О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас,  10.02.2012г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, в закрито заседание на десети февруари през две хиляди и дванадесета година, в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

               2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 151 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на „БУРТЕН РУБЕР - КО” ЕООД, ЕИК 102816576, със седалище и адрес на управление: с.***, обл.Бургас, представлявано от И.М., с посочен съдебен адрес: гр.***, чрез Д.Щ., против протоколно определение от 30.11.2011г., постановено по н.а.х.д. № 2170/2011г. по описа на Районен съд – гр.Бургас, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на „БУРТЕН РУБЕР - КО” ЕООД против наказателно постановление № 30324-О-0015007/07.12.2010г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП-гр.Бургас.

Частният жалбоподател изразява несъгласие с постановеното от районния съд определение за прекратяване на съдебното производство, като счита същото за неправилно и незаконосъобразно и моли съдът да го отмени. Твърди, че не му е връчено по надлежен ред обжалваното пред БРС наказателно постановление, поради което не е налице просрочена жалба.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба по наведените в нея основания, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.230 от АПК и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Частният жалбоподател е обжалвал пред БРС наказателно постановление № 30324-О-0015007/07.12.2010г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл.92, ал.2 от ЗКПО, на основание чл.262, ал.1 от ЗКПО му е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева.

За да постанови оспореното определение, районният съд е приел, че жалбата против наказателното постановление е процесуално недопустима, като подадена след изтичане на преклузивния седмодневен срок, установен в чл.59, ал.2 от ЗАНН. Достигнал е до този извод въз основа на събраните по делото писмени доказателства, а именно: известие за доставяне (AR) 1100013089375, видно от което наказателното постановление е връчено лично на представляващия дружеството на 20.05.2011г. в 11 ч., и положения регистрационен индекс върху жалбата, видно от който тя е получена в деловодството на административнонаказващия орган на 30.05.2011г.

Обжалваното определение е правилно.

Както пред районния съд, така и в настоящото производство не са представени доказателства, оборващи констатираното просрочие на жалбата против издаденото на „БУРТЕН РУБЕР - КО” ЕООД наказателно постановление.

В съответствие с дадените от Административен съд-гр.Бургас указания с определение № 1781/12.09.2011г., постановено по адм.д. № 1716/2011г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, районният съд е изискал допълнителни доказателства и по делото е представено писмо от лицензирания пощенски оператор „М и БМ Експрес” ООД-гр.София, чрез който е доставена пощенската пратка, съдържаща наказателното постановление, видно от което наказателно постановление № 30324-О-0015007/07.12.2010г. е доставено чрез него и връчено на 20.05.2011г. в 11ч. на И.М., в качеството на управител на „БУРТЕН РУБЕР - КО” ЕООД.

При начален момент 20.05.2011г., срокът за обжалване на наказателното постановление изтича на 27.05.2011г. (присъствен ден). Жалбата е входирана в деловодството на ТД на НАП-гр.Бургас на 30.05.2011г., поради което е подадена извън законоустановения срок.

Предвид изложеното правилно районният съд е приел, че преклузивният срок за обжалване е изтекъл и е прекратил производството, поради недопустимост на жалбата. Определението следва да бъде оставено в сила, като законосъобразно.

Воден от горното и на основание чл. чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.234, ал.1 и чл.235, ал.1 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 30.11.2011г., постановено по н.а.х.д. № 2170  по описа на Районен съд – гр.Бургас за 2011г., с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на „БУРТЕН РУБЕР - КО” ЕООД против наказателно постановление № 30324-О-0015007/07.12.2010г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП-гр.Бургас.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1./                  

 

                                           2./