният дървесен вид, подлежащ на премахване.

Що се отнася до възражението, че е налице и друг дървесен вид подлежащ на преместване, откъдето жалбоподателят черпи доводи за неяснота на процесния обект, съдът не констатира подобна неяснота, тъй като видно от посочената схема, съществуващата млада растителност подлежаща на преместване е означена с отделен знак, а също така съобразява обстоятелството, че действията по преместване са различни от действията по премахване, като първите предполагат промяна в позиционирането на конкретното растение от едно място на друго, което не е предмет на настоящия процес, докато с процесното разрешение е разпоредено въобще премахването и изкореняването на определен дървесен вид, с оглед на което не се констатира твърдяната неяснота, поради което не възниква необходимост от събиране на доказателства, които да изяснят конкретно по отношение на кой дървесен вид е разпоредено процесното премахване.

Другата част от доказателствените искания на жалбоподателя, свързани с представяне на водения регистър в Община Бургас по реда на чл.63, ал.1 от ЗУТ, съдът намира за неотносимо това доказателствено искане, като отклоняващо се от предмета на спора, като в тази връзка преценява, че събирането на подобен регистър като доказателство по  делото от една страна не допринася за изясняване на празнозначими за решаване на делото факти, а от друга страна този регистър е относим въобще към картотекирането на дървесната растителност.

         Намира за необходимо по делото да бъде събрано като доказателство, ако е изготвена, санитарната експертиза за процесното дърво, чието изготвяне представлява част от административното производство по издаването на обжалваното разрешение, поради което административният орган следва да бъде задължен в тази насока, тъй като съдът констатира, че административната преписка не съдържа посочена санитарна експертиза, поради което съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото, в случай че такава е изготвена, санитарна експертиза на подлежащото на премахване и изкореняване дърво съобразно Разрешение № 52/17.12.2012г.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.06.2013г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: